Bireysel emeklilik sistemi


Emeklilik Şirketleri Kuruluş ve Çalışma Esaslarına İlişkin Yönetmelik
Ocak 20, 2009, 11:24 pm
Filed under: Yönetmelikler

  Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı)’tan:

EMEKLİLİK ŞİRKETLERİ KURULUŞ VE ÇALIŞMA

ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

             Amaç

             MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, emeklilik şirketlerinin kuruluşuna, faaliyet ruhsatı işlemlerine, teşkilat yapılarına, ana sözleşme değişikliklerine, hisse devirlerine, ilân ve reklamlarına, birleşme, devir ve tasfiyelerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

             Kapsam    

             MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Türkiye’de kurulmuş veya kurulacak olan emeklilik şirketlerini kapsar.

             Dayanak

             MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 28/3/2001 tarihli ve 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanununa dayanılarak hazırlanmıştır.

             Tanımlar

             MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte yer alan;

             a) Bakan veya Bakanlık: Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan veya Bakanlığı,

             b) Emeklilik gözetim merkezi: Müsteşarlıkça şirketlerin gözetimi ile ilgili olarak görevlendirilen tüzel kişiyi,

             c) Fon: Emeklilik yatırım fonunu,

             ç) Kanun: 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanununu,

             d) Kurul: Sermaye Piyasası Kurulunu,

             e) Müsteşarlık: Hazine Müsteşarlığını,

             f) Şirket: Kanuna göre kurulan emeklilik şirketini,

             ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Kuruluş ve Teşkilat

 

             Kuruluş izni

             MADDE 5 – (1) 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununun anonim şirket kuruluşuyla ilgili hükümleri ve Kanunun 8 inci maddesinde yer alan hükümler saklı kalmak kaydıyla, Türkiye’de emeklilik şirketi kuruluşu Bakanın iznine tâbidir.

             (2) Kuruluş izni almak üzere aşağıda yer alan belgelerle Müsteşarlığa başvurulur.

             a) Kurucular tarafından imzalanmış ana sözleşmenin bir örneği.

             b) İş planı ve sistem tasarımı ile yapılabilirlik raporu. (Ek-1)

             c) Kurucuların müflis olmadıklarına ve konkordato ilân etmediklerine ilişkin yetkili mercilerden alınacak belge.

             ç) Kurucuların tasfiyeye tâbi tutulan bankerler, bankalar ve sigorta şirketlerinde, para ve sermaye piyasalarında faaliyet gösteren diğer kurumlarda doğrudan veya dolaylı yüzde on veya daha fazla bir oranda pay sahibi olmadığına ilişkin taahhütname. (Ek-2)

             d) İlgili mevzuata göre faaliyetlerinin tamamen veya belirli faaliyet alanları itibarıyla sürekli veya başvuru tarihinden önceki bir yıl içinde bir ay veya daha fazla süreyle geçici olarak durdurulmuş olmadığına dair beyanname.

             e) Kurucuların son ödeme tarihi geçtiği hâlde ödenmemiş vergi ve sosyal güvenlik prim borcu bulunmadığına ilişkin yetkili mercilerden alınacak belge.

             f) Sermaye taahhütlerinin gerçekleştirilebilmesi için gereken tutarın temin edileceği kaynaklara ilişkin bilgiler ile buna ilişkin taahhütname. (Ek-3)

             g) Gerçek kişi kurucular için;

             1) Gerçek kişi kuruculara ilişkin beyanname. (Ek-4)

             2) Nüfus cüzdanının noter onaylı örneği, yabancı uyruklular için pasaportun noter onaylı örneği.

             3) Arşiv kaydını da içeren son altı ay içinde alınmış adli sicil belgesi. (Ek-5)

             ğ) Tüzel kişi kurucular için;

             1) Tüzel kişi kuruculara ilişkin beyanname. (Ek-6)

             2) Faaliyet konuları, yatırım ve işletme alanları hakkında ayrıntılı bilgi ve son üç yıla ait faaliyet raporu.

             3) Kurucu ile kurucunun yönetimini doğrudan ya da dolaylı olarak tek başına veya birlikte kontrol eden hakim ortağının bağımsız denetimden geçmiş son üç yıla ait onaylı mali tablolar.

             4) İlgili vergi dairelerince onaylı son üç yıla ilişkin kurumlar vergisi beyannameleri.

             5) Pay oranları ile varsa imtiyazlı payları gösteren listeler ve ortakların sermayelerinde pay sahibi olan hissedarların hisse oranlarını gösterir cetveller.

             6) Yönetim kurulu üyeleri ile genel müdürün son on yılda görev aldığı malî kurumlar ile mesleki deneyimine ilişkin bilgileri de kapsayan ayrıntılı özgeçmişleri.

             h) Sermayedeki dolaylı pay sahipliği yüzde on veya daha fazla olan gerçek ve tüzel kişiler için de kurucularda istenen belgeler aranır.

             (3) Kuruluş izni başvurusunun sonucu, gerekli tüm bilgi ve belgelerin tamamlanmasından itibaren en geç iki ay içinde başvuru sahiplerine tebliğ edilir.

             (4) Kuruluşa ilişkin verilen izin, izin tarihinden itibaren bir yıl içinde emeklilik branşı faaliyet ruhsatı almak üzere başvurunun yapılmamış veya gerekli belgelerin süresi içinde tamamlanmamış olması halinde kendiliğinden geçersiz olur. İznin gerçeğe aykırı beyanlarla alınmış olunması veya kuruluş izninden vazgeçildiğinin beyan edilmesi durumunda izin iptal edilir.

             Yöneticiler

             MADDE 6 – (1) Yönetim kurulu üyelerinin salt çoğunluğunun genel müdür için öngörülen meslekî deneyim süresi hariç Kanunun 12 nci maddesinde sayılan niteliklere sahip olması gerekir.

             (2) Yönetim kurulu ve denetim kurulu üyelerinin atama işleminden itibaren on iş günü içerisinde; genel müdür, genel müdür yardımcıları ve başka unvanlarla istihdam edilseler dahi yetki ve görevleri itibarıyla genel müdür yardımcısına denk veya daha üst konumda imza yetkisine sahip diğer yöneticilerin atama işleminden önce aşağıda yer alan belgeler Müsteşarlığa gönderilir.

             a) Müflis olmadıklarına ve konkordato ilân etmediklerine ilişkin yazılı beyan.

             b) Arşiv kaydını da içeren son altı ay içinde alınmış adli sicil belgesi. (Ek-5)

             c) Nüfus cüzdanının noter onaylı örneği, yabancı uyruklular için pasaportun noter onaylı örneği.

             ç) Son on yılda görev aldığı malî kurumlar ile mesleki deneyimine ilişkin bilgileri de kapsayan ayrıntılı özgeçmişleri.

             d) Lisans ve varsa lisansüstü diplomasının noter onaylı örneği.

             (3) Bu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen yönetim kurulu ve denetim kurulu üyeleri dışındaki yöneticilerin atama işlemi, yukarıda belirtilen evrakların eklenmiş olduğu bildirimin Müsteşarlığa ulaştığı tarihten itibaren on iş günü içinde Müsteşarlıkça olumsuz görüş bildirilmediği takdirde yapılabilir.

              (4) Genel müdür veya genel müdür yardımcısı olarak görev yapanların herhangi bir nedenle görevden ayrılmaları hâlinde şirket ve görevden ayrılan kişi tarafından, ayrılma nedenlerinin ayrılış tarihinden itibaren on iş günü içinde Müsteşarlığa bildirilmesi zorunludur.

             Yöneticilerin yapamayacağı işler

             MADDE 7 – (1) Şirketin yönetim ve denetim kurulu üyeleri ile şirket adına imza atmaya yetkili olanlar; bireysel emeklilik pazarlama faaliyetinde bulunmak üzere kurulan bir şirketin ortağı ya da yönetim veya denetim kurulu üyesi olamaz, ücret karşılığı iş kabul edemez, kendi şirketinin dışında herhangi bir şirketin bireysel emeklilik aracısı olamaz. Bu kısıtlamalar söz konusu kişilerin eş ve velayeti altındaki çocukları için de geçerlidir. 

             (2) Şirketin kurucusu olduğu ve kontrolünü elinde bulundurduğu pazarlama ve satış şirketleri bu maddenin kapsamı dışındadır.

             Bölge müdürlüğü, şube ve temsilcilikler

             MADDE 8 – (1) Şirket, bölge müdürlüğü, yurt içi ve yurt dışı şube veya temsilcilik açmadan önce bunların adresini, temsile yetkili yöneticilerinin isimleri ile eğitim durumlarını ve mesleki deneyimlerini Müsteşarlığa bildirir.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Ruhsat

 

             Faaliyet ruhsatı

             MADDE 9 – (1) Kuruluş işlemlerinin tamamlanmasını müteakip şirketin teknik altyapı yeterliliğinin sınanması için ve emeklilik branşında faaliyet göstermek üzere Müsteşarlığa faaliyet ruhsatı başvurusunda bulunulur. Şirketin teknik altyapısının yeterliliği emeklilik gözetim merkezi tarafından sınanır. Sınamanın sonucu, varsa karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri ile birlikte sınamanın bitmesini takip eden on iş günü içinde emeklilik gözetim merkezi tarafından Müsteşarlığa bildirilir.

             (2) Faaliyet ruhsatı almak üzere aşağıda yer alan belgelerle Müsteşarlığa başvurulur.

             a) Teknik altyapı yeterliliğinin sağlandığına dair emeklilik gözetim merkezi ile varılan mutabakata ilişkin belge.

             b) Asgari ödenmiş sermaye miktarının tamamının nakden ödendiğine ilişkin belgenin onaylı örneği.

             c) Ana sözleşmenin yayımlandığı Ticaret Sicili Gazetesinin noter onaylı örneği.

             ç) Organizasyon yapısı, çalışma esasları ve sunulacak ürünler hakkındaki bilgileri içeren rapor.

             d) Yönetim kurulu üyeleri ile genel müdürün son on yılda görev aldığı malî kurumlar ile mesleki deneyimine ilişkin bilgileri de kapsayan ayrıntılı özgeçmişleri.

             (3) Müsteşarlık, faaliyet ruhsat başvurusuna eklenen belgeler üzerinden ve gerekli görmesi halinde şirket nezdinde inceleme yapar. Faaliyet ruhsatı başvurusu ile ilgili sonuç, teknik altyapı yeterliliği sınamasının ve gerekli tüm bilgi ve belgelerin tamamlanmasını müteakip en geç iki ay içerisinde başvuru sahiplerine tebliğ edilir. Alınan ruhsat, ruhsatnamenin Müsteşarlıkça gönderildiği tarihten itibaren bir ay içinde, ticaret siciline tescil ve Ticaret Sicili Gazetesinde şirketçe ilân ettirilir. İlanın yapıldığı gazetenin bir nüshası ilân tarihinden itibaren on iş günü içinde Müsteşarlığa gönderilir.

             Diğer ruhsatlar

             MADDE 10 – (1) Şirket, sigortacılık mevzuatına göre hayat sigortası ve kaza sigortası branşlarında ruhsat alabilir ve bu ruhsatlarla sigorta şirketince verilebilen tüm teminatları ve ek teminatları verebilir.

             (2) Hayat sigortası ve kaza sigortası branşlarındaki faaliyetlerde teknik altyapı yeterliliği emeklilik branşı ile uyumlu hale getirilir.

             Kuruluş izninin ve faaliyet ruhsatının geçersiz hale gelmesi

             MADDE 11 – (1) Emeklilik branşında faaliyet ruhsatı alan şirket, faaliyet ruhsatının veriliş tarihinden itibaren en geç üç ay içinde en az üç fon kurmak üzere Kurula başvurur. Şirketin fon kurma başvurusunun Kurula zamanında yapılmaması veya başvurusunun reddedilmesi halinde, verilmiş olan kuruluş izni ve faaliyet ruhsatı kendiliğinden geçersiz olur.

             Faaliyet ruhsatının iptali ve ilânı

             MADDE 12 – (1) Emeklilik branşı faaliyet ruhsatı Kanunun 14 üncü maddesinde belirtilen hallerde Bakan tarafından iptal edilebilir. Bu durumda keyfiyet Müsteşarlığın bildirimi üzerine şirket tarafından ticaret siciline işlenmek üzere ilgili sicil memurluğuna bildirilerek Ticaret Sicili Gazetesi ile Resmî Gazete’de ilân ettirilir ve ilânın yayımlandığı gazetelerin birer nüshası ilân tarihinden itibaren on iş günü içinde Müsteşarlığa gönderilir. Müsteşarlık, iptal işlemine dair ilânın Türkiye çapında dağıtımı yapılan ve tiraj bakımından ilk on sırada yer alan günlük gazetelerden ikisinde yayımlanmasını isteyebilir.

             (2) Emeklilik branşı faaliyet ruhsatının iptal edilmesi halinde şirketin ticaret unvanından emeklilik ibaresi kaldırılır.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Ana Sözleşme Değişikliği, Hisse Devri ve Dolaylı Pay Sahipliği

 

             Ana sözleşme değişikliği

             MADDE 13 – (1) Şirket ana sözleşmesinin değiştirilmesinde Müsteşarlığın uygun görüşü aranır. Müsteşarlık, tüm bilgi ve belgelerin eksiksiz verilmesi kaydıyla, ana sözleşme değişikliklerine ilişkin görüşünü en geç on iş günü içinde bildirir. Müsteşarlıkça uygun görülmeyen değişiklik tasarıları genel kurul gündemine alınamaz ve genel kurulda görüşülemez. Sicil memuru, Müsteşarlığın uygun görüşü olmaksızın ana sözleşme değişikliklerini ticaret siciline tescil edemez.

             (2) Sermaye artırımına ilişkin ana sözleşme değişikliği talebinde, sermaye artışının sağlanacağı kaynakların gösterilmesi gerekir. İç kaynaklardan gerçekleştirilen artırımlarda, bu kaynakların şirket bünyesindeki varlığı ve yeterliliği ile mevcut sermayenin ödendiğini tevsik eden yeminli mali müşavir raporunun başvuruya eklenmesi gerekir.

             (3) Sermaye indirimine ilişkin ana sözleşme değişikliği talebinde, bu değişikliğin gerekçesi ve şirketin mali durumu üzerindeki etkisini analiz eden bir raporun başvuruya eklenmesi gerekir.

             (4) Ana sözleşme değişikliğinin ilânını müteakip on iş günü içinde Ticaret Sicili Gazetesinin noter onaylı örneği Müsteşarlığa gönderilir.

             Hisse, intifa ve oy kullanma haklarının edinilmesi

             MADDE 14 – (1) Bir gerçek veya tüzel kişinin, şirketin sermayesinin doğrudan veya dolaylı olarak yüzde on veya fazlasını temsil eden payları edinmesi, bir ortağa ait payların şirket sermayesinin yüzde onunu, yüzde yirmisini, yüzde otuz üçünü ya da yüzde ellisini aşması sonucunu doğuran hisse edinimleri ile bir ortağa ait payların söz konusu oranların altına düşmesi sonucunu doğuran hisse devirleri Bakanlığın iznine tâbidir. Bu madde hükümlerine aykırı olarak yapılan tescil işlemleri hükümsüzdür. Oy hakkı edinilmesi ile hisselerin rehnedilmesinde de bu hüküm uygulanır.

             (2) Yönetim ve denetim kurullarına üye belirleme imtiyazı veren hisse senetlerinin devri veya bu hisseler üzerinde intifa hakkı tesisi yukarıdaki oransal sınırlara bakılmaksızın Bakanlığın iznine tâbidir.

             (3) Şirket sermayesinin doğrudan veya dolaylı olarak yüzde on ve daha fazlasına veya bu oranın altında olsa dahi yönetim veya denetim kurullarına üye belirleme imtiyazı veren hisse senetlerine sahip olan veya bu hisseler üzerinde intifa hakkı elde eden ortakların kurucularda aranan nitelikleri taşıması şarttır. Kurucularda aranan nitelikleri kaybeden ortaklar ile Bakanlığın izni alınmadan pay veya pay üzerinde intifa hakkı edinen ortaklar temettü dışındaki ortaklık haklarından yararlanamaz.

             (4) Hisse devredecek kişiler Müsteşarlığa yapacakları başvuruya hisse devri talep yazısını, devir sebebine ilişkin açıklayıcı bilgileri ve yapılan hisse devri sözleşmesinin bir örneğini ekler. Hisse devralacak kişiler, başvuruya 5 inci maddenin 2 nci fıkrasında belirtilen bilgi ve belgeler ile hisse ediniminde kullanılacak malî kaynaklar hakkında açıklamayı eklemek zorundadır.

             (5) Hisse devri başvurusunun sonucu, gerekli tüm bilgi ve belgelerin tamamlanmasından itibaren en geç iki ay içinde başvuru sahiplerine tebliğ edilir.

             (6) Halka arz sırasında yahut menkul kıymet borsalarında yapılan alımlar sonucunda edinilen hisse miktarının birinci fıkrada yazılı oranları aşması halinde, temettü dışındaki ortaklık haklarından faydalanılabilmesi ve pay defterine kaydolunması  Bakanlığın iznine tabidir.

             (7) Birinci fıkrada öngörülen oranları aşmamasından dolayı izne tabi olmamakla birlikte, pay defterine kaydedilen tüm hisse devirlerinin, devir öncesi ve sonrası şirket sermayesinin ortaklara göre dağılımını gösterir tabloyla birlikte bir ay içinde Müsteşarlığa bildirilmesi zorunludur.

             (8) Herhangi bir hisse devri söz konusu olmasa dahi hisseler üzerine imtiyaz tesisi, imtiyazın kaldırılması veya intifa senedi çıkarılması ile ortakların sermayedeki pay oranlarının birinci fıkradaki şekilde değişmesi sonucunu doğuracak sermaye artırımı iştirak taahhütleri de Bakanlığın iznine tâbidir. Bu Yönetmeliğin hisse devrine ilişkin hükümleri bu sayılan hallerde de uygulanır.

             Dolaylı pay sahipliği

             MADDE 15 –  (1) Bir kişinin şirketteki dolaylı pay sahipliği aşağıdaki esaslara göre belirlenir.

             a) Şirkette pay sahibi bulunan veya pay devralacak tüzel kişi ortaklıklar ile varsa bunların tüzel kişi ortaklarının ortaklık yapıları, zincirleme bir suretle gerektiği takdirde gerçek kişilere ulaşıncaya kadar tespit edilir.

             b) Şirket sermayesinde tüzel kişiler aracılığı ile olan dolaylı pay sahipliği oranı, iştirak oranlarının çarpılması suretiyle hesaplanır. Aynı kişinin ara kademelerde yer alan tüzel kişilere doğrudan iştiraki bulunması halinde söz konusu doğrudan iştirak oranı, takip eden çarpım işleminden önce, o kademeye kadar ulaşılan orana eklenir.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Birleşme, Devir ve Tasfiye

 

             Birleşme ve devir

             MADDE 16 – (1) Ticaret ve rekabet hukukuna ilişkin hükümler saklı kalmak kaydıyla, şirketin tüm aktif ve pasiflerini diğer bir şirkete devretmesi ya da bir veya birkaç şirket ile birleşmesi Bakanlığın iznine tâbidir. Birleşme ve devir sözleşmelerinde katılımcılar ve sigortalıların hak ve alacaklarını ihlâl eden hükümlere yer verilemez.

             (2) Birleşme ve devir talepleri, aşağıdaki belgelerle birlikte Müsteşarlığa müşterek olarak yapılır.

             a) Birleşme ve devre ilişkin olarak şirketlerin genel kurul ve yönetim kurullarınca alınmış kararların tasdikli örnekleri.

             b) Bağımsız denetim kuruluşu tarafından tasdik edilmiş birleşmeye esas mali tablolar.

             c) Birleşme veya devir işlemi sonucunda şirketin ana sözleşme taslağı.

             ç) Birleşme veya devre ilişkin sözleşmenin bir örneği.

             d) Birleşme ve devrin nedenleri ile bu işlemlerin mali ve hukuki sonuçlarını analiz eden ve birleşme veya devir sonrası oluşacak şirkete ilişkin iş planı ve sistem tasarımı ile yapılabilirlik raporu. (Ek-1)

             Tasfiye

             MADDE 17 – (1) Genel hükümler saklı kalmak kaydıyla, şirketin kendi talebi ile tasfiye edilmesi halinde, tasfiyeye ilişkin şirket yetkili organlarınca alınmış kararın tasdikli bir örneği tasfiyenin nedenleri ile tasfiyenin olası mali ve hukuki sonuçlarını analiz eden raporla birlikte Müsteşarlığa gönderilir.

 

ALTINCI BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

 

             İlân, reklam ve bilgilendirme faaliyetleri        

             MADDE 18 – (1) Bireysel emeklilik sistemi ve bu kapsamda yürütülen faaliyetlerle ilgili olarak her türlü iletişim aracı marifetiyle yapılacak tanıtım, pazarlama ve satış, kamuya bilgi verme ve benzeri faaliyetlerde şirket ve bireysel emeklilik aracısı tarafından aşağıdaki ilkelere uyulur.

             a) Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından ilân ve reklamlara ilişkin belirlenen ilke ve esaslara uyulması zorunludur.

             b) Emeklilik planlarında yer almayan ve promosyon niteliği taşıyan hediye, ilave getiri gibi taahhütlerde bulunulamaz.

             c) Resmi verilerle kanıtlanması mümkün olan sıralamalar, kaynak göstermek kaydıyla ve şirketin sadece kendi durumunu yansıtması koşuluyla kullanılabilir.

             ç) Bireysel emeklilik sistemine ve şirkete ilişkin kullanılan sayısal verilerin Müsteşarlığa ve Kurula gönderilen verilere uygun olması gerekir.

             d) Yalnızca belli bir gruba yönelik ya da süreli geçerliliği olan ilân ve reklam metinleri, genel bir uygulama izlenimi uyandıracak şekilde düzenlenemez.

             e) Şirketin finansal durumunun ve sisteme ilişkin olarak yapılan ödemelerin devlet tarafından onaylandığı, desteklendiği veya devletin güvencesinde olduğu anlamını verebilecek doğrudan ya da dolaylı ifadeler kullanılamaz.

             f) Kişileri yanlış yönlendirebilecek, emeklilik ve yatırım tercihlerini olumsuz etkileyebilecek içerikte ifadeler kullanılamaz.

             g) Ölçeklerde farklılık yaratmak suretiyle yanıltıcı grafik ve benzeri mahiyetteki şekiller kullanılamaz.

             ğ) Geleceğe yönelik olarak hazırlanan tahmini tablolar aşağıdaki hususlar dikkate alınarak düzenlenir.

             1) Bireysel emeklilik sisteminde yapılacak her türlü kesinti tutarı ayrıntılı olarak belirtilir.

             2) Şirketin geçmiş yıllara ait yatırım performansı ile yatırım araçlarının beklenen getiri oranları, bu oranların geleceğe yönelik bir taahhüt olmadığı ve gerçekleşmesinin garanti edilmediği ayrı, okunaklı ve anlaşılabilir bir şekilde yazılmak kaydıyla kullanılabilir.

             3) Getiri oranı ve diğer oranlara ilişkin açıklamalarda, bu oranlara ilişkin hesaplamaların net ya da brüt değerler üzerinden yapıldığı ayrı, okunaklı  ve anlaşılır bir şekilde belirtilir.

             h) Satın alma tavsiyesi kişilerin ihtiyaçları, finansal durumu, yaşı ve risk getiri profili doğrultusunda yapılır. Ayrıca kişiler, emeklilik planında sunulan fonların yatırım riskleri konusunda karar vermesine yardımcı olacak şekilde bilgilendirilir.

             ı) Emeklilik planı kapsamında yer alan fonlar, Kurulca fon payları kayda alınmadan önce, ilân ve reklama konu olamaz. Münhasıran emeklilik planlarında yer alan fonların ilân ve reklamlarının yapıldığı hallerde, izahnamelerin yayımlandığı Ticaret Sicili Gazetesinin tarih ve sayısına yer verilir. Fonlara ait getirilerin sunumu, Kurulun yatırım fonlarının performans ve getiri sunumuna ilişkin olarak belirlediği esas ve usullere uygun olarak yapılır.

             i) Emeklilik sözleşmesine ilişkin bilgi, belge ve formlar aşağıdaki hususlar dikkate alınarak düzenlenir.

             1) Şirketin unvanına, bireysel emeklilik aracısının adına ve sicil numarasına,  emeklilik planının adına ve temel özelliklerine, kapsamına, yapılacak kesintilere ve kısıtlayıcı diğer özelliklere ayrıntılı olarak yer verilir.

             2) Teknik terimler asgari düzeyde kullanılır ve yanlış anlamaya neden olunmaması için ek açıklamalara ve tanımlamalara yer verilir.

             (2) Şirket ve bireysel emeklilik aracısı tarafından hazırlanan ilân ve reklamlar numaralandırılarak şirket nezdinde dosyalanır ve Müsteşarlık tarafından yapılacak denetimler için üç yıl boyunca saklanır. Bireysel emeklilik aracısı tarafından hazırlanan ilân ve reklamlarda şirketin onayı alınır.

             Denetim

             MADDE 19 – (1) Şirketin emeklilik ve sigortacılık faaliyetleri Müsteşarlıkça denetlenir. Müsteşarlık gerekli gördüğü hallerde her zaman olağan dışı denetimler yapabilir. Şirket, Müsteşarlıkça yapılacak denetimlerde istenilen her türlü bilgiyi ve belgeyi vermek, defter, kayıt ve belgeleri incelemeye hazır bulundurmakla yükümlüdür.

             Şirketin sorumlulukları

             MADDE 20 – (1) Şirket, Kanunun 11 inci maddesinde sayılanların yanı sıra aşağıdaki yükümlülükleri de yerine getirmek zorundadır.

             a) Katılımcıya ve fon portföyüne ilişkin bilgilerin saklama hesaplarına yansıtılabilmesi için gerekli bilgileri saklayıcıya zamanında ve doğru bir şekilde iletmek.

             b) Mevzuatla belirlenen esaslar ile fon içtüzüğünde yer alan ilkeler çerçevesinde fon portföyünün değerlemesini ve birim pay fiyatının doğru olarak hesaplanmasını sağlamak.

             c) Fon portföyünün mevzuat ile fon içtüzüğünde yer alan sınırlamalara uygun olarak yönetilmesini kontrol etmek.

             (2) Şirket, hizmet kalitesinin sürekliliği ve Müsteşarlıkça yapılan günlük gözetim ve denetimin sağlıklı yürütülebilmesi bakımından teknik altyapısını yeterli düzeyde tutmak ve bu konuda Müsteşarlıkça istenen tedbirleri almak zorundadır.

             Yurt dışından temin edilecek belgeler

             MADDE 21 – (1) Bu Yönetmelikte yer alan başvurularla ilgili olarak yurt dışından temin edilecek belgelerin ilgili ülkenin yetkili makamlarınca ve Türkiye’nin o ülkedeki büyükelçilik yahut konsolosluğunca veya Lahey Devletler Özel Hukuku Konferansı çerçevesinde hazırlanan Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesi hükümlerine göre onaylanmış olması ve başvuruya belgelerin noter onaylı tercümelerinin de eklenmesi gerekir.

             (2) Yabancı uyruklu veya yurt dışında yerleşik kişilerden bu Yönetmelik hükümleri gereğince istenecek belgelerin ilgili ülkenin yetkili bir merci ya da sistemi olmaması nedeniyle temin edilememesi hâlinde, gerekli belgenin alınabilmesinin mümkün olmadığının söz konusu ülkenin bu durumu tevsik etmeye yetkili mercilerinden veya uzman kuruluşlarından temin edilecek bir belge ile Müsteşarlığa bildirilmesi zorunludur. Ayrıca ilgililer, söz konusu belgelerle teyit edilemeyen ancak Kanunen aranan nitelikleri haiz olduğunu beyan eden bir taahhütnameyi Müsteşarlığa gönderir.

             Bilgi verme ve belgelerin gönderilmesi

             MADDE 22 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanması çerçevesinde şirketler talep edilen her türlü bilgi ve belgeyi Müsteşarlığa tevdi etmek zorundadır. Müsteşarlık gerekli göreceği ilave bilgi ve belgeleri talep edebilir.

             (2) Başvuruların değerlendirmeye alınabilmesi için istenen bilgi, belge ve formların doğru ve eksiksiz olarak doldurularak Müsteşarlığa  iletilmesi zorunludur.

             Yürürlükten kaldırılan Yönetmelik

             MADDE 23 – (1) 28/2/2002 tarihli ve 24681 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Emeklilik Şirketleri Kuruluş ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

             Yürürlük

             MADDE 24 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme

             MADDE 25 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.

 

 

EK-1

 

İŞ PLANI, SİSTEM TASARIMI ve YAPILABİLİRLİK RAPORU ASGARİ İÇERİĞİ

 

1. Emeklilik Şirketinin Misyon ve Vizyonu

2. Pazar Araştırmasının Değerlendirilmesi ve Beklentiler

– Yapılabilirlik raporunda dikkate alınan ekonomik varsayımlar

– Pazarın mevcut halinin, toplam potansiyelinin ve rekabet koşullarının değerlendirilmesi

– Sektöre getirilecek yenilikler

– Beklenen pazar payı

3. Şirketin Çalışma Esasları ve Faaliyet Politikaları

– Şirketin organizasyon yapısı, üst yönetimi ve insan kaynakları politikası

– Bilgi teknolojileri ve teknik alt yapı planlaması

– Hedef kitleye ait nitel ve nicel değerlendirmeler

– Tanıtım politikası

– Sunulacak ürünler hakkında detaylı bilgi

– Doğrudan ve dolaylı dağıtım kanalları politikası

– Fiyatlandırma, yeni üretim ve aktarım politikaları

– Portföy yönetimi ve yatırım politikaları

– Faaliyet gösterilmesi öngörülen diğer sigorta branşlarına ilişkin politikalar

 4. Kuruculara İlişkin Bilgiler

Ek-4 ve Ek-6 ile istenen ve bunları tamamlayan bilgiler

– Kurulacak şirketin ortaklık yapısı

– Tüzel kişi kurucuların malî tablolarının güncel örnekleri

5. Gelir ve Gider Tahminleri

Kümülatif kârın pozitif olduğu bilanço yılını içeren ve her durumda asgari 5 yılı gösteren projeksiyonlarda yer alacak kalemler:

– Kuruluş ve temel örgütlenme giderleri

– Tanıtım ve eğitim giderleri

– Pazarlama fonksiyonu esaslı, üretime bağlı direkt giderler

– Portföy yönetimi giderleri

– Genel yönetim giderleri

– Giriş aidatına dayalı gelirler

– Katkı payına dayalı gelirler

– Fon yönetimine dayalı gelirler

– Diğer gelir ve giderler

Özkaynaklar esaslı gelirler

Projektif malî tablolar (kâr/zarar ve bilanço)

 

 

 

EK-2

 

TAAHHÜTNAME

 

T.C. BAŞBAKANLIK

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞINA

 

             Tasfiyeye tâbi tutulan bankerler, bankalar ve sigorta şirketleri ile para ve sermaye piyasalarında faaliyet gösteren diğer kurumlarda doğrudan veya dolaylı yüzde on ve daha fazla bir oranda pay sahibi olmadığımı ya da bu oranın altında olsa bile yönetim ve denetim kurullarına üye belirleme imtiyazı veren veya intifa hakkı tanınan pay sahibi olmadığımı beyan ve taahhüt ederim.    

 

 

                                                                                                                                                       ……./……./…………

 

 

 

                                                                                                                                       ADI-SOYADI/ TİCARET UNVANI

                                                                                                                                                          İMZA/KAŞE

 

 

 

EK-3

 

TAAHHÜTNAME

 

T.C. BAŞBAKANLIK

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞINA

 

             Emeklilik Şirketi kurma/hisselerini devralma talebimizde belirtilen kuruluş sermayesinin/alış bedelinin sanayi, ticaret ve hizmetler sektörlerindeki kendi faaliyetlerimizden kaynaklandığını beyan ve her türlü muvazaadan arınmış olarak nakden temin ve tevdi edileceğini taahhüt ederiz.

 

 

                                                                                                                                                       ……./……./…………

 

 

 

                                                                                                                                       ADI-SOYADI/ TİCARET UNVANI

                                                                                                                                                          İMZA/KAŞE

 

 

 

EK-4

EMEKLİLİK ŞİRKETİ KURUCULARINA/HİSSE DEVRALACAKLARA İLİŞKİN BEYANNAME (GERÇEK KİŞİLER) 

ADI-SOYADI:

 

DOĞUM YERİ VE TARİHİ

 

UYRUĞU

 

ANA ADI

 

BABA ADI

 

İKAMETGAH ADRESİ

 

TELEFON NO

 

FAKS NO

 

E- POSTA ADRESİ

 

VERGİ KİMLİK NO

 

T.C.KİMLİK NO 

 

ÖĞRENİM DURUMU

 

OKUL

MEZUNİYET YILI

LİSE

 

 

LİSANS

 

 

YÜKSEK LİSANS

 

 

DOKTORA

 

 

 

HALEN ÇALIŞTIĞI İŞYERİNİN UNVANI VE ADRESİ

 

MESLEĞİ VE GÖREV UNVANI 

 

İŞE GİRİŞ TARİHİ 

 

VERGİ KİMLİK NUMARASI

 

DAHA ÖNCE ÇALIŞTIĞI İŞYERLERİ

 

İŞYERİNİN UNVANI (1)

GİRİŞ-AYRILIŞ TARİHİ

GÖREV UNVANI

1

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SON YILA AİT YILLIK NET GELİRİ

 

 

ORTAĞI BULUNDUĞU ŞİRKETLER (2) 

 

ŞİRKETİN UNVANI

FAALİYET ALANI

SERMAYESİ

HİSSE ORANI

HİSSE TUTARI

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

SAHİP OLDUĞU GAYRİMENKULLER

 

BİLANÇO DEĞERİ

RAYİÇ BEDELİ

BİNA

 

 

ARSA

 

 

DİĞER

 

 

 

SAHİP OLDUĞU MENKUL KIYMETLER (4)

 

BİLANÇO DEĞERİ

PİYASA DEĞERİ

TAHVİL

 

 

BONO

 

 

HİSSE SENEDİ

 

 

DİĞER

 

 

 

TAAHHÜT EDİLEN SERMAYENİN KARŞILANACAĞI KAYNAKLARIN AYRINTILI DÖKÜMÜ

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

 

ÇALIŞTIĞI BANKALAR

 

1

2

3

4

5

BANKA ADI

 

 

 

 

 

ŞUBE ADI

 

 

 

 

 

MEVDUAT TUTARI  (BİN YTL)

 

 

 

 

 

VADELİ

 

 

 

 

 

VADESİZ

 

 

 

 

 

KREDİ (BİN YTL)

 

 

 

 

 

 

BANKALAR DIŞINDA DİĞER GERÇEK VE TÜZEL KİŞİLERE BORÇLARI: 

 

DAHA ÖNCE TÜRKİYE’DE VEYA BAŞKA BİR ÜLKEDE MALİ SEKTÖRDE FAALİYET GÖSTERMEK AMACIYLA İZİN İÇİN BAŞVURUDA BULUNUP BULUNMADIĞI, EĞER BAŞVURU REDDEDİLMİŞ VEYA ALINAN İZİN İPTAL EDİLMİŞ İSE NEDENLERİ (5):

 

 

 

HAKKINDA AÇILMIŞ BİR KAMU DAVASININ BULUNUP BULUNMADIĞI; VARSA DAVANIN KONUSU:

 

 

HAKKINDA KAMU DAVASI DIŞINDA AÇILMIŞ BİR DAVA BULUNUP BULUNMADIĞI; VARSA DAVANIN KONUSU:

 

 

HALEN TARAF OLDUĞU ÖNEMLİ HUKUKİ  İHTİLAFLAR HAKKINDA AYRINTILI AÇIKLAMA (BİTMİŞ DAVALAR İLE İLGİLİ BİLGİ):

 

 

İMZA:                                                                                                     BEYAN TARİHİ: ……/……/……

 

AÇIKLAMALAR:

(1) Çalışılan kurumun, işverenin ya da şirketin adı ya da ticari unvanı yazılacaktır.

(2) İştirak oranı, iştirak edilen şirketin sermayesinin %5 veya daha fazlası ise doldurulacaktır.

(3) İştiraklere ait hisse senetleri hariç tutulacaktır.

(4) Banka, sigorta, finansal kiralama, faktoring şirketleri, yetkili müessese ve Sermaye Piyasası Kanununa göre faaliyet gösteren kurumlar vb. yazılacaktır.

(5) Eklerde yer alan parasal büyüklükler YTL cinsinden yazılacaktır.

(6) Formda ayrılan kısımların yeterli gelmemesi halinde ek form kullanılabilir.

 

 

 

 

EK- 5

ADLİ SİCİL VE İSTATİSTİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE

(CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA)

……………………………

                T.C Başbakanlık Hazine Müsteşarlığına verilmek üzere, arşiv kayıtlarını da içeren adli sicilimin tarafıma verilmesini arz ederim.

 

                                                                                                                                                             ……/……/……

                                                                                                                           ADI-SOYADI/TİCARET UNVANI

                                                                                                                                                  İMZA/KAŞE

 

                SOYADI                                   
                ADI                                           
                BABA ADI                               
                ANA ADI                                  
                DOĞUM YERİ/TARİHİ        
                NÜFUSA KAYITLI OLDUĞU
                İL                                             
                İLÇE                                        
                MAHALLE/KÖY                    
                CİLT NO                                 
                AİLE SIRA NO                       
                SIRA NO                                 
                T.C.KİMLİK   NO                  
                ADRESİ                                   

 

 

 

 

EK-6

EMEKLİLİK ŞİRKETİ KURUCULARINA/HİSSE DEVRALACAKLARA İLİŞKİN BEYANNAME    (TÜZEL KİŞİLER)

TÜZEL KİŞİNİN

UNVANI:

 

MERKEZ ADRESİ:

 

TELEFON NO:

 

FAKS NO:

 

İNTERNET ADRESİ:

 

ELEKTRONİK POSTA ADRESİ:

 

KURULUŞ  TARİHİ:

 

SERMAYESİ (Açıklamalı):

 

VERGİ DAİRESİ VE NUMARASI:

 

FAALİYET KONUSU:

 

 

SON BEŞ YILA AİT BAZI BİLANÇO BÜYÜKLÜKLERİ (BİN YTL)

 

1

2

3

4

5

NET KÂR/ZARAR (1)

 

 

 

 

 

ÖZKAYNAKLAR

 

 

 

 

 

KISA VADELİ BORÇLAR

 

 

 

 

 

UZUN VADELİ BORÇLAR

 

 

 

 

 

KISA VADELİ ALACAKLAR

 

 

 

 

 

UZUN VADELİ ALACAKLAR

 

 

 

 

 

AKTİF TOPLAMI

 

 

 

 

 

 

İŞTİRAKLERİ (2)

 

ŞİRKETİN UNVANI

FAALİYET ALANI

SERMAYESİ

HİSSE ORANI

HİSSE TUTARI

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

SAHİP OLDUĞU GAYRİMENKULLER

 

BİLANÇO DEĞERİ

RAYİÇ BEDELİ

BİNA

 

 

ARSA

 

 

DİĞER

 

 

 

SAHİP OLDUĞU MENKUL KIYMETLER (3)

 

BİLANÇO DEĞERİ

PİYASA DEĞERİ

TAHVİL

 

 

BONO

 

 

HİSSE SENEDİ

 

 

DİĞER

 

 

 

TAAHHÜT EDİLEN SERMAYENİN KARŞILANACAĞI KAYNAKLARIN AYRINTILI DÖKÜMÜ

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

 

ÇALIŞTIĞI BANKALAR

 

1

2

3

4

5

BANKA ADI

 

 

 

 

 

ŞUBE ADI

 

 

 

 

 

MEVDUAT (BİN YTL)

 

 

 

 

 

VADELİ

 

 

 

 

 

VADESİZ

 

 

 

 

 

KREDİ (BİN YTL)

 

 

 

 

 

 

FAALİYET ALANINDA DAHA ÖNCE GERÇEKLEŞTİRDİĞİ ÖNEMLİ İŞLER:  

 

VERGİ BORCU:

 

SSK BORCU:

 

DAHA ÖNCE TÜRKİYE’DE VEYA BAŞKA BİR ÜLKEDE MALİ SEKTÖRDE FAALİYET GÖSTERMEK AMACIYLA İZİN İÇİN BAŞVURUDA BULUNUP BULUNMADIĞI, EĞER BAŞVURU REDDEDİLMİŞ VEYA ALINAN İZİN İPTAL EDİLMİŞ İSE NEDENLERİ (4):

 

 

 

ŞİRKETİN HALEN TARAF OLDUĞU ÖNEMLİ HUKUKİ İHTİLAFLAR HAKKINDA AYRINTILI AÇIKLAMA: (BİTMİŞ DAVALAR İLE İLGİLİ BİLGİ) 

 

 

İMZA:                                                                                                               BEYAN TARİHİ: ……/……/…… 

 

 

 AÇIKLAMALAR          :

(1) Vergi karşılığı ayrıldıktan sonraki tutar yazılacaktır.

(2) İştirak oranı, iştirak edilen şirketin sermayesinin %5 veya daha fazlası ise  doldurulacaktır.

(3) İştiraklere ait hisse senetleri hariç tutulacaktır.

(4) Banka, sigorta, finansal kiralama, faktoring şirketleri, yetkili müessese ve Sermaye Piyasası Kanununa göre faaliyet gösteren kurumlar vb. yazılacaktır.

(5) Eklerde yer alan parasal büyüklükler YTL cinsinden yazılacaktır.

(6) Formda ayrılan kısımların yeterli gelmemesi halinde ek form kullanılabilir.

Reklamlar

Yorum Yapın so far
Yorum bırakınBir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

w

Connecting to %s%d blogcu bunu beğendi: