Bireysel emeklilik sistemi


Emeklilik Yatırım Fonlarının Kuruluş Ve Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Ocak 20, 2009, 11:38 pm
Filed under: Yönetmelikler

 Sermaye Piyasası Kurulundan:

EMEKLİLİK YATIRIM FONLARININ KURULUŞ VE FAALİYETLERİNE

İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

             MADDE 1 – 28/2/2002 tarihli ve 24681 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Emeklilik Yatırım Fonlarının Kuruluş ve Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 17 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

             “Bireysel emeklilik hesabındaki fon paylarından, katılımcının sistemde bulunduğu ay sayısı ile asgarî ücret tutarının çarpımına karşılık gelen birikim tutarı ve Kanunun 6 ncı maddesi kapsamında bireysel emeklilik sisteminden emekli olanlara yapılan yıllık gelir sigortası ödemelerinin aylık ödemeye isabet eden miktarının nafaka borçları hariç olmak üzere asgari ücret tutarına kadar olan kısmı haczedilemez, rehnedilemez, iflas masasına dahil edilemez. Bu fıkradaki hükümlerin uygulanmasında rehin, haciz veya iflas tarihinde geçerli brüt asgarî ücret tutarı esas alınır.”

             MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin birinci fıkrasının son cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “Portföy yönetim sözleşmelerinin Kurulca belirlenen asgari unsurlara uygun olması zorunludur.”

             MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin son cümlesi ile üçüncü fıkrasının son cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “Ancak devlet iç ve dış borçlanma araçları için bu bentteki sınırlamalar uygulanmaz.”

             “Ancak her durumda bir ihraçcının para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılan tutar, devlet iç ve dış borçlanma araçları hariç, fon varlıklarının %20’sini aşamaz.”

             MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

             MADDE 5 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 6 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sermaye Piyasası Kurulu yürütür.

Reklamlar


Emeklilik Yatırım Fonlarının Kuruluş ve Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Hakkında Yönetmelik
Ocak 20, 2009, 11:36 pm
Filed under: Yönetmelikler

Emeklilik Yatırım Fonlarının Kuruluş ve Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Hakkında Yönetmelik

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak  ve Tanımlar

Amaç
Madde 1 –
Bu Yönetmeliğin amacı, emeklilik yatırım fonlarının kuruluş ve faaliyetlerine ilişkin esasları düzenlemektir.

Kapsam
Madde 2 –  Bu Yönetmelik, emeklilik yatırım fonlarının türleri, kuruluşları, örgüt yapısı, faaliyet ilke ve esasları, katkıların bu fonlarda toplanması ve değerlendirilmesi, fon malvarlığı, fon portföyündeki varlıkların saklanması, portföyün yönetimi, fonların birleşme ve devir esasları, iç ve dış denetimi ile kamunun aydınlatılmasına ilişkin esas ve usulleri kapsar.

Dayanak
Madde 3 – Bu Yönetmelik, 28/3/2001 tarihli ve 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanununun  26 ncı  maddesine dayanılarak düzenlenmiştir.

Tanımlar
Madde 4 – Bu Yönetmelikte  geçen;

Kanun:

28/3/2001 tarihli ve 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf  ve Yatırım Sistemi Kanununu,

Müsteşarlık:

Hazine Müsteşarlığını,

Kurul:

Sermaye Piyasası Kurulunu,

Borsa:

Para ve sermaye piyasası araçlarının işlem gördüğü yurt içi ve yurt dışı borsalar ile borsa dışı teşkilatlanmış diğer piyasaları,

Fon:

Emeklilik yatırım fonunu,

İMKB:

İstanbul Menkul Kıymetler Borsasını,

Saklayıcı:

Fon portföyündeki varlıkların saklandığı ve Kurulca uygun görülen saklama kuruluşunu,

Takasbank:

İMKB Takas ve Saklama Bankası Anonim Şirketini,

TTSG:

Türkiye Ticaret Sicili Gazetesini,

Şirket:

Kanuna göre kurulan emeklilik şirketini,

Portföy:

Fonda yer alan nakit ile para ve sermaye piyasası araçlarından oluşan varlıkların tümünü,

Portföy Değeri:

Fon portföyündeki varlıkların bu Yönetmelikteki esaslar çerçevesinde değerlenmesi neticesinde bulunan değeri,

Net Varlık Değeri:

Portföy değerine, fon alacaklarının eklenmesi ve fon borçlarının düşülmesi suretiyle bulunan toplam değeri, 
Portföy Yöneticisi: Kuruldan portföy yöneticiliği yetki belgesi almış ve Kurulca   uygun görülen portföy yönetim şirketini,

Katılımcı:

Emeklilik sözleşmesine kendi ad ve hesabına taraf olan gerçek  kişiyi,

                               

 

       

 

 

 

 

   

 

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Genel Hükümler

Emeklilik yatırım fonu
Madde 5 – Fon, şirket tarafından emeklilik sözleşmesi çerçevesinde alınan ve katılımcılar adına bireysel emeklilik hesaplarında izlenen katkıların, riskin dağıtılması ve inançlı mülkiyet esaslarına göre işletilmesi amacıyla oluşturulan malvarlığıdır. Süresiz olarak kurulan fonun tüzel kişiliği yoktur. Fon, Kanunda yer alan amaçlar dışında kullanılamaz ve kurulamaz.

Emeklilik yatırım fonu, 28/7/1981 tarihli ve 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 32 nci maddesi uyarınca sermaye piyasası kurumu niteliğindedir.

Fon portföyü, aşağıda belirtilen para ve sermaye piyasası araçları ile işlemlerinden oluşur:

a) Nakit, vadeli ve vadesiz mevduat,

b) Borçlanma araçları(ters repo dahil) ile hisse senetleri,

c) Kıymetli madenlere ve gayrimenkule dayalı varlıklar,

d) Repo işlemleri,

e) Vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri,

f) Borsa para piyasası işlemleri,

g)Yatırım fonu katılma belgeleri,

h) Kurulca uygun görülen ve kamuya ilan edilen diğer para ve sermaye piyasası araçları.

 

Fon türleri ve unvanları
Madde 6 – Fonlar, doğrudan fonu tanıtması, fonun risk ve getiri yapısı hakkında eksik, yanlış veya yanıltıcı bilgi vermemesi, izahnamede belirtilmesi ve Kurulca uygun görülmesi koşuluyla, izahnamelerinde belirtilecek portföy yönetim stratejilerine uygun olarak kurulabilir.

İzahnamede belirtilecek portföy yönetim stratejilerine uygun fon türleri, Müsteşarlığın görüşü alınarak Kurulca belirlenir.

Fonun unvanında belirli bir varlık grubuna, sektöre, sektörlere, ülke ya da coğrafi bölgeye yatırım yaptığı izlenimini uyandıracak bir ibare kullanan fon varlıklarının en az %80’i;

a) Fon unvanında yer alan söz konusu varlık grubu, sektör ya da sektörlere ait olan varlıklardan,

b) Fon unvanında yer alan ülke ya da coğrafi bölgeye ait ve o ülke ya da coğrafi bölgenin piyasa yapısını ve risklerini yansıtabilen varlıklardan,

oluşur. Belirli bir varlık grubuna, sektör, sektörler, ülke ya da coğrafi bölgelere yatırım yapmak ve bu hususu unvanında belirtmek isteyen fonlar, bu durumu ve bu durumdaki değişiklikleri katılımcılara altmış gün önceden bildirmek zorundadır.

Bu maddedeki %80’lik sınırlama, yatırım yapıldıktan sonra ortaya çıkan fon varlıklarının değeri üzerinden hesaplanır. Ancak yeni kurulan fonlar için kayda alınmayı takip eden altı ay süresince %80’lik sınırlama uygulanmaz.

Fonlar, fon paylarının emeklilik sözleşmesinde tanımlanmış katılımcı, kişi ya da gruplara tahsis edildiği Grup Emeklilik Yatırım Fonu şeklinde kurulabilir.

Grup Emeklilik Yatırım Fonları; işyeri veya belirli meslek grupları bazında, sektörel bazda ve Kurulca uygun görülmek koşulu ile fon paylarının belirli kişi ya da gruplara tahsis edilmesi suretiyle oluşturulabilir.

Fon türleri belirlenirken, portföy yönetim stratejilerinin uygulanması neticesinde ulaşılmak istenen hedefin objektif olarak tanımlanabilmesi ve fonun bu hedefe ulaşmadaki performansının ölçülebilmesi amacıyla kullanılacak karşılaştırma ölçütünün de  izahnamede belirtilmesi zorunludur.

Fonlar ticari ve hukuki işlemlerinde; şirketin unvanı ile bu Yönetmelik uyarınca fonun yatırım amacına uygun olarak seçilen türü içerecek şekilde belirleyecekleri fon unvanını kullanmak, fonu temsil eden fon yöneticileri de faaliyetleri ile ilgili belgeleri bu unvan altında imzalamak zorundadır.

Fon izahnamesinde belirtilmesi ve Kurulca uygun görülmesi koşuluyla, reklam ve pazarlama faaliyetlerinde yatırımcıları yanlış yönlendirmeyecek şekilde, fonun risk ve getiri yapısının tam ve doğru bir şekilde anlaşılmasını sağlayacak farklı bir ad kullanılabilir.

Fonun portföy yönetim stratejilerine uygun yönetilmemesi veya fon unvanının ve reklam ve pazarlama faaliyetlerinde kullanılan fon adının katılımcının yanıltılmasına yol açması durumlarında Kurul, fonun portföy yönetim stratejilerinin, fon unvanının, fon adının  veya kullanılan karşılaştırma ölçütünün değiştirilmesini isteyebilir veya bunları resen değiştirebilir.

Fonun ya da fon tarafından ihraç edilen payların, kamu tarafından resmi bir teminat altına alındığı şeklinde yorumlanmasına yol açacak açık veya dolaylı bir ifadeye fon unvanlarında yer verilemez.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Fon Kuruluşuna İlişkin Esaslar

Fon kuruluş başvurusu
Madde 7 –
Fon, Kuruldan izin almak koşuluyla şirket tarafından kurulur. Şirket; Kurulca belirlenen standarda uygun olarak hazırlanan kuruluş başvuru formu, fon içtüzüğü, emeklilik sözleşmesi ve formda belirtilen belgelerle birlikte fon kurmak için Kurula başvurmak zorundadır. Başvuru için gerekli belgelerin tam olarak Kurula iletilmesi ile Kurulca incelemeye başlanır, aksi takdirde başvurular değerlendirmeye alınmaz. Başvuruya ilişkin olarak talep edilebilecek ilave belge ve bilgilerin Kurulca belirlenen sürede tamamlanması zorunludur. Kurul, başvuruların elektronik ortamda yapılmasını isteyebilir.

Fon kuruluş başvurularının Kurulca uygun görülebilmesi için; şirketin kuruluş şartlarını kaybetmemiş olması, saklayıcının ve portföy yöneticisinin belirlenmiş olması, fon içtüzüğünün Kurul düzenlemelerine uygun hazırlanması ve Kanun, bu Yönetmelik ve ilgili mevzuatta belirtilen diğer şartların yerine getirilmesi zorunludur.

Fon içtüzüğü
Madde 8 –
Fon içtüzüğü, katılımcı ile şirket, saklayıcı ve portföy yöneticisi arasında fon portföyünün inançlı mülkiyet esaslarına göre saklanmasını ve vekalet akdi hükümlerine göre yönetimini konu alan ve genel işlem şartlarını içeren iltihaki bir sözleşmedir. Fon içtüzüğü, Kurulca belirlenen esas ve usullere göre düzenlenir.

Fon kuruluş izni ve içtüzüğün tescili
Madde 9
– Başvurunun Kurulca uygun görülmesi sonucunda, fon içtüzüğü notere onaylattırılır ve Kurulca verilen kuruluş izin yazısı ile birlikte, izin tarihinden itibaren altı iş günü içinde şirket merkezinin bulunduğu yerin ticaret siciline tescil ve TTSG’de ilan edilir. TTSG ilanı takip eden altı iş günü içerisinde Kurula gönderilir. Fon içtüzüğünün tescili ile birlikte kuruluş işlemleri tamamlanmış sayılır.

Fon içtüzüğünün değiştirilmesi
Madde 10-
Şirketin gerekçeli olarak içtüzük değişikliği talebinde bulunması halinde, Kurulca belirlenecek esas ve usullere uygun olarak hazırlanan içtüzük değişiklik talep formu doldurulması ve formda belirtilen bilgi ve belgelerin Kurula iletilmesi şarttır. Kurula yapılan başvuru üzerine, hukuki gereklerin yerine getirilip getirilmediği Kanun, bu Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde incelenir ve uygun görülen içtüzük değişiklikleri, izin yazısının verilmesinden itibaren altı iş günü içinde ticaret siciline tescil ve TTSG’de ilan edilir.

Katılımcıların yatırım kararını etkileyebilecek ve önceden bilgi sahibi olunmasını gerektiren hususlar ayrıca Türkiye çapında yayım yapan en yüksek tirajlı beş gazetenin ikisinin Türkiye baskısında ilan ettirilir. Yeni hususların yürürlüğe giriş tarihi on iş gününden az olmamak üzere ilanlarda belirtilir. İlanlara ilişkin gazeteler yayımını takip eden altı iş günü içerisinde Kurula gönderilir. Kurulca uygun görülmesi halinde fonun katılımcı sayısı ve katılımcı kitlesi dikkate alınarak farklı bildirim ve ilan esasları belirlenebilir.

Kanun, bu Yönetmelik ve ilgili mevzuata aykırı uygulamaların bulunduğu, kamuyu aydınlatma açısından yeterli açıklamaların yapılmadığı sonucuna varılırsa, gerekçe gösterilerek içtüzük değişikliklerine izin verilmez.

Asgari fon başlangıç  tutarı ve avans tahsisi

Madde 11- Kanun çerçevesinde, her şirketin grup emeklilik yatırım fonları hariç en az üç ayrı fon kurması şarttır. Kurulması zorunlu üç fonun her birinin başlangıç tutarı, şirketin ödenmiş sermayesinin yirmide birinden az olamaz. Ancak, şirketin bu üç ayrı fonuna ilave olarak kurulacak yeni bir fonu için asgari fon başlangıç tutarı şirket tarafından belirlenir.

Kurulması zorunlu üç fon için, fonların kuruluşunu müteakip, her bir fon için ayrı ayrı olmak üzere şirketin ödenmiş sermayesinin yirmide birinden az olmamak üzere fonlara avans tahsis edilir. Asgari üç fona ilave olarak kurulacak her bir fon için avans tutarı şirket tarafından belirlenir.

Fon portföyü başlangıçta bu maddede belirlenen esaslar çerçevesinde tahsis edilen avans ile oluşturulur.

 

DÖRDÜNCÜ  BÖLÜM
Fon Örgüt Yapısı

Fon Kurulu
Madde 12-
Şirket, kurduğu fonla ilgili işlemlerin takibi ve raporlanması amacıyla şirket yönetim kurulu kararıyla en az üç kişiden oluşan bir Fon Kurulu atar. Fon Kurulu üyeliklerine şirket dışından atama yapılması da mümkündür.

Fon Kurulu her bir fon için ayrı ayrı belirlenebileceği gibi birden fazla fon için tek bir Fon Kurulu da oluşturulabilir.

Fon Kurulu üyelerinin;

a) Dört yıllık eğitim veren yüksek öğrenim kurumlardan mezun olmaları, sermaye piyasası, bankacılık veya sigortacılık alanlarında en az beş yıllık tecrübeye sahip bulunmaları,

b) Faaliyet yetki belgelerinden biri veya birden fazlası iptal edilmiş yahut borsa üyeliği iptal edilmiş kuruluşlarda iptalde sorumluluğu bulunan kişilerden olmamaları,

c) Sermaye Piyasası Kanununun 46 ncı maddesinin birinci fıkrasının (i) bendi uyarınca işlem yasaklı olmamaları,

d) Kanun, sermaye piyasası mevzuatı, sigortacılık mevzuatı, bankacılık mevzuatı, karaparanın aklanmasının önlenmesine dair mevzuat ile ödünç para verme işleri hakkında mevzuata aykırılıktan ve/veya taksirli suçlar hariç olmak üzere affa uğramış olsalar dahi ağır hapis veya beş yıldan fazla hapis yahut zimmet, nitelikli zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı suçlar ile istimal ve istihlak kaçakçılığı dışında kalan kaçakçılık suçları; resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma veya devlet sırlarını açığa vurma, vergi kaçakçılığı veya vergi kaçakçılığına teşebbüs ya da iştirak suçlarından dolayı hüküm giymemiş olmaları,

gereklidir.

Şirket yönetim kurulu üyelerinin, bu Yönetmelikte Fon Kurulu üyeleri için belirlenen nitelikleri taşımaları halinde, Fon Kurulu üyesi olarak görevlendirilmeleri  mümkündür.

Fon Kurulunun görevleri
Madde 13 – Fon Kurulu aşağıdaki görevleri yerine getirmekle yükümlüdür.

a) Fon faaliyetlerinin, şirketin genel yönetim stratejilerine ve politikalarına uygun olarak düzenli, verimli ve etkin bir şekilde ilgili mevzuat, fon içtüzüğü ve izahnamedeki esaslar çerçevesinde yürütülmesi,

b) Fonun muhasebe, belge ve kayıt sisteminin düzenli bir şekilde tutulması,

c) Fon adına yapılacak sözleşmelerin ilgili mevzuata uygun şekilde hazırlanması,

d) Fon portföyünün mevzuata uygun şekilde değerlenmesi ve birim pay değerinin doğru şekilde hesaplanması,

e) Fon ile ilgili mali tablo ve raporların hazırlanması,

f) Fon performansının takip edilmesi,

g) Mevzuat gereği ya da şirketin talebi ile ilgili olarak yapılması gereken içtüzük ve izahname değişikliklerinin katılımcılara ilgili düzenlemelerde öngörülen süreler içerisinde duyurulması,

h) Kamuyu aydınlatma belgelerinin mevzuata uygun şekilde hazırlanması,

i) Fonun faaliyetlerine ilişkin olarak 32 nci maddede belirtilen raporların hazırlanması,

j) 27 nci madde kapsamında belirtilen olağanüstü durumlar ile ilgili karar alınması,

k) İç kontrol sisteminin oluşturulması,

l) Şirket yönetim kurulu kararı ile belirlenen diğer görevlerin yerine getirilmesi.

Fonun iç kontrol sistemi
Madde 14-
İç kontrol sistemi; fonun faaliyetlerinin verimliliğinin ve etkinliğinin, finansal ve idari konulara ait bilgilerin güvenilirliğinin ve zamanında elde edilebilirliğinin sağlanmasını, fon faaliyetlerinin ilgili mevzuata, emeklilik sözleşmesine, fon içtüzüğüne, izahnameye uygun yürütülmesini, hata, hile ve usulsüzlüklerin önlenmesini ve tespitini, muhasebe kayıtlarının doğru ve eksiksiz olmasını ve finansal bilgilerin doğru ve güvenilir olarak zamanında hazırlanmasını temin etmek amacıyla uygulanan esas ve usullerdir.                      

Şirketin fon iç kontrol sistemine ilişkin tüm esas ve usuller yazılı hale getirilmek zorundadır.

İç kontrol esas ve usulleri asgari olarak, 

a) Fon faaliyetlerinin kanuni düzenlemelere, şirketin amaç ve konusuna, fon içtüzüğüne ve izahnameye uygun olarak yapılmasını,

b) Fon adına yapılan işlemlerin genel ve özel yetkilere dayalı olarak gerçekleştirilmesini, sözleşmelere uygun olarak yapılmasını, fon işlemleri için gerekli belgelerin düzenlenmesini,

c) Fonun muhasebe, belge ve kayıt düzeninin etkin bir şekilde işlemesini,

d) Usulsüzlüklerden ve hatalardan kaynaklanan risklerin asgariye indirilebilmesi için risklerin tanımlanmasını ve gerekli önlemlerin alınmasını, 

e) Fon personelinin kendi adına yaptıkları işlemlerin fon ile çıkar çatışmasına  yol açacak nitelikte olup olmadığının tespitini,

f) Fondan yapılan harcamaların belgeye dayalı ve piyasa rayicine uygun olup olmadığının tespitini, 

g) Fon portföyünün değerlemesinin, fonun birim pay değerinin belirlenmesinin, fon portföy oranlarının ilgili mevzuata, fon içtüzüğü ve izahnameye uygunluğunun kontrolünü,

temin edecek  şekilde oluşturulur.

Fonun faaliyetlerinin iç kontrol esas ve usullerine uygun olarak işleyişi, fon denetçileri tarafından denetlenir. Şirket bu amaçla, 12 nci maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen nitelikleri haiz en az bir fon denetçisi atar. Şirketin denetçisi de bu nitelikleri haiz olma koşulu ile iç kontrol görevini yerine getirebilir.

Tespitleri ve denetleme sonuçlarını ihtiva eden raporlar yılda en az bir kere şirketin yönetim kuruluna ve Fon Kuruluna intikal ettirilir. Bu raporların en az beş yıl süre ile şirket nezdinde saklanması zorunludur. 

Fon denetçisi, fonun mali durumunu zayıflatacak veya olağandışı sonuçlar doğuracak herhangi bir durumun varlığını tespit etmesi halinde hazırlayacağı denetim raporunu en kısa sürede şirketin yönetim kuruluna sunar ve aynı gün bir örneğini Kurula gönderir.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM
Fon Paylarının Kayda Alınması

 

Fon paylarının kayda alınma başvurusu
Madde 15-
Şirket, fonun kuruluş izin tarihinden itibaren en geç altı ay içerisinde kayda alma başvuru formu, izahname ve formda belirtilen diğer belgelerle birlikte Kurula başvurmak zorundadır. Bu süre içerisinde Kurula başvuru yapılmaması halinde fon içtüzüğü şirket tarafından ticaret sicilinden terkin ettirilir ve buna ilişkin belgeler terkini takip eden altı iş günü içerisinde  Kurula gönderilir.

Fon paylarının kayda alınma başvurularının değerlendirilebilmesi için;

a) Fon içtüzüğünün şirketin merkezinin bulunduğu yerin ticaret siciline tescil ve TTSG’de ilan edilmiş olması,

b) Yeterli mekan, teknik donanım ve örgütlenmenin sağlanmış, fon hizmet biriminin ve Fon Kurulunun oluşturulmuş, iç kontrol sisteminin kurulmuş, personelin buna uygun görev ve sorumluluklarının belirlenmiş ve bu konularda gerekli bilgi ve belgelerin hazırlanmış olması,

c) Fona ve katılımcılara ilişkin muhasebe, kayıt ve belge sistemi ile düzenli iş akışı ve haberleşmeyi sağlayacak teknik altyapının kurulmuş olması,

d) Fonlara ilişkin insan kaynaklarının belirlenmiş olması,

e) En az bir portföy yöneticisi ile portföy yönetim sözleşmesi ve saklayıcı ile saklama sözleşmesi imzalanmış olması,

f) Şirketin fon kurma şartlarını kaybetmemiş olması,

g) Fon içtüzüğünde belirlenen tutarda fona avans tahsis edilmiş ve bu avansla fon portföyünün oluşturulmuş olması,

h) İzahnamenin, fon ile ilgili mevzuatın öngördüğü ve fon ile ilgili bilgileri açıklıkla ortaya koyacak ayrıntıda ve Kurul tarafından belirlenen esaslara uygun olarak hazırlanması,

zorunludur.

Başvuru ile ilgili belgelerin tam olarak Kurula iletilmesi ile Kurulca incelemeye başlanır. Başvuruya ilişkin olarak talep edilebilecek ilave belge ve bilgilerin Kurulca belirlenen sürede tamamlanması zorunludur. Kurul, başvuruların elektronik ortamda yapılmasını isteyebilir.

Kurul, yapılan başvuruları izahnamenin bu Yönetmelik,  ilgili mevzuat ve Kurulca belirlenen esasları içerip içermediğini dikkate alarak kamunun aydınlatılması esasları çerçevesinde inceler. 

Başvurunun olumlu görülmesi halinde fon içtüzüğünde yer alan pay sayısı Kurul kaydına alınır ve izahname Kurulca onaylanır. Kurulca onaylı izahnamenin kayda alınma tarihinden itibaren onbeş iş günü içerisinde ticaret siciline tescil ve TTSG’de ilan edilmesi zorunludur.

İncelemeler sonucunda gerekçe gösterilerek, başvuru konusu fon paylarının Kurul kaydına alınmasından imtina edilebilir. Kurul kaydına alınma, resmi teminat verilmesi şeklinde yorumlanamaz ve reklam amacıyla kullanılamaz.

İzahname ile açıklanan konularda ortaya çıkan değişikliklerin ve yeni hususların, şirket tarafından  Kurula bildirilmesi zorunludur.

Değişiklikler ve yeni hususlar, Kurulun onayı alınmadan izahnamede değişiklik yapılarak katılımcılara açıklanamaz ve uygulamaya konulamaz. Kuruldan onay alındıktan sonra izahnamedeki değişiklikler onay tarihinden itibaren altı iş günü içinde ticaret siciline tescil ve TTSG’de ilan edilir.

Katılımcıların yatırım kararını etkileyebilecek ve önceden bilgi sahibi olunmasını gerektiren hususlar ayrıca Türkiye çapında yayım yapan en yüksek tirajlı beş gazetenin ikisinin Türkiye baskısında ilan ettirilir. İlanlara ilişkin gazeteler yayımını takip eden altı iş günü içerisinde Kurula gönderilir. Kurulca uygun görülmesi halinde fonun katılımcı sayısı ve katılımcı kitlesi dikkate alınarak farklı bildirim ve ilan esasları belirlenebilir.

Pay sayısının artırılması ve artırılan tutarı temsil eden fon paylarının kayda alınması
Madde 16- Fon içtüzüğünde belirtilen pay sayısının artırılmak istenmesi halinde şirket, belirleyeceği yeni pay sayısının yer aldığı fon içtüzüğünün ilgili maddesine ilişkin tadil metninin ve yeni pay sayısını içerecek şekilde hazırlanmış izahnamenin onaylanması ve artırılan payların Kurul kaydına alınması talebiyle Kurulca belirlenen esaslara uygun olarak hazırlanan tutar artırımı kayda alma başvuru formu ve ekinde belirtilen belgeler ile Kurula başvurmak zorundadır.

Başvurunun Kurulca uygun görülmesi sonucunda, içtüzük tadil metni ve izahnamenin değişen bölümleri Kurulca onaylanır ve artırılan pay sayısı Kurulca kayda alınır. Kayda almayı takiben, içtüzük tadil metni notere onaylattırılır ve Kurulca verilen izin yazısı ve izahname ile birlikte, izin tarihinden itibaren altı iş günü içinde şirketin merkezinin bulunduğu yerin ticaret siciline tescil ve TTSG’nde ilan edilir. TTSG ilanı takip eden altı iş günü içerisinde Kurula gönderilir.

Başvurular 15 inci maddede belirtilen esaslar çerçevesinde incelenir ve sonuçlandırılır.

 

ALTINCI BÖLÜM
Fon Malvarlığına İlişkin İlke ve Esaslar

 

Fon malvarlığına ilişkin ilkeler
Madde 17- Fonun malvarlığı şirketin  Kanun, emeklilik sözleşmesi, fon içtüzüğü ve ilgili diğer mevzuattan doğan yükümlülüklerinin yerine getirilmesi dışında hiçbir amaçla kullanılamaz. Fon malvarlığı rehnedilemez, teminat gösterilemez, üçüncü şahıslar tarafından haczedilemez ve iflas masasına dahil edilemez.

Fon malvarlığından yapılabilecek harcamalar
Madde 18- Fon malvarlığından aşağıda belirtilenler dışında harcama yapılamaz.

a) İhraç için ödenen kanuni ücret,

b) Mevzuat gereği yapılması zorunlu tescil ve ilan giderleri,

c) Fon portföyünün yönetimi ile ilgili emeklilik şirketine ödenecek fon işletim giderleri,

d) Portföydeki varlıkların veya bunları temsil eden belgelerin nakil veya nakle bağlı sigorta ücretleri,

e) Portföydeki varlıkların saklanması hizmetleri için ödenen ücretler,

f) Varlıkların nakde çevrilmesi ve transferinde ödenen ücretler,

g) Alınan kredilerin faizi,

h) Portföye alımlarda ve portföyden satımlarda ödenen komisyonlar,

i) Fonun mükellefi olduğu vergi ödemeleri,

j) Bağımsız denetim kuruluşlarına ödenen denetim ücreti,

k) Kurulca uygun görülecek diğer harcamalar.

Harcamaların belgeye dayandırılması zorunludur. Fon malvarlığından piyasa rayici üzerinde harcama yapılamaz.

Fon portföyünün yönetimi
Madde 19- Fon portföyü, portföy yöneticileri tarafından yönetilir. Portföy yöneticileri, fon portföyünü Kanun, 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu, fon içtüzüğü, emeklilik sözleşmesi, izahname, portföy yönetim sözleşmesi ve ilgili mevzuat hükümlerine göre yönetmekle yükümlüdür. Alınacak portföy yönetimi hizmetine ilişkin esaslar, bu konuda şirket ile portföy yöneticileri arasında yapılacak portföy yönetim sözleşmesi çerçevesinde belirlenir. Portföy yönetim sözleşmesinin hazırlanmasında Kurulun bu konudaki düzenlemeleri esas alınır. Sözleşmenin bir örneği, yürürlük tarihinden onbeş iş günü  önce  Kurula gönderilir. Kurul portföy yönetim sözleşmesini, Kurulca belirlenen asgari unsurların sözleşmede yer alıp almadığı kapsamında inceler ve onaylar. 

Fon portföyünün yönetiminde birden fazla portföy yöneticisi ile sözleşme yapılabilir. Portföy yöneticisi, başka bir portföy yöneticisi ile de sözleşme yapabilir. Bu durumda şirketin onayının alınması zorunlu olup, portföy yöneticisinin portföy yönetimi konusundaki sorumluluğu devam eder.

Portföy yöneticisi ile sözleşme yapan tarafın yabancı bir ülkede faaliyet gösteriyor olması halinde, portföy yöneticisinin o ülkedeki ilgili otorite tarafından portföy yöneticiliği faaliyeti yapabilmesi konusunda yetkilendirildiğine ilişkin bir belge ile sözleşmenin bir örneğinin, yürürlük tarihinden onbeş iş günü önce Kurula gönderilmesi zorunludur.

Şirket, portföy yöneticilerinin, fon yönetiminde gerekli özen ve basireti göstermemeleri, Kurulun portföy yöneticiliğine ilişkin ilkelerine aykırı hareket etmeleri, mali bünyelerinin zayıfladığının tespit edilmesi gibi durumlarda, portföy yönetim sözleşmesini feshedip, Kurulca uygun görülen başka portföy yöneticileri ile portföy yönetim sözleşmesi imzalayabilir. Yukarıdaki koşulların varlığı halinde Kurul da portföy yöneticilerinin değiştirilmesini isteyebilir.

Fon portföy yönetimine ilişkin ilkeler
Madde 20- Portföy yöneticisinin Fon yönetiminde aşağıdaki ilkelere uyması  zorunludur.

a) Portföy yöneticisi fon portföyünü yönetirken  riskin dağıtılması, likidite ve getiri unsurlarını göz önünde bulundurmak, fonun portföy yönetim stratejilerine ve yatırım sınırlamalarına uygun hareket etmek, fon içtüzüğü, izahname,  portföy yönetim sözleşmesi ve ilgili mevzuatta belirlenen esaslara uymak zorundadır.

b) Portföy yöneticisi, yönettiği her fonun çıkarını ayrı ayrı gözetmekle yükümlüdür. Yönetimindeki fonlar veya diğer müşterileri arasında, müşterilerden biri veya fonlarından biri lehine diğerleri aleyhine sonuç verebilecek işlemlerde bulunamaz.

c) Portföy yöneticisi, fon portföyü ile ilgili yatırım kararlarında objektif bilgi ve belgelere dayanmak ve sözleşme ile belirlenen yatırım ilkelerine uymak zorundadır. Bu bilgi ve belgeler ile portföy yönetim stratejilerine mesnet teşkil eden araştırma ve raporların en az on yıl süreyle saklanması zorunludur.

d) Portföy yöneticisi, borsada işlem gören varlıkların alım satımlarını borsa kanalıyla yapmak ve fon portföyüne alım satım işlemlerinde, işlemi gerçekleştiren aracı kuruluşun, fonu temsil eden fon kodu ile borsalarda işlem yapmasını temin etmek zorundadır. Portföy yöneticisi fon ile diğer müşteriler adına yapılan işlemleri ayrı ayrı izlemekle yükümlüdür.

e) Fon portföyüne hiçbir şekilde rayiç bedelinin üzerinde varlık satın alınamaz ve portföyden bu değerin altında varlık satılamaz.

f) Portföy yöneticisi, herhangi bir şekilde kendisine ve üçüncü kişilere çıkar sağlamak amacıyla fon portföyüne işlem yapamaz. Fon adına vereceği emirlerde gerekli özen ve basireti göstermek zorundadır.

g) Fon portföyünün önceden saptanmış belirli bir getiri sağlayacağına dair yazılı veya sözlü bir garanti verilemez.

h) Portföy yöneticisi fon portföyüne yapılan işlemlerde işlemin büyüklüğünü, alınan varlıkların fiyatını, piyasa koşullarını, komisyon oranlarını, işlem yapılan aracı kuruluşun tecrübesini, mali durumunu ve piyasadaki itibarını göz önünde bulundurmak suretiyle, işlemleri zaman ve fiyat açısından en uygun şekilde gerçekleştirir.  

i) Şirket, Fon Kurulu üyeleri, portföy yöneticisi, saklayıcı ve fonların yönetimi ile ilgili olarak meslekleri nedeniyle veya görevlerini ifa etmeleri sırasında bilgi sahibi olabilecek olanlar bu bilgileri açıklayamazlar, doğrudan veya dolaylı olarak kendilerine veya üçüncü kişilere menfaat sağlamak veya başkalarını zarara uğratmak amacıyla kullanamazlar. Bu yükümlülük bu kişilerin görevlerinden ayrılmalarından sonra da devam eder.

Portföy sınırlamalarına ilişkin esaslar
Madde 21- Fon  yönetiminde aşağıdaki portföy sınırlamalarına uyulması şarttır.

a) Fon varlıklarının %10’undan fazlası bir ihraçcının para ve sermaye piyasası araçlarına  yatırılamaz. Ayrıca, fonun %5’inden fazla yatırım yaptığı ortaklıkların para ve sermaye piyasası araçlarının toplam tutarı fon varlıklarının %40’ını aşamaz. Ancak devlet iç borçlanma senetleri için bu bentteki sınırlamalar uygulanmaz.

b) Fon portföyüne borsada işlem gören para ve sermaye piyasası araçlarının alınması esastır. Ancak borsada işlem görmesi koşuluyla, yapılan ilk ihraçlardan da para ve sermaye piyasası aracı alınabilir.

c)  Fon, tek başına hiçbir ortaklıkta sermayenin ya da tüm oy haklarının %5’ine veya daha fazlasına, bir şirketin kurucusu olduğu fonlar ise toplu olarak, hiçbir ortaklıkta sermayenin ya da tüm oy haklarının %20’sinden fazlasına sahip olamaz.

d) Fon varlıklarının en fazla %5’i risk sermayesi yatırım ortaklıkları tarafından ihraç edilen para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılabilir. Risk sermayesi yatırım ortaklıklarına yapılacak yatırımlarda (c) bendindeki sınırlamalar dikkate alınmaz.

e) Fon portföyüne şirketin ve portföy yöneticisinin para ve sermaye piyasası araçları satın alınamaz.

f)  Şirketin ve portföy yöneticisinin;

1) Sermayesinin %10’undan fazlasına sahip olan hissedarlarının,

2) Yönetim kurulu başkan ve üyelerinin,

3) Genel müdür ve genel müdür yardımcılarının,

ayrı ayrı ya da birlikte sermayesinin %20’sinden fazlasına sahip oldukları ortaklıklar ile şirketin ve portföy yöneticisinin doğrudan ve dolaylı iştiraklerince çıkarılmış para ve sermaye piyasası araçlarının toplamı, fon varlıklarının %20’sini aşamaz.

g) Fon varlıklarının en fazla %20’si bir topluluğun para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılabilir. Topluluk, hukuksal yönden birbirinden bağımsız olmakla birlikte sermaye, yönetim ve denetim açısından birbirleriyle ilişkili, faaliyet konuları yönünden aynı sektöre bağlı olsun veya olmasın, organizasyon ve finansman konularının bir ana ortaklık çatısı altında tek merkezden koordine edildiği ana ve bağlı ortaklıklar bütününü ifade eder.

h) Fon varlıklarının en fazla %20’si Borsa Para Piyasası’nda değerlendirilebilir.

i) Fon varlıklarının en fazla %10’u yatırım fonu katılma belgelerine yatırılmak suretiyle değerlendirilebilir. Ancak, her bir yatırım fonuna yapılan yatırım tutarı, fon varlıklarının %2’sini geçemez.

j) Fon varlıklarının en fazla %10’u bankalar nezdinde açtırılacak mevduat hesaplarında değerlendirilebilir. Ancak her bir bankada değerlendirilebilecek tutar fon varlıklarının %2’sini aşamaz.

k) Fonlar, hisse senetlerini satın aldıkları ortaklıkların herhangi bir şekilde yönetimlerine katılma amacı güdemezler ve yönetimde temsil edilemezler.

Portföydeki varlıkların değerinin fiyat hareketleri ve rüçhan haklarının kullanılması nedeniyle, fon içtüzüklerinde, izahnamede  ve bu Yönetmelikte belirtilen asgari sınırların altına inmesi veya azami sınırların üzerine çıkması halinde oranın en geç otuz iş günü içinde bu Yönetmelikte, içtüzükte ve izahnamede belirtilen sınırlara getirilmesi zorunludur. Belirtilen süre içinde elden çıkartmanın imkansız olması veya zarar doğuracağının belirlenmesi halinde bu süre Kurul tarafından uzatılabilir.

Endeks fonlar hakkında birinci fıkranın (a), (c), (e), (f) ve (g) bentlerinde yer alan  sınırlamalar, söz konusu menkul kıymetlerin baz alınan endekse dahil olması halinde uygulanmaz.  Ancak her durumda bir ihraçcının para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılan tutar, devlet iç borçlanma senetleri hariç, fon varlıklarının %20’sini aşamaz.

Endeks fonlarda, baz alınan endeksin kapsamının değiştirilmesi, portföyde bulunan menkul kıymetlerle ilgili olarak temettü ödemesi, faiz ödemesi ve bedelli hisse senedi ihracı, tutar artırımı ve nakit girişleri nedeniyle portföyün büyümesi, fon payları geri dönüşleri ve diğer nedenlerle oluşacak nakit ihtiyaçlarının karşılanması ve endeksi izlemeyi etkileyecek diğer hususların ortaya çıkması nedenleriyle portföyde değişiklik yapılması zorunlu olduğunda, söz konusu değişiklikler, içtüzükte belirlenen esaslar çerçevesinde portföye yansıtılır.

Yabancı para ve sermaye piyasası araçları ile devlet iç borçlanma senetlerine yatırım
Madde 22-  Fon portföyüne borçluluk ifade eden yabancı para ve sermaye piyasası araçlarından derecelendirmeye tabi tutulmuş olanlar alınır. Yabancı borçlanma araçları ya da bu araçlara dayalı para ve sermaye piyasası araçlarının portföye alımında; derecelendirme yapan kuruluşun derecelendirme ölçütleri çerçevesinde, borç yapısının niteliği, piyasadaki değişimlere olan duyarlılığı, borcun ödenmeme riski gibi unsurlar açısından, borçlanma aracının yeterli koruma sağladığına ve yatırım yapılabilir nitelikte olduğuna ilişkin derece almış olması şartı aranır. İlgili aracın derecesini belirleyen belgeler fon nezdinde bulundurulur.

Katılımcılar emeklilik sözleşmelerinde belirtilen esaslar çerçevesinde fon hesaplarında yatırıma yönlendirilecek katkı paylarının en fazla %15’ini,  portföyünün en az %80’i yabancı para ve sermaye piyasası araçlarından oluşan fonlara, katkı paylarının en az %30’unu ise portföyünün en az %80’ini ters repo dahil devlet iç borçlanma senetlerinin oluşturduğu fonlara yönlendirirler. Şirket, katılımcıların katkılarının bu türdeki fonlarda değerlendirilmesi konusunda gerekli tedbirleri alır.

Fonlara ilişkin diğer işlemler
Madde 23-  Fon, günlük operasyonların gerektirdiği miktardan fazla nakit tutamaz.

Fon paylarının geri dönüşlerinde oluşan nakit ihtiyacını karşılamak amacıyla, fon portföylerinde yer alan repo işlemine konu olabilecek para ve sermaye piyasası araçlarının rayiç bedelinin %10’una kadar İMKB repo ve ters repo piyasasından repo yapılabilir ve fon varlıklarının %10’unu geçmemek üzere fon hesabına kredi alınabilir. Bu takdirde alınan kredinin tutarı, faizi, alındığı tarih ve kuruluş ile geri ödendiği tarih hakkında Kurula bilgi verilir. Piyasa rayici üzerinde kredi faizi ödenemez.

Fon bir sözleşme çerçevesinde ve Takasbank nezdinde olmak koşuluyla, herhangi bir anda fon varlıklarının %10’u tutarındaki para ve sermaye piyasası araçlarını ödünç verebilir veya aynı tutarı aşmamak üzere ödünç alabilir ve bu oranla sınırlı olmak üzere açığa satış işlemi yapabilir. Ödünç verme ve alma işlemi en fazla doksan iş günü süreyle yapılır. Fon portföyünden ödünç verme işlemi, ödünç verilen para ve sermaye piyasası araçlarının en az %100’ü karşılığında nakit veya devlet iç borçlanma senetlerinden oluşabilecek teminatın fon adına Takasbank’ta bloke edilmesi şartıyla yapılabilir. Teminat tutarının ödünç verilen para ve sermaye piyasası araçlarının piyasa değerinin %80’inin altına düşmesi halinde portföy yöneticisi teminatın tamamlanmasını ister. Fonun taraf olduğu ödünç verme ve alma sözleşmelerine, fon lehine tek taraflı olarak sözleşmenin fesh edilebileceğine ilişkin bir hükmün konulması mecburidir. 

Türev araç işlemleri
Madde 24-  Fonlar portföylerinde bulundurdukları varlıkların döviz, faiz ve piyasa riskleri gibi risklere karşı korunması amacıyla, fon içtüzüğü ile izahnamede hüküm bulunmak ve Kurulca uygun görülmek koşuluyla, yatırım amacına uygun portföy yönetim teknikleri ile para ve sermaye piyasası araçlarını kullanabilirler. 

Fonlar bu amaçla Kurulca belirlenecek esaslar çerçevesinde opsiyon sözleşmeleri, forward, finansal vadeli işlemler  ve  vadeli işlemlere dayalı opsiyon işlemlerine  taraf olabilirler.

Değerleme esasları
Madde 25- Fon portföyündeki varlıkların değerlemesi aşağıdaki esaslara göre tespit edilir:

a) Portföye alınan varlıklar alım fiyatlarıyla kayda geçirilir. Yabancı para cinsinden varlıkların alım fiyatı satın alma günündeki yabancı para cinsinden değerinin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca belirlenen döviz satış kuru ile çarpılması suretiyle bulunur.

b) Alış tarihinden başlamak üzere portföydeki varlıklardan;

1) Borsada işlem gören varlıklar değerleme gününde borsada oluşan en son seans ağırlıklı ortalama fiyat veya oranlarla değerlenir.

2) Değerleme gününde borsada alım satıma konu olmayan hisse senetleri son işlem tarihindeki borsa fiyatıyla, borçlanma araçları, ters repo ve repolar ile borsa para piyasası işlemleri, son işlem günündeki günlük bileşik faiz oranı esas alınarak değerlenir.

3) Portföyde yer alan yabancı para birimine dayalı para ve sermaye piyasası araçları, değerleme günü itibariyla oluşan en son fiyatlarının ilgili oldukları yabancı paranın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz satış kuru ile çarpılması suretiyle değerlenir.

c)Yatırım fonu katılma belgeleri, değerleme günü itibariyla en son açıklanan fiyatları esas alınarak değerlenir.

d) Portföydeki vadeli mevduat, bileşik faiz oranı kullanılarak tahakkuk eden faizin anaparaya eklenmesi suretiyle değerlenir.

Endeks fonların portföylerinde yer alan varlıklardan; baz alınan endeks kapsamında bulunan varlıklar endeksin hesaplanmasında kullanılan esaslar, diğer varlıklar ise birinci fıkranın (b) bendinde belirtilen esaslar çerçevesinde değerlenir.

Bunlar dışında kalan para ve sermaye piyasası araçları izahnamede yer alan esaslar çerçevesinde değerlenir.

Fon paylarının değerinin hesaplanması ve işlem esasları
Madde 26-
Fon payları, temsil ettiği değerin tam olarak nakden ödenmesi şartıyla katılımcının bireysel emeklilik hesabına aktarılır. Fonun pay değeri, net varlık değerinin dolaşımdaki pay sayısına bölünmesiyle elde edilir.

Pay sayısının hesaplanmasında küsurat işlemlerinin sözkonusu olması halinde, üç basamağa kadar olan kısım dikkate alınarak pay sayısı hesaplanır.

Pay alımı ve payların fona iade edilmesine ilişkin esaslar izahnamede belirlenir ve belirlenen esaslara göre hesaplanan pay değerinin, müteakip iş günü katılımcılara duyurulması sağlanır.

Olağanüstü durumlar
Madde 27- Savaş, doğal afetler, ekonomik kriz, iletişim sistemlerinin çökmesi, portföydeki varlıkların ilgili olduğu piyasanın kapanması, bilgisayar sistemlerinde meydana gelebilecek arızalar, şirketin mali durumunu etkileyebilecek önemli bir bilginin ortaya çıkması gibi olağanüstü durumların meydana gelmesi halinde, değerleme esaslarının tespiti hususunda Fon Kurulu karar alabilir. Bu durumda değerleme esaslarının gerekçeli olarak Fon Kurulu karar defterine yazılarak, Kurula ve saklayıcıya bildirilmesi zorunludur.          

Yukarıda belirtilen olağanüstü durumların varlığı halinde Fon Kurulu kararı ile en seri haberleşme vasıtasıyla saklayıcıya, Kurula ve Müsteşarlığa bildirilmek koşuluyla birim pay değerleri hesaplanmayabilir ve bu durumlar ortadan kalkıncaya kadar payların alım satımları durdurulabilir veya alım satım talepleri Fon Kurulunca belirlenen esaslar çerçevesinde kısmen karşılanabilir.

 

YEDİNCİ  BÖLÜM
Fon Portföyündeki Varlıkların ve Fon Paylarının Saklanmasına İlişkin Esaslar

Saklayıcı ve fon portföyündeki varlıkların saklanması
Madde 28- Saklayıcı, Takasbank ve/veya Kurulca yetkilendirilen diğer kuruluşlardır. Türkiye’de Takasbank’ın saklama hizmeti verdiği para ve sermaye piyasası araçları fon adına Takasbank nezdinde saklanır. Bunun dışında kalan para ve sermaye piyasası araçlarının saklanması konusunda Şirket, Kurul tarafından uygun görülmek ve Takasbank’a dışarıda saklanan varlıklar ve bunların değerleri konusunda gerekli bilgileri aktarmak veya erişimine olanak tanımak koşulu ile bir başka saklayıcıdan saklama hizmeti alabilir.

Saklayıcının görevleri
Madde 29- Saklayıcı ve şirket arasında fon varlıklarının saklanması ve katılımcılar ile ilgili kayıtların tutulması amacıyla sözleşme yapılması zorunludur. Bu sözleşme kapsamında saklayıcı;

a) Fon varlıklarının saklanması,

b) Fon adına yapılan varlık alım ve satım işlemlerinin takasının yapılabilmesi için gerekli ortamın sağlanması ve kontrolü,

c) Fon paylarının katılımcı bazında tutulması ve katılımcılara fon hesaplarında yatırıma yönlendirilecek katkı payı tutarı ile bunlara karşılık gelen pay sayılarını fon bazında izleme imkanı sağlanması,

d) Fon portföyünün Kurulca belirlenen esaslar çerçevesinde yönetilmesinin kontrolü,

e) Portföy değerinin ve birim pay değerinin bu Yönetmelikte belirlenen değerleme esasları çerçevesinde hesaplandığının kontrolü,

f) Fon hesaplarında yatırıma yönlendirilecek ve Şirket tarafından bildirilen katılımcı katkı paylarının fona aktarımında pay sayısının doğru hesaplanıp hesaplanmadığının kontrol edilmesi,             

g) Fon hesabından yapılacak ödeme ve virman işlemlerinin kontrolü,

h) Fon portföyündeki menkul kıymetler üzerindeki hakların portföy yönetim şirketinin talimatı çerçevesinde kullanılmasına aracılık,

i) Şirkete ve portföy yönetim şirketine, fon ile ilgili bilgileri izleme imkanının ve gerekli raporların elektronik ortamda sağlanması,

j) Kurulca ve Müsteşarlıkça istenecek fon işlemleri ve varlıkları ile ilgili bilgilerin elektronik ortamda sağlanması,

ile görevlidir .

Saklayıcı fon portföyünün birinci fıkranın (d) ve (e) bentlerinde belirtilen esaslara uygun olup olmadığını kontrol eder ve herhangi bir aykırılık tespit etmesi halinde gerekli tedbirleri almak konusunda şirketi bilgilendirir. Şirket tarafından gerekli tedbirlerin alınmaması halinde yapılan tespitler saklayıcı tarafından en seri haberleşme vasıtasıyla Kurula bildirilir.

Kurul, saklayıcının görevler ile ilgili uygulama esaslarını belirlemeye yetkilidir.

Fon varlıklarının değerlemesi,  portföy sınırlarına uyum ve birim pay değerinin hesaplanmasında şirketin sorumluluğu
Madde 30- Şirket, fon portföy değeri ile net varlık değerinin hesaplanmasına esas teşkil edecek bilgiler ile saklayıcı dışında tutulan hesaplardan yapılan ödemeleri saklayıcıya bildirmek zorundadır. 

Birim pay değerinin yanlış hesaplanması  halinde şirket, bundan doğan katılımcı zararını tazmin etmekle yükümlüdür.

Saklama hesaplarının işleyişi
Madde 31- Fon hesaplarının açılması aşamasında katılımcının kimlik bilgileri, bireysel emeklilik sistemine giriş tarihi, fon hesabına yatırılacak katkı payı tutarına karşılık gelen pay sayısı, katılımcının seçtiği fon tür ya da türleri ile ilgili saklayıcının talep edeceği bilgiler ve belgeler şirket tarafından saklayıcıya bildirilir.

Şirket ve portföy yönetim şirketi tarafından fon hesaplarından, bireysel emeklilik sistemi dışına 18 inci maddede belirtilen durumlar dışında harcama yapılamaz.

Katılımcıların aktarım, değişiklik ve ayrılma talepleri saklayıcının belirleyeceği bildirim esasları çerçevesinde, şirketin talimatı üzerine yerine getirilir.

 

SEKİZİNCİ  BÖLÜM
Kamuyu Aydınlatmaya İlişkin Esaslar

Periyodik raporlara ilişkin esaslar
Madde 32-  Fonlar, günlük, üç aylık ve yıllık olarak rapor düzenlerler.

Günlük rapor, fon portföy ve net varlık değeri tablolarından oluşan ve birim pay değerlerinin günlük olarak hesaplanmasını gösteren rapor olup, her gün sonu itibariyla saklayıcıya ve Kurula iletilir.

Üç aylık rapor, son üç aylık döneme ilişkin gelişmeleri özetleyen ve Fon Kurulu tarafından hazırlanan faaliyet raporunu, fonun bir önceki dönemle karşılaştırmalı olarak hazırlanmış bağımsız denetimden geçmiş üç aylık fon bilanço ve gelir tablolarını, bağımsız denetim raporunu, bilanço tarihi itibariyla fon portföy değeri ve net varlık değeri tablolarını içeren rapordur. 

Yıllık rapor, yıl içindeki gelişmeleri özetleyen ve Fon Kurulu tarafından hazırlanan faaliyet raporunu, fonun bir önceki yıl ile karşılaştırmalı olarak hazırlanmış bağımsız denetimden geçmiş yıllık fon bilanço ve gelir tablolarını, bağımsız denetim raporunu, bilanço tarihi itibariyla fon portföy değeri ve net varlık değeri tablolarını içeren rapordur. 

on Kurulu tarafından hazırlanan faaliyet raporları asgari olarak, ilgili dönemde fonun faaliyet gösterdiği piyasanın ve ekonominin genel durumuna ilişkin bilgileri, fonun performans bilgilerini ve varsa dönem içinde yatırım politikalarında,  izahname, fon içtüzüğü gibi kamuyu aydınlatma belgelerinde, katılımcıların karar vermesini etkileyebilecek diğer konularda meydana gelen değişiklikleri içerecek şekilde hazırlanır.

Üç aylık rapor, ilgili dönemin bitimini takip eden altı hafta içinde, yıllık rapor ilgili dönemin bitimini takip eden on hafta içinde Kurula iletilir. Söz konusu raporlar aynı zamanda şirket merkezinde katılımcıların incelemesi için hazır bulundurulur. Ayrıca, bu raporlarda ödünç menkul kıymet işlemleri ile türev araç işlemlerine ilişkin bilgilere yer verilmesi zorunludur.

Günlük, üç aylık ve yıllık raporlar Kurulca belirlenen esaslara göre hazırlanır ve en az on yıl süreyle şirket nezdinde saklanır.

Bilgi verme yükümlülüğü
Madde 33- Şirket  ve portföy yöneticisi   21 inci maddenin birinci fıkrasının (f) bendinde sayılan kişilerin iştiraklerinin unvanları, adresleri, iştirak oranları ile kendi iştiraklerine ilişkin bu bilgileri her yılın Ocak ayında ve bunlardaki değişikliklerin meydana geldiği tarihten itibaren altı iş günü içinde Kurula bildirmekle yükümlüdür.

Fon Kurulu üyelerinin ve denetçinin herhangi bir sebepten dolayı görevden ayrılmaları halinde durum en geç altı iş günü içinde Kurula bir yazı ile bildirilir. Yazı ekinde, yeni atanan kişinin ilgili göreve atanmasına ilişkin yönetim kurulu kararı ile bu kişi ile ilgili olarak 12 nci maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen hususların mevcudiyetini tevsik eden belgeler yer alır.

Fonun tanıtımına yönelik belgeler
Madde 34-
Katılımcının plan kapsamında yer alan fonlara katılımından önce kendisine, izahnamedeki bilgilerin özet olarak yer aldığı ve katılımcının yatırım kararı vermesine yardımcı olacak tanıtım formu verilmesi zorunludur. İzahnamenin şirketin merkezi, bölge müdürlükleri, şubeleri, temsilcilikleri ve internet sitesinde güncellenmiş olarak katılımcıların incelemesi amacıyla bulundurulması zorunludur.

İzahnamenin ve tanıtım formunun katılımcıların anlayabileceği açıklıkta ve okunaklı bir şekilde yazılması ve Kurulca  onaylanmış olması zorunludur.

Katılımcı profilinin belirlenmesi
Madde 35- Katılımcı, fona yatırım yapmadan önce şirket tarafından hazırlanması zorunlu olan ve katılımcının risk getiri profilini belirlemeye yönelik katılımcı risk getiri profili formu doldurup imzalar ve bu form çerçevesinde elde edilen bilgilere göre kendisine verilen tavsiyeler doğrultusunda yatırım kararını verebilir. Katılımcı yatırım tavsiyelerine uymak zorunda değildir. Bu form, katılımcı bazında muhafaza edilir.

Risk getiri profili formunda, katılımcıya ilişkin bilgileri almaya yönelik olarak asgari aşağıdaki hususların yer alması zorunludur:

a) Katılımcının kimlik bilgileri,

b) Yatırım vadesi,

c) Razı olduğu risk oranına göre getiri beklentisi,

d) Yatırımlarının yönetilmesine ilişkin özel tercihleri,

e) Yatırım deneyimi,

f) Katılımcıya sunulacak fon alternatifleri,

g) Yatırım kararının alınmasına yardımcı olacak risk ve getiri bilgileri.

Katılımcının fona katılmaya karar vermesi halinde, tanıtım formunun ve risk-getiri profili formunun kendisine verildiğine dair katılımcının yazılı beyanının alınması zorunludur.

Katılımcıya sunulacak belgeler
Madde  36-
Şirket;

a) Kurulca onaylanmış fon içtüzüğünü,

b) İzahname ve tanıtım formunu,

c) Üç aylık ve yıllık raporları,

merkezi, bölge müdürlükleri, şubeleri, temsilcilikleri ve internet sitesinde güncellenmiş olarak katılımcıların incelemesi amacıyla bulundurmak ve katılımcının talep etmesi halinde kendisine vermek zorundadır.

 

DOKUZUNCU  BÖLÜM
Denetim ve Bağımsız Dış Denetime İlişkin İlke ve Esaslar

 

Kurul denetimi
Madde 37- Şirketin fonlarının, portföy yöneticilerinin ve saklayıcının Kanun ve bu Yönetmelik kapsamındaki faaliyetleri en az yılda bir kez Kurul tarafından denetlenir.

Muhasebe belge  ve kayıt düzeni ve bağımsız dış denetim
Madde 38- Fonların muhasebe, belge kayıt düzeni ile bağımsız dış denetimine ilişkin olarak Kurulun bu konudaki düzenlemelerine uyulur. Fon’un muhasebe, belge ve kayıt düzeninin portföy yöneticisi dışında oluşturulması zorunludur.

Fonların hesap ve işlemleri üçer aylık ve yıllık dönemler itibariyla bağımsız dış denetime tabidir. Bağımsız dış denetim yapılan dönemlerde aşağıdaki hususlara ilişkin bilgileri ve bağımsız denetçi görüşünü içeren bir rapor hazırlanır ve bağımsız denetim raporu ile birlikte şirkete ve Kurula gönderilir. 

a)  Fon varlıklarının mevzuata uygun olarak saklanıp saklanmadığı,

b)  Fon iç kontrol sistemi,

c)  Birim pay değerinin mevzuata uygun olarak hesaplanıp hesaplanmadığı,  

d) Fonun yatırım performansına ilişkin olarak kamuya açıklanan bilgilerin mevzuata uygun olup olmadığı. 

 

ONUNCU  BÖLÜM
Diğer Hükümler

 

Fonların birleştirilmesi
Madde 39- Aynı şirkete ait fonlar, şirketin talebi üzerine veya resen Kurul tarafından birleştirilebilir. Fon, ancak aynı şirketin başka bir fonu ile birleştirilebilir.

Fonların birleştirilmesinde Kurulun yatırım fonlarının birleştirilmesine ilişkin düzenlemelerine uyulur.

Fonun devri
Madde 40- Kurul, 

a) Şirketin bir yıl öncesinden fesih ihbarında bulunması,

b) Şirketin fon kurmaya ilişkin şartlarını kaybetmesi,

c) Şirketin mali bünyesinin zayıflaması nedeniyle Kanunun 14 üncü maddesi kapsamına alınması,

hallerinde, fon malvarlığını bir başka şirkete Müsteşarlığın uygun görüşünü alarak devredebilir.

Kayda alma ücreti
Madde 41- Kurul kaydına alınma sonucunda fon paylarının satışı Kanunun 16 ncı maddesi uyarınca fonun ihraç değerinin en fazla %0,1 (binde bir)’i  oranında ücrete tabidir.

Fon paylarının ilk defa Kurul kaydına alınması sırasında, fon içtüzüğünde belirtilen pay sayısı Kurulca kayda alınır. Avans tutarına karşılık gelen pay sayısının kayda almaya ilişkin Kurul karar tarihindeki birim pay değeri ile çarpılması suretiyle bulunan tutar üzerinden birinci fıkrada belirtilen oranda kayda alma ücreti ödenir.

Satılan fon paylarının avans tutarına karşılık gelen pay sayısını aşması halinde, kayda alma ücreti aşağıdaki şekilde hesaplanır:

a) Alım satımın yapıldığı her gün sonu itibariyla tedavülde bulunan pay sayısı, bir önceki gün sonu itibariyla tedavülde bulunan pay sayısı ile karşılaştırılır.

b) Yapılan karşılaştırma sonucunda bir önceki güne göre pay sayısında artış varsa, o günkü pay sayısı, bu defa daha önce kayda alma ücreti ödenmiş pay sayısı ile karşılaştırılır.

c) Kayda alma ücreti ödenmiş pay sayısına göre de bir artış olduğunun belirlenmesi halinde, aradaki fark o günkü birim pay değeri ile çarpılır ve bulunan tutar üzerinden birinci fıkrada belirtilen oranda  kayda alma ücreti hesaplanır.

d) Hesaplanan tutar Ödenecek Kayda Alma Ücreti adı altında ayrı bir hesapta izlenir ve izleyen günlerde fon paylarının fona iadesinde bu hesaba borç kaydı yapılamaz.

e) Takvim yılı esas alınarak üçer aylık dönemler itibariyla yukarıdaki şekilde  günlük olarak hesaplanan Ödenecek Kayda Alma Ücreti hesabında yer alan tutar, bu dönemleri izleyen altı iş günü içerisinde Kurulca belirlenen hesaplara yatırılır.

İlgili dekontların ve hesaplama tablosunun bir örneği aynı gün Kurula iletilir.

Diğer mevzuat uyarınca ödenmesi gereken kayda alma ücreti ile ilgili ek yasal ücretler de bu madde çerçevesinde hesaplanır ve ilgili hesaplara yatırılır.

Kurulca esasları belirlenen belgeler
Madde 42- Kurul bu Yönetmelikte belirtilen izahnamenin, fon içtüzüğünün, başvuru ve bildirim formlarının, risk-getiri profili formu ve fon tanıtım formlarının, günlük, üç aylık ve yıllık raporların şekil şartlarını, içeriklerini ve bu belgelerin Kurula iletilmesine ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkilidir.

Yürürlük
Madde 43- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme
Madde 44- Bu Yönetmelik hükümlerini Sermaye Piyasası Kurulu  yürütür.Bireysel Emeklilik Danışma Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik
Ocak 20, 2009, 11:34 pm
Filed under: Yönetmelikler

Bireysel Emeklilik Danışma Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Tanım, Dayanak

 

Amaç ve Kapsam
Maddde 1
– Bu Yönetmeliğin amacı, Bireysel Emeklilik Danışma Kurulunun çalışma esas ve usullerine ilişkin hususları düzenlemektir.

Dayanak
Madde 2
– Bu Yönetmelik, 28/3/2001 tarihli ve 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanununun 3 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
Madde 3
– Bu Yönetmelikte geçen;

  1. Bakan: Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakanı,
  2. Danışma Kurulu: Bireysel Emeklilik Danışma Kurulunu,
  3. Müsteşarlık: Hazine Müsteşarlığını,
  4. Başkan: Danışma Kurulu Başkanını

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Kuruluş, Görev ve Yetkileri

Danışma Kurulunun Kuruluşu
Madde 4
– Danışma Kurulu, Hazine Müsteşarının başkanlığında, Maliye Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Müsteşarlık ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından görevlendirilecek en az genel müdür düzeyinde birer temsilciden oluşur.

Danışma Kurulunun Görevleri
Madde 5
– Danışma Kurulu, bireysel emeklilik sistemine ilişkin politikalarını belirlemek, bu politikaların gerçekleştirilmesi için alınması gerekli önlemler konusunda önerilerde bulunmak ve mevzuat düzenlemeleri hakkında tavsiye niteliğinde karar almakla görevlidir.

Başkanın Görevleri
Madde 6
– Başkanın görevleri şunlardır:

  1. Danışma Kurulunun olağan toplantılarını belirlemek ve gerektiğinde Danışma Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırmak,
  2. Danışma Kurulunun olağan ve olağanüstü toplantılarına başkanlık ederek çalışmaların verimli ve düzenli bir şekilde yürütülmesini sağlamak,
  3. Danışma Kurulunun belirlemiş olduğu politikalar ile önerileri ve tavsiye niteliğindeki kararları ilgili makamlara bildirmek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çalışma Esasları

Toplantı Usulü
Madde 7
– Danışma Kurulu üç ayda bir Müsteşarlıkça önerilen ve Başkan tarafından belirlenen tarih ve gündemle olağan olarak toplanır. Danışma Kurulu üyelerinin toplantılara bizzat katılmaları esastır. Üyelerin herhangi bir nedenle işlerinden geçici veya sürekli olarak ayrılmaları halinde yerlerine vekilleri toplantıya katılır.

Olağan toplantılar dışında Danışma Kurulu, Başkanın gerek gördüğü hallerde veya Danışma Kurulu üyelerinden birinin yazılı başvurusu üzerine Başkan tarafından olağanüstü toplantıya çağırılabilir.

Danışma Kurulu toplantılarına görüşülecek konunun gerektirdiği hallerde diğer kamu kurum ve kuruluşları, şirketler veya kamu tüzel kişiliğini haiz kurumların yetkili temsilcileri de görüşleri alınmak üzere çağrılabilir.

Danışma Kurulu, toplantıya çağırılan üyelerin yarısından bir fazlası ile toplanır.Kararlar, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğu ile alınır.Üyeler çekimser oy kullanamazlar.

Toplantının gündemi, yeri, tarihi ve saati, olağanüstü toplantı daveti hariç olmak üzere, en az yedi gün önceden üyelere duyurulur.

Sekretarya
Madde 8
– Danışma Kurulunun sekretarya hizmetlerini Müsteşarlık yürütür.

Yürürlük
Madde 9
– Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme
Madde 10
– Bu Yönetmelik hükümlerini Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.Bireysel Emeklilik Aracıları Hakkında Yönetmelik
Ocak 20, 2009, 11:32 pm
Filed under: Yönetmelikler

Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı)’tan:

BİREYSEL EMEKLİLİK ARACILARI HAKKINDA YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

             Amaç ve kapsam

             MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, emeklilik şirketleri tarafından katılımcılara sunulan emeklilik sözleşmelerine aracılık eden veya bunları emeklilik şirketi adına yapan kişilerde aranacak niteliklere, faaliyetlerine, meslekî yeterlilikleri ile bilgi ve becerilerini tespit etmek amacıyla yapılacak sınavlara, Sicile, eğitim programlarına, Lisans ve tanıtım kartı vermeye ilişkin işlemleri ve ilgili diğer usul ve esasları düzenlemektir.

             Dayanak

             MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 28/3/2001 tarihli ve 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanununun 11 ve 20/A maddeleri hükmüne dayanılarak hazırlanmıştır.

             Tanımlar

             MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

             a) Bireysel emeklilik aracıları: Emeklilik şirketleri tarafından katılımcılara sunulan emeklilik sözleşmelerine aracılık eden veya bunları emeklilik şirketi adına yapan gerçek kişileri,

             b) Emeklilik Gözetim Merkezi: Emeklilik Gözetim Merkezi Anonim Şirketini,

             c) Kanun: 28/3/2001 tarihli ve 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanununu,

             ç) Lisans: Sınavlarda başarılı olunması hâlinde Emeklilik Gözetim Merkezi tarafından verilen meslekî yeterliliği gösteren belgeyi,

             d) Müsteşarlık: Hazine Müsteşarlığını,

             e) Sınav: Meslekî yeterlilik ile bilgi ve becerilerin ölçülmesi amacıyla, Emeklilik Gözetim Merkezi tarafından düzenlenen Bireysel Emeklilik Aracıları Sınavını (e-BEAS),

             f) Sicil: Bireysel Emeklilik Aracıları Sicilini,

             g) Şirket: Emeklilik şirketini,

             ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Bireysel Emeklilik Aracılarında Aranan Nitelikler ve Sınava İlişkin Esaslar

             Bireysel emeklilik aracılarında aranan nitelikler

             MADDE 4 – (1) Bireysel emeklilik aracılarında aşağıdaki nitelikler aranır.

             a) En az dört yıllık yükseköğretim kurumlarından mezun olmak; en az iki yıllık bankacılık, borsa ve finans, finans, işletme, maliye, menkul kıymetler ve sermaye piyasası, muhasebe, para ve sermaye yönetimi, pazarlama ve sigortacılık meslek yüksek okullarından mezun olmak veya ikinci fıkrada belirtilen nitelikleri haiz, en az lise veya dengi okul mezunu olmak,

             b) Sınavda başarı göstermiş olmak,

             c) Müflis veya konkordato ilan etmiş olmamak, taksirli suçlar hariç olmak üzere affa uğramış olsalar dahi süreli hapis, bireysel emeklilik veya sigortacılık mevzuatına aykırı hareketlerinden dolayı hapis veya birden fazla adli para cezasına mahkum edilmemiş yahut cezası ne olursa olsun basit ve nitelikli zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, görevi kötüye kullanma gibi yüz kızartıcı suçlar ile kaçakçılık suçları, resmî ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, devlet sırlarını açığa vurma veya vergi kaçakçılığı suçlarından dolayı hüküm giymemiş olmak,

             ç) Meslek şeref ve haysiyetine aykırı davranışlarda bulunmamış olmak,

             d) Adına bireysel emeklilik aracılığı yapacakları şirketin emeklilik ürünlerine ilişkin gerekli eğitimleri tamamlamış olmak.

             (2) En az lise veya dengi okul mezunu olan kişiler aşağıda belirtilen kurumların bünyelerinde tam zamanlı pazarlama ve satış elemanı olarak sınava başvuru yaptıkları tarih itibarıyla en az toplam iki yıl süreyle çalışmış olmaları hâlinde bireysel emeklilik aracıları sınavına girmeye hak kazanırlar.

             a) Şirketler,

             b) Sigorta şirketleri,

             c) Bireysel emeklilik, hayat veya ferdi kaza sigortası ürünlerinin tanıtım, pazarlama ve satışında faaliyet göstermek üzere kurulan ve sermayesinin en az yüzde elli birinin bir şirkete ait olduğu pazarlama ve satış şirketleri,

             ç) Sigorta acenteleri, sigorta brokerleri, banka, aracı kurum, portföy yönetim şirketi veya Müsteşarlıkça uygun görülen benzeri malî kuruluşlar.

             (3) Şirket bünyesinde veya dışında şirket adına katılımcılara sunulan emeklilik sözleşmelerine ilişkin olarak pazarlama ve satış faaliyetlerini çağrı merkezi, müşteri ilişkileri ve benzer isimler altında yapanlar da bireysel emeklilik aracılarında aranan nitelikleri haiz olmalıdır.

             Sınav şekli

             MADDE 5 – (1) 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) ve (d) bentleri hariç bireysel emeklilik aracılarında aranan nitelikleri taşıyanlar, meslekî bilgi ve becerilerini ölçmek amacıyla Emeklilik Gözetim Merkezi tarafından Lisans verilmesi için düzenlenen sınava girerler.

             (2) Sınav çoktan seçmeli olarak yapılır ve elektronik ortamda gerçekleştirilir.

             (3) Yılda en az iki kez olmak kaydıyla, sınava başvuranların yeterli sayıya ulaşması hâlinde Emeklilik Gözetim Merkezi tarafından sınav açılabilir.

             (4) Sınava ilişkin uygulama esasları Emeklilik Gözetim Merkezi tarafından Müsteşarlığın uygun görüşü alınarak belirlenir.

             Sınavla ilgili muafiyet

             MADDE 6 – (1) En az iki yıl süreyle görev yapmış olmak kaydıyla, şirketlerin genel müdür, genel müdür yardımcıları, bölge müdürleri ile şirketin genel müdürlüğünde pazarlama veya satıştan sorumlu müdür veya başka unvanlarla istihdam edilseler dahi yetki ve görevleri itibarıyla müdüre denk veya daha üst konumlarda imza yetkisini haiz diğer yöneticiler sınavdan muaftır.

             (2) Her takvim yılı başında, birinci fıkrada belirtilen sınavdan muafiyet tanınan kişilerin ad, soyad, T.C. kimlik numarası ve Emeklilik Gözetim Merkezi tarafından gerekli görülen diğer bilgilerin yer aldığı liste, bu kişilerin çalıştıkları şirketler tarafından Emeklilik Gözetim Merkezine gönderilir.

             Sınava ilişkin başvurular

             MADDE 7 – (1) Sınavın şekli, sınav konu başlıkları, sınav ücreti, soru sayısı, soruların puan ve ağırlıkları ile sınava ilişkin diğer hususlar Emeklilik Gözetim Merkezi tarafından internet adresinde duyurulur.

             (2) Sınava ilişkin başvurular Emeklilik Gözetim Merkezi tarafından belirlenen süreler içinde, internet üzerinden yapılan başvuru kaydını takiben, şirketler aracılığıyla veya herhangi bir şirket adına çalışmayanlar tarafından bireysel olarak aşağıdaki belgelerle birlikte Emeklilik Gözetim Merkezine yapılır.

             a) Eksiksiz olarak doldurulmuş fotoğraflı ve her sayfası imzalanmış Başvuru Formu,

             b) Nüfus cüzdanının bir fotokopisi,

             c) Eğitim durumunu gösteren belgenin onaylı bir örneği,

             ç) Bir adet fotoğraf,

             d) Sınav ücretinin yatırıldığına ilişkin, adayın T.C. kimlik numarası ile ad ve soyadının belirtildiği banka dekontu,

             e) 4 üncü maddenin ikinci fıkrasında belirtilen nitelikleri haiz olan en az lise veya dengi okul mezunu olan kişilerin söz konusu faaliyetlerini en az iki yıl yaptığını gösteren Sosyal Güvenlik Kurumundan alınan belge, yaptıkları göreve ilişkin olarak çalıştığı kurum veya şirket yetkililerince imzalanmış açıklayıcı yazı ile sosyal güvenlik sicil numarası bilgilerini içeren belgeler.

             (3) Aşağıda sayılan tüzel kişiler bünyesinde çalışan bireysel emeklilik aracılarının Emeklilik Gözetim Merkezi ile olan ilişkileri ilgili şirket aracılığıyla düzenlenir:

             a) Şirketler,

             b) Bireysel emeklilik, hayat veya ferdi kaza sigortası ürünlerinin tanıtım, pazarlama ve satışında faaliyet göstermek üzere kurulan ve sermayesinin en az yüzde elli birinin bir şirkete ait olduğu pazarlama ve satış şirketleri,

             c) Sigorta acenteleri, sigorta brokerleri, banka, aracı kurum, portföy yönetim şirketleri veya Müsteşarlıkça uygun görülen benzeri malî kuruluşlar.

             (4) Başvuru esnasında kişilerin, Kanunda ve bu Yönetmelikte belirtilen nitelikleri taşımaları zorunludur.

             (5) Sınava tekrar girmek üzere başvuran adayların ikinci fıkranın (a) ve (d) bentlerinde belirtilen belgelerin yanısıra, (b) ve (c) bentlerinde belirtilen belgelerinde değişiklik olması hâlinde bu değişikliği içeren belgeler de yeniden gönderilir.

             (6) Sınava başvuru yapan yabancı uyruklu adaylar, ikinci fıkranın (b) bendinde istenen belge yerine pasaportlarının noter onaylı bir örneğini; diplomasını Türkiye dışında bir öğrenim kurumundan almış olanlar, ikinci fıkranın (c) bendinde istenen belgeye ilişkin yükseköğretim kurumu tarafından verilen denklik belgesinin onaylı bir örneğini verirler.

             (7) Adaylar, başvuru formunu ve belgelerini Emeklilik Gözetim Merkezine ulaştırırlar. Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.

             Sınav ücreti

             MADDE 8 – (1) Sınav ücreti, sınav giderlerini karşılamak amacıyla sınav başvurusuna ait duyurunun yapıldığı tarihte geçerli olan brüt asgari ücretin yarısını geçmemek kaydıyla, Emeklilik Gözetim Merkezi tarafından Müsteşarlığın uygun görüşü alınarak belirlenir.

             (2) Sınav ücreti, Emeklilik Gözetim Merkezi tarafından belirlenen hesaba yatırılır.

             Başvuruların incelenmesi

             MADDE 9 – (1) Başvurular, aşağıdaki hususlardan herhangi birinin varlığı hâlinde reddedilir.

             a) Adayların, 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) ve (d) bentleri hariç bireysel emeklilik aracılarında aranan nitelikleri taşımaması,

             b) Başvuru belgelerinin eksik veya yanıltıcı olması, gerçeği yansıtmaması.

             (2) Sınava ilişkin başvuru belgelerinin değerlendirilmesi sonucunda başvurunun reddedilmesi hâlinde, bu durum gerekçesiyle birlikte ilgiliye yazılı olarak bildirilir. Sınav ücreti, talep tarihinden itibaren on iş günü içinde başvuran adaylara iade edilir veya belgeler tamamlanıp başvuru işleme alınana kadar bekletilir.

             (3) Sınava girmesi uygun bulunanlar için sınav yeri ve tarihi sınavın yapılacağı tarihten en az yedi gün önce Emeklilik Gözetim Merkezinin internet adresinde duyurulur. Bu tarihten itibaren adaylar Emeklilik Gözetim Merkezi internet adresinden sınav giriş belgelerini alırlar.

             Sınav konuları ve sınava ilişkin değerlendirme

             MADDE 10 – (1) Sınav aşağıda belirtilen konu başlıklarından oluşur.

             a) Temel İşletme ve İktisat,

             b) Sosyal Güvenlik Sistemi,

             c) Finans ve Yatırım Araçları,

             ç) Genel Sigortacılık ve Hayat Sigortaları Mevzuatı,

             d) Temel İnsan İlişkileri Bilgisi ve Pazarlama,

             e) Bireysel Emeklilik Sistemi Mevzuatı,

             f) İlgili Vergi Mevzuatı.

             (2) Lisans almaya hak kazanmak için sınavdan alınan notun 100 üzerinden en az 65 olması gerekir. Yanlış cevaplanan sorular doğru cevapları etkilemez. Sınavda başarısız olanlar yeniden sınava girebilir.

             (3) Müsteşarlık, bireysel emeklilik aracısı olmak isteyen hayat sigortası aracılarını başarılı oldukları ortak sınav konularından muaf tutabilir.

             Sınav sonuçları

             MADDE 11 – (1) Sınav sonuçları, Emeklilik Gözetim Merkezinin internet adresinde duyurulur. Sınav sonuç belgesi, bireysel başvuran adaylara iadeli taahhütlü postayla, şirketler aracılığıyla başvuran adaylara ise kendilerine iletilmek üzere ilgili şirketlere gönderilir. Sınav sonuçları, Emeklilik Gözetim Merkezinde beş yıl elektronik ortamda saklanır.

             (2) Adına bireysel emeklilik aracılığı yaptıkları şirket aracılığıyla başvuranların sonuç belgelerinin şirkete teslim edildiği tarih bildirim tarihi olarak kabul edilir.

             Sınavın geçersiz sayılması ve iptali

             MADDE 12 – (1) Sınava katılanlardan gerçek dışı beyanda bulunduğu, sınava girme koşullarını taşımadığı sonradan anlaşılanlar ile sınavlarda kopya çektiği veya verdiği tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır. Bu kişiler, üç yıl süreyle açılacak sınavlara giremezler.

             (2) Emeklilik Gözetim Merkezi, sınav sorularının önceden bilindiğinin veya toplu kopya girişiminde bulunulduğunun tespiti hâlinde, katılanların tümünün veya bir kısmının sınavını geçersiz sayar. Sınavın gerçekleştirilmesine engel teşkil eden olay veya koşulların ortaya çıkması hâlinde Emeklilik Gözetim Merkezi sınavı iptal edebilir. Sınavın iptal edilmesi hâlinde sınav ücreti daha sonra açılacak sınavın ücretine mahsup edilir. Adayın iptal edilen sınavdan sonra katılacağı sınavdan en geç yedi gün önce Emeklilik Gözetim Merkezine talebini iletmesi hâlinde, iptal edilen sınavın ücreti talep tarihinden itibaren on iş günü içinde adaya iade edilir.

             (3) Emeklilik Gözetim Merkezi sınavın geçersiz sayılması veya iptali hâlinde, bu durumu gerekçeleriyle birlikte Müsteşarlığa bildirir.

             Sınav sonucuna itiraz ve itiraz komisyonu

             MADDE 13 – (1) Sınav sonucuna itiraz, sonucun ilgiliye bildirim tarihinden itibaren on iş günü içinde Emeklilik Gözetim Merkezine yazılı olarak yapılır.

             (2) İtiraz dilekçesinde itiraza neden olan husus açıkça yazılır. İsim, adres, tarih, imza, T.C. kimlik numarası belirtilmeyen dilekçeler değerlendirmeye alınmaz.

             (3) İtiraz Komisyonu; Müsteşarlığı, Emeklilik Gözetim Merkezini ve Emeklilik Gözetim Merkezi tarafından belirlenecek üniversiteyi temsilen üç kişiden oluşur. İtiraz Komisyonu üyesi olarak üç asil ve üç yedek üye seçilir.

             (4) İtirazlar, itiraz dilekçesi ve ilgili sınav ücretinin azami yüzde onu tutarındaki itiraz ücretinin yatırıldığına dair banka dekontunun Emeklilik Gözetim Merkezine ulaşmasını takip eden otuz gün içinde incelenip karara bağlanır ve sonuç itiraz edene gerekçeli ve yazılı olarak bildirilir.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Lisans ve Tamamlayıcı Eğitim Programına İlişkin Esaslar

             Lisans

             MADDE 14 – (1) Lisans, meslekî bilginin yeterliliğini göstermek üzere verilir ve Emeklilik Gözetim Merkezi tarafından Müsteşarlığın uygun görüşü alınarak içeriği belirlenir. Sınavda başarılı bulunan kişiler için düzenlenen lisans belgesi, sınav sonuç belgesi ile birlikte Emeklilik Gözetim Merkezi tarafından bireysel başvurularda kişilere veya ilgili kişilere verilmek üzere başvuruda bulunan şirkete verilir.

             (2) Lisans belgesinin kaybedilmesi hâlinde kişilerin durumu derhâl Emeklilik Gözetim Merkezine bildirilir. Talep edilmesi hâlinde yeni lisans belgesi düzenlenir.

             Tamamlayıcı eğitim programı

             MADDE 15 – (1) Lisansı olan bireysel emeklilik aracılarının meslekî yeterlilik, bilgi ve becerilerinin devamlılığını sağlamak amacıyla Emeklilik Gözetim Merkezi tarafından düzenlenen ve katılımın aracı bazında takip edildiği tamamlayıcı eğitim programına ilk olarak Lisans alma tarihinden itibaren iki yıl içinde, takip eden dönemlerde ise yılda bir kez katılmaları gerekir. Şirketler, emeklilik sözleşmelerine aracılık eden bireysel emeklilik aracılarının tamamlayıcı eğitim programına katılmaları hususunda gerekli bildirimleri yapar. Müsteşarlık, gerekli görülmesi hâlinde bir yıllık süreyi iki yıla çıkartabilir.

             (2) 6 ncı madde uyarınca sınavdan muafiyet tanınan kişilerin tamamlayıcı eğitim programına katılma yükümlülükleri, kendilerine muafiyet tanıyan görevlerinden ayrıldıkları tarih itibarıyla başlar.

             (3) Emeklilik Gözetim Merkezi, Müsteşarlığın uygun görüşünü alarak tamamlayıcı eğitim programının kapsamını, süresini, düzenlenme şeklini ve benzeri hususlara ilişkin usul ve esasları belirler.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Tanıtım Kartı ve Sicile İlişkin Esaslar

             Tanıtım kartı, içeriği ve kullanımı

             MADDE 16 – (1) Tanıtım kartı; Lisansı olan kişilerin şirket adına bireysel emeklilik aracılığını yapma yetkisini gösteren belgedir. Bireysel emeklilik aracılarına, Emeklilik Gözetim Merkezi tarafından Müsteşarlığın uygun görüşü alınarak içeriği belirlenen bir tanıtım kartı verilir. Başvurular şirketler tarafından aşağıdaki belgeler ile birlikte Emeklilik Gözetim Merkezine yapılır.

             a) Başvuruda bulunulan tarihten en fazla altı ay önce alınmış adlî sicil belgesi,

             b) Adına bireysel emeklilik aracılığı yapacağı şirketin emeklilik ürünlerine ilişkin eğitimlerini tamamladığına dair belge.

             (2) Gerekli görülmesi hâlinde Emeklilik Gözetim Merkezi, başvuru sahibinden sınav başvurusu sırasında istenilen bilgi ve belgeleri yenilemelerini ve nüfus idaresinden alınmış nüfus kayıt belgelerini göndermelerini isteyebilir.

             (3) Sınavda başarılı bulunan yabancı uyruklu adaylardan birinci fıkrada istenen belgelerin yanısıra çalışma izni belgesi de istenir.

             (4) 6 ncı madde uyarınca sınavla ilgili muafiyet tanınan kişilere Emeklilik Gözetim Merkezi tarafından belirlenen bilgi ve belgelerin gönderilmesi hâlinde tanıtım kartı verilir.

             (5) Emeklilik Gözetim Merkezi, tanıtım kartının basım ve dağıtımını yapar, gerekli görülmesi hâlinde yeniler, iptal eder veya geçici süreli muhafaza eder.

             Sicile kayıt

             MADDE 17 – (1) Lisans almaya hak kazanan kişiler ile 6 ncı madde uyarınca sınavla ilgili muafiyet tanınan kişiler için Emeklilik Gözetim Merkezi nezdinde Sicil kaydı tutulur.

             (2) Bireysel emeklilik aracılarına Emeklilik Gözetim Merkezi tarafından Sicile kayıt sırasında sicil numarası verilir.

             (3) Emeklilik Gözetim Merkezi, Sicil kaydını elektronik ortamda tutar, günceller ve bireysel emeklilik aracılarının faaliyetlerinin elektronik ortamda izlenmesine ilişkin alt yapıyı oluşturur ve işletir.

             Tanıtım kartı ve sicil numarasının kullanımı

             MADDE 18 – (1) Bireysel emeklilik aracısı katılımcılarla şirket adına yaptığı her türlü işlemde ve Müsteşarlık tarafından gerekli görülen her türlü bilgi ve belgede tanıtım kartını ve sicil numarasını kullanır ve ibraz eder. Tanıtım kartı olmaksızın bireysel emeklilik aracısı olarak hiçbir işlem yapılamaz.

             (2) Sicil kaydına alınmış bireysel emeklilik aracısının şirketle yaptığı hizmet veya acentelik sözleşmesinin herhangi bir nedenle sona ermesi hâlinde, bu durum şirket tarafından beş iş günü içinde Emeklilik Gözetim Merkezine iletilir ve tanıtım kartı derhâl iade edilir.

             Sicile ilişkin açıklama

             MADDE 19 – (1) Emeklilik Gözetim Merkezi nezdinde tutulan Sicil kaydına ilişkin veri tabanında yer alan bilgilerden sadece bireysel emeklilik aracısı hakkında Lisans iptali işlemlerine ilişkin bilgiler talep eden şirketlere verilebilir.

             (2) Emeklilik Gözetim Merkezi tarafından Müsteşarlığın uygun görüşü alınarak tanıtım kartı ve Lisansa ilişkin bilgiler yayınlanabilir.

             Lisans iptali

             MADDE 20 – (1) Re’sen veya şikâyet veyahut ihbar üzerine yapılan inceleme ve soruşturma sonucunda aşağıda yer alan hususların tespiti hâlinde bireysel emeklilik aracıları hakkında Müsteşarlık tarafından aşağıdaki işlemler uygulanır:

             a) 15 inci maddede öngörülen tamamlayıcı eğitim programına üst üste iki kere veya toplamda üç kere katılmadığının, 18 inci maddede öngörülen tanıtım kartı kullanılmadan işlem yapıldığının ikinci kere tespiti hâlinde veya tanıtım kartının başkası tarafından kullanılmasına izin verdiğinin, katılımcının taleplerine aykırı hareket ettiğinin veya 22 nci maddeye aykırı işlem yapıldığının tespiti hâlinde Lisansın mevcut bilgilere göre iptal edileceği yazılı olarak bireysel emeklilik aracısına bildirilir ve savunması talep edilir.

             b) Kişinin, Sicile kayıt için bu Yönetmelikte aranan şartları haiz olmadığının yahut sonradan kaybettiğinin anlaşılması hâlinde bu kişinin varsa Lisansının iptal edileceği hususu bireysel emeklilik aracısına yazılı olarak bildirilir ve savunması alınır.

             c) Bu maddede belirtilen hâllerde konuya ilişkin olarak savunma istendiğine ilişkin yazının tebliğ tarihinden itibaren bir ay içinde savunma verilmemesi hâlinde savunma hakkından feragat edildiği kabul edilir. Müsteşarlığa savunmanın ulaşmasını müteakiben veya savunma hakkından feragat edildiği hâllerde onbeş gün içinde yapılan değerlendirme sonucunda Lisansın iptaline ilişkin alınacak karar bireysel emeklilik aracısına ve şirkete yazılı olarak bildirilir. Bu kişilerin varsa tanıtım kartı ve lisans belgesi şirket tarafından derhâl alınır ve bildirim yapıldığı tarihten itibaren en geç beş iş günü içinde Emeklilik Gözetim Merkezine iade edilir.

             ç) Bireysel emeklilik aracısı olarak çalışırken yapmış olduğu işlemlerden dolayı ilgili Cumhuriyet Başsavcılığına suça ilişkin ihbar veya şikâyet yapılması sonucunda, mahkûmiyete ilişkin karar verilmesi ve bu kararın kesinleşmesi hâlinde, bireysel emeklilik aracısının Lisansı iptal edilir.

             d) Lisansı iptal edilen bireysel emeklilik aracıları, Lisans iptal tarihinden itibaren üç yıl içinde açılacak sınava giremez.

             (2) Kendi isteği ile meslekten ayrılan bireysel emeklilik aracılarının şirket aracılığıyla tanıtım kartını beş iş günü içinde Emeklilik Gözetim Merkezine iade etmeleri zorunludur. Bu kişilerin tanıtım kartı iptal edilir.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çalışma Esasları ve Diğer Yükümlülükler

             Bireysel emeklilik aracısının çalışma esasları

             MADDE 21 – (1) Bireysel emeklilik aracısı, mevzuata, mesleğin icaplarına ve iyi niyet kurallarına uygun faaliyette bulunur ve katılımcının taleplerine uygun olarak gerekli bilgi ve belgeleri düzenler.

             (2) Bireysel emeklilik aracısı ancak bir şirket adına bireysel emeklilik aracılığı yapabilir ve bu şirketten izin almak suretiyle yapacağı her türlü tanıtım faaliyetinde ilgili mevzuat ile belirlenen esaslara tabidir.

             (3) Bireysel emeklilik aracısı, Kanuna göre denetleme yapmaya yetkili olan merci ve kişilere, görevleriyle ilgili istenecek her türlü bilgiyi vermek ve bütün hesap, kayıt, defter ve belgelerini ibraz etmekle yükümlüdür.

             (4) Bireysel emeklilik aracısı, aracılık faaliyetini şirket dışındaki bir tüzel kişi yanında çalışmak suretiyle bu tüzel kişi aracılığı ile veya doğrudan şirketle tesis edilecek ilişki çerçevesinde yürütebilir.

             (5) Müsteşarlıktan faaliyet ruhsatı almış sigorta brokerlerinin yetkili ve teknik personeli bireysel emeklilik aracılarında aranan nitelikleri haiz olmaları hâlinde temsil ettikleri katılımcılar için şirket veya şirketlerden teklif alabilirler.

             Bireysel emeklilik aracısının yapamayacağı işler

             MADDE 22 – (1) Bireysel emeklilik aracısı, hiçbir surette giriş aidatı, katkı payı veya benzeri adlar altında tahsilat yapamaz.

            

ALTINCI BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

             Yürürlükten kaldırılan Yönetmelik

             MADDE 23 – (1) 3/3/2004 tarihli ve 25391 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bireysel Emeklilik Aracıları Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

             Yürürlük

             MADDE 24 – (1) Bu Yönetmelik 1/10/2007 tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme

             MADDE 25 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.Emeklilik Gözetim Merkezi Çalışma Esasları Yönetmeliği
Ocak 20, 2009, 11:25 pm
Filed under: Yönetmelikler

 Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı)’tan:

EMEKLİLİK GÖZETİM MERKEZİ ÇALIŞMA ESASLARI

YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

 

             Amaç ve kapsam

             MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, bireysel emeklilik sisteminin güvenli ve etkin biçimde işletilmesini sağlamak ve katılımcıların hak ve menfaatlerini korumak üzere Müsteşarlıkça görevlendirilen emeklilik gözetim merkezinin çalışma esas ve usullerini düzenlemektir.

             Dayanak

             MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 28/3/2001 tarihli ve 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım  Sistemi Kanununun 20/A maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

             Tanımlar

             MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

             a) Emeklilik gözetim merkezi:  Müsteşarlıkça şirketlerin gözetimi ile ilgili olarak görevlendirilen tüzel kişiyi,

             b) Fon: Emeklilik yatırım fonunu,

             c) Kanun: 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanununu,

             ç) Katılımcı: Emeklilik sözleşmesine göre ad ve hesabına bireysel emeklilik hesabı açılan fiil ehliyetine sahip gerçek kişiyi,

             d) Kurul: Sermaye Piyasası Kurulunu,

             e) Müsteşarlık: Hazine Müsteşarlığını,

             f) Şirket: Kanuna göre kurulan emeklilik şirketini,

             ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Teşkilat Yapısı

 

             Emeklilik gözetim merkezi

             MADDE 4 – (1) Müsteşarlık özel hukuk hükümlerine göre kurulmuş bir tüzel kişiyi emeklilik gözetim merkezi olarak görevlendirir.

             (2) Emeklilik gözetim merkezinin sermayesinin en az yüzde elli birinin şirketlere ait olması ve her şirketin eşit hisseye sahip bulunması zorunludur. Emeklilik gözetim merkezinin hisseleri nama yazılıdır.

             (3) Müsteşarlık dışındaki hissedarlardan hisse devralmak suretiyle veya yapılacak sermaye artışı ile yeni hisseler ihdas edilmesi yoluyla emeklilik gözetim merkezine ortak olunur. Hisse devri emeklilik gözetim merkezi ana sözleşmesinde belirlenen usullere göre yapılır.

             Ana sözleşme

             MADDE 5 – (1) Emeklilik gözetim merkezinin ana sözleşmesinde ve ana sözleşme değişikliklerinde Müsteşarlığın uygun görüşü aranır. Müsteşarlıkça uygun görülmeyen değişiklik tasarıları genel kurul gündemine alınamaz ve görüşülemez. Ticaret sicil memuru, Müsteşarlığın uygun görüşü olmaksızın ana sözleşme değişikliklerini Ticaret Siciline tescil edemez.

             Yönetim kurulu ve teşkilat

             MADDE 6 – (1) Yönetim kurulu, emeklilik gözetim merkezinin yönetim ve temsil organıdır. Yönetim kurulu, Müsteşarlıkça atanan bir temsilci, diğer hissedarların seçtiği birer temsilci ve emeklilik gözetim merkezi genel müdüründen oluşur.

             (2) Müsteşarlık temsilcisinin asgari on yıl kamu hizmetine ve bireysel emeklilik alanında deneyime sahip olması gerekir. Diğer hissedarları temsil eden yönetim kurulu üyelerinin, temsil ettikleri kurum veya kuruluşlarda yönetim kurulu üyesi veya genel müdür unvanlarından birini taşıması gerekir.

             (3) Yönetim kurulu üyelerinin, temsil ettikleri kurum veya kuruluşlardaki görevlerinden ayrılmaları durumunda bu kişilerin yönetim kurulu üyeliği sona erer.

             (4) Emeklilik gözetim merkezi genel müdürü, yönetim kurulu üyelerinin önerdiği aday veya adaylar arasından, Müsteşarlığın uygun görüşü alınarak yönetim kurulunca atanır.

             (5) Denetim kurulu üyelerinin, genel müdür ve varsa genel müdür yardımcılarının, mevzuat uyarınca şirket denetim kurulu üyeleri, genel müdür ve genel müdür yardımcılarında aranan nitelikleri taşıması gerekir.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Görevler ve Çalışma Esasları

 

             Günlük gözetim ve denetim

             MADDE 7 – (1) Emeklilik gözetim merkezi, şirketlerin ve bireysel emeklilik aracılarının faaliyetlerinin veri tabanı esaslı günlük gözetim ve denetiminin Müsteşarlıkça yapılabilmesini teminen aşağıdaki faaliyetlerde bulunur.

             a) Şirketlerden gözetime esas verileri toplar, veri tabanı kayıtlarını konsolide eder, bu kayıtları elektronik ortamda saklar, standart bir veri tabanı desenine dayalı bireysel emeklilik sistemi elektronik veri ambarını oluşturur ve depolanan verilerin güvenliğini sağlar. Standart hale getirilmiş verileri belirlediği yazılım unsurları ile sorgulayarak katılımcının bireysel emeklilik hesabı ile ilgili bilgileri şirket kayıtlarına paralel olarak üretmeyi sağlar.

             b) Şirketlerin gözetime esas verilerini, Müsteşarlıkça belirlenen esaslara göre, güvenli hatlar üzerinden,  tahsis ettiği elektronik alanlara şirketlerce verilerin yüklenmesi suretiyle toplar.

             c) Bireysel emeklilik hesaplarına ilişkin iş ve işlemlerin gözetimini, bireysel emeklilik sistemi elektronik veri ambarına gün sonu itibarıyla şirketlerce iletilen veriler üzerinden, mevzuatta tanımlanmış esaslara, emeklilik sözleşmelerine ve emeklilik planlarına uygunluğunu sınayan yazılım temelli doğrulama kuralları ile gerçekleştirir. Doğrulama kuralları ile kontrol edilecek parametreleri şirketlere bildirir.

             ç) Şirketlerin gözetime esas verilerinin mali tablolardaki veriler ile tutarlılığının kontrol edilmesi amacıyla Müsteşarlıkça uygun görülen yöntemlerle mali tablolardaki ilgili verileri toplar ve konsolide eder. Bu veriler arasındaki tutarsızlıkları Müsteşarlığa raporlar.

             d) Müsteşarlıkça istenen bilgilerle sınırlı kalmak kaydıyla, gerektiğinde şirketin veri tabanı kayıtlarına erişip kaynakta doğrulama işlemi yapabilir. Bu işlemi, güvenli hatlar üzerinden şirketin veri tabanına veya bu amaçla özel olarak hazırlanmış ara birimler üzerinden ayna veri tabanına veyahut söz konusu veri tabanının uygun bir elektronik görünümüne erişerek gerçekleştirir.

             e) Verimli iletişim ve gözetimin sağlanmasını teminen,  iletişim protokolü ve benzeri teknik uygulama esaslarında yapılması gereken değişiklikler hakkında Müsteşarlığa bilgi verir.

             Katılımcı bilgilerinin saklanması

             MADDE 8 – (1) Emeklilik gözetim merkezi, şirketlerce gönderilen katılımcı bilgileri ile emeklilik sözleşmesi bilgilerini elektronik ortamda saklar. Birikimler ile yatırım hareketlerinin takibini katılımcı bazında yapar ve katılımcılara ait bireysel emeklilik hesaplarının ve fonların konsolidasyonunu gerçekleştirir.

             (2) Müsteşarlık tarafından görev verilmesi durumunda, şirketler arası aktarım ve benzeri hususlardaki taleplerin sonuçlandırılmasını temin eder.

             Gözetim raporları

             MADDE 9 – (1) Emeklilik gözetim merkezi, Müsteşarlıkça uygun görülen metot ve biçimde gözetim raporları hazırlar ve güvenli hatlar üzerinden Müsteşarlığa iletir. Şirketlerin faaliyetlerinin yürütülmesi sırasında mevzuata aykırı olduğu tespit edilen uygulamaları Müsteşarlığa ve gerekli durumlarda Kurula bildirir.

             Bireysel emeklilik aracılarına ilişkin işlemler

             MADDE 10 – (1) Emeklilik gözetim merkezi, bireysel emeklilik aracıları siciline ve bireysel emeklilik aracıları sınavına ilişkin işlemleri yürütür.

             (2) Emeklilik gözetim merkezi, bireysel emeklilik aracılarına ve şirketlerin personeline yönelik, yerinde veya uzaktan elektronik ortamda eğitim sunabilir, deneme sınavları yapabilir.

             İstatistikî analizler

             MADDE 11 – (1) Emeklilik gözetim merkezi, istatistikî analizlere yönelik aşağıdaki faaliyetleri yürütür.

             a) Topladığı verilerle ileriye yönelik modelleme ve analizler yapar, bireysel emeklilik sisteminin güvenilir ve şeffaf bir şekilde işletilmesini teminen gerekli önerilerde bulunur.

             b) Katılımcılara ait demografik parametreleri sürekli ölçüm prensibi ile izler, yıllık gelir sigortası ile mortalite ve morbidite tabloları dahil olmak üzere aktüeryal tablolar üretir.

             c) Müsteşarlığın veya şirketlerin talebi halinde, güncel veya ileriye yönelik standart ürün karlılık testleri hazırlar.

             Emeklilik planları

             MADDE 12 – (1) Emeklilik gözetim merkezi, günlük gözetim ve kamunun bilgilendirilmesi amacıyla, şirketlerin emeklilik planlarının kaydını tutar. Emeklilik planlarının, günlük gözetime uygunluğunun sağlanmasını teminen gerekli teknik kontrolleri yapar ve sonuçlarını Müsteşarlığa raporlar.

             (2) Emeklilik gözetim merkezi, uygulamaya konulmadan önce, şirket ile birlikte, onaylı emeklilik planının günlük gözetime uygunluğuna ilişkin test çalışmalarını yürütür. Test çalışmaları sonucunda doğrulama kurallarına ilişkin sağlanan mutabakat Müsteşarlığa  bildirilir.

             Teknik altyapının uygunluğunun sınanması

             MADDE 13 – (1) Emeklilik gözetim merkezi, emeklilik faaliyet ruhsatı başvurularında şirketlerin teknik altyapılarının günlük gözetim ve denetime uygunluğunu sınar ve buna ilişkin hazırladığı raporu Müsteşarlığa gönderir. Müsteşarlıkça görev verilmesi halinde, faaliyetine devam eden şirketlerin teknik altyapılarına ilişkin sınama ve değerlendirme işlemlerini de yürütür.

             (2) Emeklilik gözetim merkezi, bireysel emeklilik sistemine ilişkin günlük gözetime esas veri iletiminde aksama olmaması için şirketlerin teknik altyapı eksikliklerinin giderilmesine yönelik gerekli uyarılarda bulunur. Süreklilik arz eden aksaklıkları Müsteşarlığa bildirir.

             Bilgilendirme ve şikayetler

             MADDE 14 – (1) Emeklilik gözetim merkezi, tarafsızlık ilkesine uygun olarak kamunun ve katılımcıların bilgilendirilmesine yönelik çalışmalar yapar, şikayetleri değerlendirir. Bilgilendirme kapsamında aşağıdaki faaliyetleri yürütür.

             a) Bireysel emeklilik sistemine ve şirketlere ilişkin yaptığı istatistikî çalışmaların sonuçları hakkında kamuoyunu bilgilendirir.

             b) Bireysel emeklilik sisteminin işleyişine, emeklilik planlarına, bireysel emeklilik aracıları siciline, fonlara ve benzeri konulara ilişkin olarak, ilgili mevzuat çerçevesinde tarafları bilgilendirir. Eksik ve yanlış bilgilendirmeden kaynaklanabilecek hatalı uygulamaların tespitine yönelik kontrol sistemleri oluşturabilir. Bu işlemleri, bünyesindeki çağrı merkezi veya diğer iletişim araçlarını kullanarak yapabilir.

             c) Ticari sırların ihlal edilmemesi kaydıyla, şirketlerin talebi üzerine özel bilgi raporları üretebilir, bu raporların bir örneğini eş zamanlı olarak Müsteşarlığa gönderir.

             (2) Emeklilik gözetim merkezi, yazılı veya kayda alınmış olma koşuluyla sözlü şikayetleri tarafsız olarak inceler ve değerlendirmelerde bulunur; inceleme için gerekli bilgi ve belgeleri ilgili kişi, kurum ve kuruluşlardan talep edebilir. Gerekli görülmesi halinde şikayet doğrultusunda Müsteşarlığı veya konusuna göre Kurulu bilgilendirir.

             (3) Emeklilik gözetim merkezi, katılımcıların bilgi taleplerinde, bilgilendirme faaliyetlerinin güvenli olarak yapılabilmesi amacıyla katılımcı kimliğinin doğrulanmasını sağlayacak bilgi ve belgeleri isteyebilir.

             (4) Emeklilik gözetim merkezi, katılımcılar, bireysel emeklilik aracıları, ilgili diğer kişi, kurum ve kuruluşlar ile doğrudan veya dolaylı iletişim kurarak anket, inceleme, araştırma ve benzeri çalışmalar yapabilir.

             Bireysel emeklilik sisteminin tanıtımı ve uluslararası kurumlarla ilişkiler

             MADDE 15 – (1) Emeklilik gözetim merkezi, kamu yararına yönelik olarak ve bireysel emeklilik sisteminin tanıtımı ve geliştirilmesi amacıyla yapılacak ortak faaliyetlerin organizasyonunu yürütebilir.

             (2) Emeklilik gözetim merkezi, Müsteşarlıkça uygun görülmesi halinde, faaliyet konusuna ilişkin olarak yurt içinde veya yurt dışında ilgili kuruluşlar ile ilişkiler kurar, yurt içinde veya yurt dışında kurulmuş veya kurulacak organizasyonlara üye olur, teknik bilgi değişimi yapar; toplantı, panel ve eğitim programları düzenler.

             Diğer görevler

             MADDE 16 – (1) Emeklilik gözetim merkezi, Müsteşarlıkça görev verilmesi halinde, hayat sigortaları ve diğer sigorta branşlarında gözetim altyapısını oluşturur ve işletir; bu sigorta branşlarına ilişkin teknik altyapı sınama ve değerlendirme işlemlerini yürütür.

             (2) Emeklilik gözetim merkezi, hayat ve diğer sigorta branşları ile bu branşlarda faaliyet gösterecek aracılara yönelik olarak, Müsteşarlıkça verilen diğer görevleri yerine getirir.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

 

             Mali katkı ve ücretlendirme

             MADDE 17 – (1) Müsteşarlık haricindeki hissedarlar emeklilik gözetim merkezinin yeterli mali güce sahip olmasını teminen, gereken mali katkıyı hisseleri oranında sağlar.

             (2) Emeklilik gözetim merkezi, sunduğu hizmetler karşılığında alacağı ücretleri, maliyet unsurlarını ve mali yeterliliğini göz önünde bulundurarak belirler. Bir sonraki takvim yılında uygulanması öngörülen ücret tarifeleri ve ücretlendirmeye esas teşkil eden çalışmalar emeklilik gözetim merkezi tarafından oluşturularak her yılın Aralık ayı sonuna kadar Müsteşarlığa gönderilir. Gerekli hallerde, ücret tarifeleri Müsteşarlığa bilgi vermek kaydıyla yıl içinde değiştirilebilir.

             (3) Emeklilik gözetim merkezinin denetim kurulu üyeleri tarafından onaylanmış mali tabloları her yıl Nisan ayı sonuna kadar Müsteşarlığa gönderilir.

             Bilgi ve belgelerin gönderilmesi

             MADDE 18 – (1) Kanun kapsamındaki kurum, kuruluş ve kişiler emeklilik gözetim merkezine verilen görevlerin yerine getirilmesini teminen talep edilen bilgi ve belgeleri eksiksiz ve doğru olarak emeklilik gözetim merkezine gönderir.

             (2) Gönderilen bilgi ve belgelerde hata veya eksiklik tespit edilmesi durumunda, hata, eksiklik veya hataya yol açabilecek teknik sorunlar emeklilik gözetim merkezinin taleplerine uygun olarak giderilir.

             Gizli bilgilerin saklanması

             MADDE 19 – (1) Gizli bilgilerin saklanmasına ilişkin olarak, emeklilik gözetim merkezinin yöneticileri ve çalışanları hakkında, Kanunun 23 üncü maddesinin sekizinci ve onuncu fıkraları uygulanır.

             GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Emeklilik gözetim merkezi olarak görevlendirilen kuruluş, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde gerekli değişiklikleri yaparak ana sözleşmesini bu Yönetmeliğe uygun hale getirir.

             Yürürlük

             MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme

             MADDE 21 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.Emeklilik Şirketleri Kuruluş ve Çalışma Esaslarına İlişkin Yönetmelik
Ocak 20, 2009, 11:24 pm
Filed under: Yönetmelikler

  Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı)’tan:

EMEKLİLİK ŞİRKETLERİ KURULUŞ VE ÇALIŞMA

ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

             Amaç

             MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, emeklilik şirketlerinin kuruluşuna, faaliyet ruhsatı işlemlerine, teşkilat yapılarına, ana sözleşme değişikliklerine, hisse devirlerine, ilân ve reklamlarına, birleşme, devir ve tasfiyelerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

             Kapsam    

             MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Türkiye’de kurulmuş veya kurulacak olan emeklilik şirketlerini kapsar.

             Dayanak

             MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 28/3/2001 tarihli ve 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanununa dayanılarak hazırlanmıştır.

             Tanımlar

             MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte yer alan;

             a) Bakan veya Bakanlık: Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan veya Bakanlığı,

             b) Emeklilik gözetim merkezi: Müsteşarlıkça şirketlerin gözetimi ile ilgili olarak görevlendirilen tüzel kişiyi,

             c) Fon: Emeklilik yatırım fonunu,

             ç) Kanun: 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanununu,

             d) Kurul: Sermaye Piyasası Kurulunu,

             e) Müsteşarlık: Hazine Müsteşarlığını,

             f) Şirket: Kanuna göre kurulan emeklilik şirketini,

             ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Kuruluş ve Teşkilat

 

             Kuruluş izni

             MADDE 5 – (1) 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununun anonim şirket kuruluşuyla ilgili hükümleri ve Kanunun 8 inci maddesinde yer alan hükümler saklı kalmak kaydıyla, Türkiye’de emeklilik şirketi kuruluşu Bakanın iznine tâbidir.

             (2) Kuruluş izni almak üzere aşağıda yer alan belgelerle Müsteşarlığa başvurulur.

             a) Kurucular tarafından imzalanmış ana sözleşmenin bir örneği.

             b) İş planı ve sistem tasarımı ile yapılabilirlik raporu. (Ek-1)

             c) Kurucuların müflis olmadıklarına ve konkordato ilân etmediklerine ilişkin yetkili mercilerden alınacak belge.

             ç) Kurucuların tasfiyeye tâbi tutulan bankerler, bankalar ve sigorta şirketlerinde, para ve sermaye piyasalarında faaliyet gösteren diğer kurumlarda doğrudan veya dolaylı yüzde on veya daha fazla bir oranda pay sahibi olmadığına ilişkin taahhütname. (Ek-2)

             d) İlgili mevzuata göre faaliyetlerinin tamamen veya belirli faaliyet alanları itibarıyla sürekli veya başvuru tarihinden önceki bir yıl içinde bir ay veya daha fazla süreyle geçici olarak durdurulmuş olmadığına dair beyanname.

             e) Kurucuların son ödeme tarihi geçtiği hâlde ödenmemiş vergi ve sosyal güvenlik prim borcu bulunmadığına ilişkin yetkili mercilerden alınacak belge.

             f) Sermaye taahhütlerinin gerçekleştirilebilmesi için gereken tutarın temin edileceği kaynaklara ilişkin bilgiler ile buna ilişkin taahhütname. (Ek-3)

             g) Gerçek kişi kurucular için;

             1) Gerçek kişi kuruculara ilişkin beyanname. (Ek-4)

             2) Nüfus cüzdanının noter onaylı örneği, yabancı uyruklular için pasaportun noter onaylı örneği.

             3) Arşiv kaydını da içeren son altı ay içinde alınmış adli sicil belgesi. (Ek-5)

             ğ) Tüzel kişi kurucular için;

             1) Tüzel kişi kuruculara ilişkin beyanname. (Ek-6)

             2) Faaliyet konuları, yatırım ve işletme alanları hakkında ayrıntılı bilgi ve son üç yıla ait faaliyet raporu.

             3) Kurucu ile kurucunun yönetimini doğrudan ya da dolaylı olarak tek başına veya birlikte kontrol eden hakim ortağının bağımsız denetimden geçmiş son üç yıla ait onaylı mali tablolar.

             4) İlgili vergi dairelerince onaylı son üç yıla ilişkin kurumlar vergisi beyannameleri.

             5) Pay oranları ile varsa imtiyazlı payları gösteren listeler ve ortakların sermayelerinde pay sahibi olan hissedarların hisse oranlarını gösterir cetveller.

             6) Yönetim kurulu üyeleri ile genel müdürün son on yılda görev aldığı malî kurumlar ile mesleki deneyimine ilişkin bilgileri de kapsayan ayrıntılı özgeçmişleri.

             h) Sermayedeki dolaylı pay sahipliği yüzde on veya daha fazla olan gerçek ve tüzel kişiler için de kurucularda istenen belgeler aranır.

             (3) Kuruluş izni başvurusunun sonucu, gerekli tüm bilgi ve belgelerin tamamlanmasından itibaren en geç iki ay içinde başvuru sahiplerine tebliğ edilir.

             (4) Kuruluşa ilişkin verilen izin, izin tarihinden itibaren bir yıl içinde emeklilik branşı faaliyet ruhsatı almak üzere başvurunun yapılmamış veya gerekli belgelerin süresi içinde tamamlanmamış olması halinde kendiliğinden geçersiz olur. İznin gerçeğe aykırı beyanlarla alınmış olunması veya kuruluş izninden vazgeçildiğinin beyan edilmesi durumunda izin iptal edilir.

             Yöneticiler

             MADDE 6 – (1) Yönetim kurulu üyelerinin salt çoğunluğunun genel müdür için öngörülen meslekî deneyim süresi hariç Kanunun 12 nci maddesinde sayılan niteliklere sahip olması gerekir.

             (2) Yönetim kurulu ve denetim kurulu üyelerinin atama işleminden itibaren on iş günü içerisinde; genel müdür, genel müdür yardımcıları ve başka unvanlarla istihdam edilseler dahi yetki ve görevleri itibarıyla genel müdür yardımcısına denk veya daha üst konumda imza yetkisine sahip diğer yöneticilerin atama işleminden önce aşağıda yer alan belgeler Müsteşarlığa gönderilir.

             a) Müflis olmadıklarına ve konkordato ilân etmediklerine ilişkin yazılı beyan.

             b) Arşiv kaydını da içeren son altı ay içinde alınmış adli sicil belgesi. (Ek-5)

             c) Nüfus cüzdanının noter onaylı örneği, yabancı uyruklular için pasaportun noter onaylı örneği.

             ç) Son on yılda görev aldığı malî kurumlar ile mesleki deneyimine ilişkin bilgileri de kapsayan ayrıntılı özgeçmişleri.

             d) Lisans ve varsa lisansüstü diplomasının noter onaylı örneği.

             (3) Bu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen yönetim kurulu ve denetim kurulu üyeleri dışındaki yöneticilerin atama işlemi, yukarıda belirtilen evrakların eklenmiş olduğu bildirimin Müsteşarlığa ulaştığı tarihten itibaren on iş günü içinde Müsteşarlıkça olumsuz görüş bildirilmediği takdirde yapılabilir.

              (4) Genel müdür veya genel müdür yardımcısı olarak görev yapanların herhangi bir nedenle görevden ayrılmaları hâlinde şirket ve görevden ayrılan kişi tarafından, ayrılma nedenlerinin ayrılış tarihinden itibaren on iş günü içinde Müsteşarlığa bildirilmesi zorunludur.

             Yöneticilerin yapamayacağı işler

             MADDE 7 – (1) Şirketin yönetim ve denetim kurulu üyeleri ile şirket adına imza atmaya yetkili olanlar; bireysel emeklilik pazarlama faaliyetinde bulunmak üzere kurulan bir şirketin ortağı ya da yönetim veya denetim kurulu üyesi olamaz, ücret karşılığı iş kabul edemez, kendi şirketinin dışında herhangi bir şirketin bireysel emeklilik aracısı olamaz. Bu kısıtlamalar söz konusu kişilerin eş ve velayeti altındaki çocukları için de geçerlidir. 

             (2) Şirketin kurucusu olduğu ve kontrolünü elinde bulundurduğu pazarlama ve satış şirketleri bu maddenin kapsamı dışındadır.

             Bölge müdürlüğü, şube ve temsilcilikler

             MADDE 8 – (1) Şirket, bölge müdürlüğü, yurt içi ve yurt dışı şube veya temsilcilik açmadan önce bunların adresini, temsile yetkili yöneticilerinin isimleri ile eğitim durumlarını ve mesleki deneyimlerini Müsteşarlığa bildirir.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Ruhsat

 

             Faaliyet ruhsatı

             MADDE 9 – (1) Kuruluş işlemlerinin tamamlanmasını müteakip şirketin teknik altyapı yeterliliğinin sınanması için ve emeklilik branşında faaliyet göstermek üzere Müsteşarlığa faaliyet ruhsatı başvurusunda bulunulur. Şirketin teknik altyapısının yeterliliği emeklilik gözetim merkezi tarafından sınanır. Sınamanın sonucu, varsa karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri ile birlikte sınamanın bitmesini takip eden on iş günü içinde emeklilik gözetim merkezi tarafından Müsteşarlığa bildirilir.

             (2) Faaliyet ruhsatı almak üzere aşağıda yer alan belgelerle Müsteşarlığa başvurulur.

             a) Teknik altyapı yeterliliğinin sağlandığına dair emeklilik gözetim merkezi ile varılan mutabakata ilişkin belge.

             b) Asgari ödenmiş sermaye miktarının tamamının nakden ödendiğine ilişkin belgenin onaylı örneği.

             c) Ana sözleşmenin yayımlandığı Ticaret Sicili Gazetesinin noter onaylı örneği.

             ç) Organizasyon yapısı, çalışma esasları ve sunulacak ürünler hakkındaki bilgileri içeren rapor.

             d) Yönetim kurulu üyeleri ile genel müdürün son on yılda görev aldığı malî kurumlar ile mesleki deneyimine ilişkin bilgileri de kapsayan ayrıntılı özgeçmişleri.

             (3) Müsteşarlık, faaliyet ruhsat başvurusuna eklenen belgeler üzerinden ve gerekli görmesi halinde şirket nezdinde inceleme yapar. Faaliyet ruhsatı başvurusu ile ilgili sonuç, teknik altyapı yeterliliği sınamasının ve gerekli tüm bilgi ve belgelerin tamamlanmasını müteakip en geç iki ay içerisinde başvuru sahiplerine tebliğ edilir. Alınan ruhsat, ruhsatnamenin Müsteşarlıkça gönderildiği tarihten itibaren bir ay içinde, ticaret siciline tescil ve Ticaret Sicili Gazetesinde şirketçe ilân ettirilir. İlanın yapıldığı gazetenin bir nüshası ilân tarihinden itibaren on iş günü içinde Müsteşarlığa gönderilir.

             Diğer ruhsatlar

             MADDE 10 – (1) Şirket, sigortacılık mevzuatına göre hayat sigortası ve kaza sigortası branşlarında ruhsat alabilir ve bu ruhsatlarla sigorta şirketince verilebilen tüm teminatları ve ek teminatları verebilir.

             (2) Hayat sigortası ve kaza sigortası branşlarındaki faaliyetlerde teknik altyapı yeterliliği emeklilik branşı ile uyumlu hale getirilir.

             Kuruluş izninin ve faaliyet ruhsatının geçersiz hale gelmesi

             MADDE 11 – (1) Emeklilik branşında faaliyet ruhsatı alan şirket, faaliyet ruhsatının veriliş tarihinden itibaren en geç üç ay içinde en az üç fon kurmak üzere Kurula başvurur. Şirketin fon kurma başvurusunun Kurula zamanında yapılmaması veya başvurusunun reddedilmesi halinde, verilmiş olan kuruluş izni ve faaliyet ruhsatı kendiliğinden geçersiz olur.

             Faaliyet ruhsatının iptali ve ilânı

             MADDE 12 – (1) Emeklilik branşı faaliyet ruhsatı Kanunun 14 üncü maddesinde belirtilen hallerde Bakan tarafından iptal edilebilir. Bu durumda keyfiyet Müsteşarlığın bildirimi üzerine şirket tarafından ticaret siciline işlenmek üzere ilgili sicil memurluğuna bildirilerek Ticaret Sicili Gazetesi ile Resmî Gazete’de ilân ettirilir ve ilânın yayımlandığı gazetelerin birer nüshası ilân tarihinden itibaren on iş günü içinde Müsteşarlığa gönderilir. Müsteşarlık, iptal işlemine dair ilânın Türkiye çapında dağıtımı yapılan ve tiraj bakımından ilk on sırada yer alan günlük gazetelerden ikisinde yayımlanmasını isteyebilir.

             (2) Emeklilik branşı faaliyet ruhsatının iptal edilmesi halinde şirketin ticaret unvanından emeklilik ibaresi kaldırılır.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Ana Sözleşme Değişikliği, Hisse Devri ve Dolaylı Pay Sahipliği

 

             Ana sözleşme değişikliği

             MADDE 13 – (1) Şirket ana sözleşmesinin değiştirilmesinde Müsteşarlığın uygun görüşü aranır. Müsteşarlık, tüm bilgi ve belgelerin eksiksiz verilmesi kaydıyla, ana sözleşme değişikliklerine ilişkin görüşünü en geç on iş günü içinde bildirir. Müsteşarlıkça uygun görülmeyen değişiklik tasarıları genel kurul gündemine alınamaz ve genel kurulda görüşülemez. Sicil memuru, Müsteşarlığın uygun görüşü olmaksızın ana sözleşme değişikliklerini ticaret siciline tescil edemez.

             (2) Sermaye artırımına ilişkin ana sözleşme değişikliği talebinde, sermaye artışının sağlanacağı kaynakların gösterilmesi gerekir. İç kaynaklardan gerçekleştirilen artırımlarda, bu kaynakların şirket bünyesindeki varlığı ve yeterliliği ile mevcut sermayenin ödendiğini tevsik eden yeminli mali müşavir raporunun başvuruya eklenmesi gerekir.

             (3) Sermaye indirimine ilişkin ana sözleşme değişikliği talebinde, bu değişikliğin gerekçesi ve şirketin mali durumu üzerindeki etkisini analiz eden bir raporun başvuruya eklenmesi gerekir.

             (4) Ana sözleşme değişikliğinin ilânını müteakip on iş günü içinde Ticaret Sicili Gazetesinin noter onaylı örneği Müsteşarlığa gönderilir.

             Hisse, intifa ve oy kullanma haklarının edinilmesi

             MADDE 14 – (1) Bir gerçek veya tüzel kişinin, şirketin sermayesinin doğrudan veya dolaylı olarak yüzde on veya fazlasını temsil eden payları edinmesi, bir ortağa ait payların şirket sermayesinin yüzde onunu, yüzde yirmisini, yüzde otuz üçünü ya da yüzde ellisini aşması sonucunu doğuran hisse edinimleri ile bir ortağa ait payların söz konusu oranların altına düşmesi sonucunu doğuran hisse devirleri Bakanlığın iznine tâbidir. Bu madde hükümlerine aykırı olarak yapılan tescil işlemleri hükümsüzdür. Oy hakkı edinilmesi ile hisselerin rehnedilmesinde de bu hüküm uygulanır.

             (2) Yönetim ve denetim kurullarına üye belirleme imtiyazı veren hisse senetlerinin devri veya bu hisseler üzerinde intifa hakkı tesisi yukarıdaki oransal sınırlara bakılmaksızın Bakanlığın iznine tâbidir.

             (3) Şirket sermayesinin doğrudan veya dolaylı olarak yüzde on ve daha fazlasına veya bu oranın altında olsa dahi yönetim veya denetim kurullarına üye belirleme imtiyazı veren hisse senetlerine sahip olan veya bu hisseler üzerinde intifa hakkı elde eden ortakların kurucularda aranan nitelikleri taşıması şarttır. Kurucularda aranan nitelikleri kaybeden ortaklar ile Bakanlığın izni alınmadan pay veya pay üzerinde intifa hakkı edinen ortaklar temettü dışındaki ortaklık haklarından yararlanamaz.

             (4) Hisse devredecek kişiler Müsteşarlığa yapacakları başvuruya hisse devri talep yazısını, devir sebebine ilişkin açıklayıcı bilgileri ve yapılan hisse devri sözleşmesinin bir örneğini ekler. Hisse devralacak kişiler, başvuruya 5 inci maddenin 2 nci fıkrasında belirtilen bilgi ve belgeler ile hisse ediniminde kullanılacak malî kaynaklar hakkında açıklamayı eklemek zorundadır.

             (5) Hisse devri başvurusunun sonucu, gerekli tüm bilgi ve belgelerin tamamlanmasından itibaren en geç iki ay içinde başvuru sahiplerine tebliğ edilir.

             (6) Halka arz sırasında yahut menkul kıymet borsalarında yapılan alımlar sonucunda edinilen hisse miktarının birinci fıkrada yazılı oranları aşması halinde, temettü dışındaki ortaklık haklarından faydalanılabilmesi ve pay defterine kaydolunması  Bakanlığın iznine tabidir.

             (7) Birinci fıkrada öngörülen oranları aşmamasından dolayı izne tabi olmamakla birlikte, pay defterine kaydedilen tüm hisse devirlerinin, devir öncesi ve sonrası şirket sermayesinin ortaklara göre dağılımını gösterir tabloyla birlikte bir ay içinde Müsteşarlığa bildirilmesi zorunludur.

             (8) Herhangi bir hisse devri söz konusu olmasa dahi hisseler üzerine imtiyaz tesisi, imtiyazın kaldırılması veya intifa senedi çıkarılması ile ortakların sermayedeki pay oranlarının birinci fıkradaki şekilde değişmesi sonucunu doğuracak sermaye artırımı iştirak taahhütleri de Bakanlığın iznine tâbidir. Bu Yönetmeliğin hisse devrine ilişkin hükümleri bu sayılan hallerde de uygulanır.

             Dolaylı pay sahipliği

             MADDE 15 –  (1) Bir kişinin şirketteki dolaylı pay sahipliği aşağıdaki esaslara göre belirlenir.

             a) Şirkette pay sahibi bulunan veya pay devralacak tüzel kişi ortaklıklar ile varsa bunların tüzel kişi ortaklarının ortaklık yapıları, zincirleme bir suretle gerektiği takdirde gerçek kişilere ulaşıncaya kadar tespit edilir.

             b) Şirket sermayesinde tüzel kişiler aracılığı ile olan dolaylı pay sahipliği oranı, iştirak oranlarının çarpılması suretiyle hesaplanır. Aynı kişinin ara kademelerde yer alan tüzel kişilere doğrudan iştiraki bulunması halinde söz konusu doğrudan iştirak oranı, takip eden çarpım işleminden önce, o kademeye kadar ulaşılan orana eklenir.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Birleşme, Devir ve Tasfiye

 

             Birleşme ve devir

             MADDE 16 – (1) Ticaret ve rekabet hukukuna ilişkin hükümler saklı kalmak kaydıyla, şirketin tüm aktif ve pasiflerini diğer bir şirkete devretmesi ya da bir veya birkaç şirket ile birleşmesi Bakanlığın iznine tâbidir. Birleşme ve devir sözleşmelerinde katılımcılar ve sigortalıların hak ve alacaklarını ihlâl eden hükümlere yer verilemez.

             (2) Birleşme ve devir talepleri, aşağıdaki belgelerle birlikte Müsteşarlığa müşterek olarak yapılır.

             a) Birleşme ve devre ilişkin olarak şirketlerin genel kurul ve yönetim kurullarınca alınmış kararların tasdikli örnekleri.

             b) Bağımsız denetim kuruluşu tarafından tasdik edilmiş birleşmeye esas mali tablolar.

             c) Birleşme veya devir işlemi sonucunda şirketin ana sözleşme taslağı.

             ç) Birleşme veya devre ilişkin sözleşmenin bir örneği.

             d) Birleşme ve devrin nedenleri ile bu işlemlerin mali ve hukuki sonuçlarını analiz eden ve birleşme veya devir sonrası oluşacak şirkete ilişkin iş planı ve sistem tasarımı ile yapılabilirlik raporu. (Ek-1)

             Tasfiye

             MADDE 17 – (1) Genel hükümler saklı kalmak kaydıyla, şirketin kendi talebi ile tasfiye edilmesi halinde, tasfiyeye ilişkin şirket yetkili organlarınca alınmış kararın tasdikli bir örneği tasfiyenin nedenleri ile tasfiyenin olası mali ve hukuki sonuçlarını analiz eden raporla birlikte Müsteşarlığa gönderilir.

 

ALTINCI BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

 

             İlân, reklam ve bilgilendirme faaliyetleri        

             MADDE 18 – (1) Bireysel emeklilik sistemi ve bu kapsamda yürütülen faaliyetlerle ilgili olarak her türlü iletişim aracı marifetiyle yapılacak tanıtım, pazarlama ve satış, kamuya bilgi verme ve benzeri faaliyetlerde şirket ve bireysel emeklilik aracısı tarafından aşağıdaki ilkelere uyulur.

             a) Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından ilân ve reklamlara ilişkin belirlenen ilke ve esaslara uyulması zorunludur.

             b) Emeklilik planlarında yer almayan ve promosyon niteliği taşıyan hediye, ilave getiri gibi taahhütlerde bulunulamaz.

             c) Resmi verilerle kanıtlanması mümkün olan sıralamalar, kaynak göstermek kaydıyla ve şirketin sadece kendi durumunu yansıtması koşuluyla kullanılabilir.

             ç) Bireysel emeklilik sistemine ve şirkete ilişkin kullanılan sayısal verilerin Müsteşarlığa ve Kurula gönderilen verilere uygun olması gerekir.

             d) Yalnızca belli bir gruba yönelik ya da süreli geçerliliği olan ilân ve reklam metinleri, genel bir uygulama izlenimi uyandıracak şekilde düzenlenemez.

             e) Şirketin finansal durumunun ve sisteme ilişkin olarak yapılan ödemelerin devlet tarafından onaylandığı, desteklendiği veya devletin güvencesinde olduğu anlamını verebilecek doğrudan ya da dolaylı ifadeler kullanılamaz.

             f) Kişileri yanlış yönlendirebilecek, emeklilik ve yatırım tercihlerini olumsuz etkileyebilecek içerikte ifadeler kullanılamaz.

             g) Ölçeklerde farklılık yaratmak suretiyle yanıltıcı grafik ve benzeri mahiyetteki şekiller kullanılamaz.

             ğ) Geleceğe yönelik olarak hazırlanan tahmini tablolar aşağıdaki hususlar dikkate alınarak düzenlenir.

             1) Bireysel emeklilik sisteminde yapılacak her türlü kesinti tutarı ayrıntılı olarak belirtilir.

             2) Şirketin geçmiş yıllara ait yatırım performansı ile yatırım araçlarının beklenen getiri oranları, bu oranların geleceğe yönelik bir taahhüt olmadığı ve gerçekleşmesinin garanti edilmediği ayrı, okunaklı ve anlaşılabilir bir şekilde yazılmak kaydıyla kullanılabilir.

             3) Getiri oranı ve diğer oranlara ilişkin açıklamalarda, bu oranlara ilişkin hesaplamaların net ya da brüt değerler üzerinden yapıldığı ayrı, okunaklı  ve anlaşılır bir şekilde belirtilir.

             h) Satın alma tavsiyesi kişilerin ihtiyaçları, finansal durumu, yaşı ve risk getiri profili doğrultusunda yapılır. Ayrıca kişiler, emeklilik planında sunulan fonların yatırım riskleri konusunda karar vermesine yardımcı olacak şekilde bilgilendirilir.

             ı) Emeklilik planı kapsamında yer alan fonlar, Kurulca fon payları kayda alınmadan önce, ilân ve reklama konu olamaz. Münhasıran emeklilik planlarında yer alan fonların ilân ve reklamlarının yapıldığı hallerde, izahnamelerin yayımlandığı Ticaret Sicili Gazetesinin tarih ve sayısına yer verilir. Fonlara ait getirilerin sunumu, Kurulun yatırım fonlarının performans ve getiri sunumuna ilişkin olarak belirlediği esas ve usullere uygun olarak yapılır.

             i) Emeklilik sözleşmesine ilişkin bilgi, belge ve formlar aşağıdaki hususlar dikkate alınarak düzenlenir.

             1) Şirketin unvanına, bireysel emeklilik aracısının adına ve sicil numarasına,  emeklilik planının adına ve temel özelliklerine, kapsamına, yapılacak kesintilere ve kısıtlayıcı diğer özelliklere ayrıntılı olarak yer verilir.

             2) Teknik terimler asgari düzeyde kullanılır ve yanlış anlamaya neden olunmaması için ek açıklamalara ve tanımlamalara yer verilir.

             (2) Şirket ve bireysel emeklilik aracısı tarafından hazırlanan ilân ve reklamlar numaralandırılarak şirket nezdinde dosyalanır ve Müsteşarlık tarafından yapılacak denetimler için üç yıl boyunca saklanır. Bireysel emeklilik aracısı tarafından hazırlanan ilân ve reklamlarda şirketin onayı alınır.

             Denetim

             MADDE 19 – (1) Şirketin emeklilik ve sigortacılık faaliyetleri Müsteşarlıkça denetlenir. Müsteşarlık gerekli gördüğü hallerde her zaman olağan dışı denetimler yapabilir. Şirket, Müsteşarlıkça yapılacak denetimlerde istenilen her türlü bilgiyi ve belgeyi vermek, defter, kayıt ve belgeleri incelemeye hazır bulundurmakla yükümlüdür.

             Şirketin sorumlulukları

             MADDE 20 – (1) Şirket, Kanunun 11 inci maddesinde sayılanların yanı sıra aşağıdaki yükümlülükleri de yerine getirmek zorundadır.

             a) Katılımcıya ve fon portföyüne ilişkin bilgilerin saklama hesaplarına yansıtılabilmesi için gerekli bilgileri saklayıcıya zamanında ve doğru bir şekilde iletmek.

             b) Mevzuatla belirlenen esaslar ile fon içtüzüğünde yer alan ilkeler çerçevesinde fon portföyünün değerlemesini ve birim pay fiyatının doğru olarak hesaplanmasını sağlamak.

             c) Fon portföyünün mevzuat ile fon içtüzüğünde yer alan sınırlamalara uygun olarak yönetilmesini kontrol etmek.

             (2) Şirket, hizmet kalitesinin sürekliliği ve Müsteşarlıkça yapılan günlük gözetim ve denetimin sağlıklı yürütülebilmesi bakımından teknik altyapısını yeterli düzeyde tutmak ve bu konuda Müsteşarlıkça istenen tedbirleri almak zorundadır.

             Yurt dışından temin edilecek belgeler

             MADDE 21 – (1) Bu Yönetmelikte yer alan başvurularla ilgili olarak yurt dışından temin edilecek belgelerin ilgili ülkenin yetkili makamlarınca ve Türkiye’nin o ülkedeki büyükelçilik yahut konsolosluğunca veya Lahey Devletler Özel Hukuku Konferansı çerçevesinde hazırlanan Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesi hükümlerine göre onaylanmış olması ve başvuruya belgelerin noter onaylı tercümelerinin de eklenmesi gerekir.

             (2) Yabancı uyruklu veya yurt dışında yerleşik kişilerden bu Yönetmelik hükümleri gereğince istenecek belgelerin ilgili ülkenin yetkili bir merci ya da sistemi olmaması nedeniyle temin edilememesi hâlinde, gerekli belgenin alınabilmesinin mümkün olmadığının söz konusu ülkenin bu durumu tevsik etmeye yetkili mercilerinden veya uzman kuruluşlarından temin edilecek bir belge ile Müsteşarlığa bildirilmesi zorunludur. Ayrıca ilgililer, söz konusu belgelerle teyit edilemeyen ancak Kanunen aranan nitelikleri haiz olduğunu beyan eden bir taahhütnameyi Müsteşarlığa gönderir.

             Bilgi verme ve belgelerin gönderilmesi

             MADDE 22 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanması çerçevesinde şirketler talep edilen her türlü bilgi ve belgeyi Müsteşarlığa tevdi etmek zorundadır. Müsteşarlık gerekli göreceği ilave bilgi ve belgeleri talep edebilir.

             (2) Başvuruların değerlendirmeye alınabilmesi için istenen bilgi, belge ve formların doğru ve eksiksiz olarak doldurularak Müsteşarlığa  iletilmesi zorunludur.

             Yürürlükten kaldırılan Yönetmelik

             MADDE 23 – (1) 28/2/2002 tarihli ve 24681 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Emeklilik Şirketleri Kuruluş ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

             Yürürlük

             MADDE 24 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme

             MADDE 25 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.

 

 

EK-1

 

İŞ PLANI, SİSTEM TASARIMI ve YAPILABİLİRLİK RAPORU ASGARİ İÇERİĞİ

 

1. Emeklilik Şirketinin Misyon ve Vizyonu

2. Pazar Araştırmasının Değerlendirilmesi ve Beklentiler

– Yapılabilirlik raporunda dikkate alınan ekonomik varsayımlar

– Pazarın mevcut halinin, toplam potansiyelinin ve rekabet koşullarının değerlendirilmesi

– Sektöre getirilecek yenilikler

– Beklenen pazar payı

3. Şirketin Çalışma Esasları ve Faaliyet Politikaları

– Şirketin organizasyon yapısı, üst yönetimi ve insan kaynakları politikası

– Bilgi teknolojileri ve teknik alt yapı planlaması

– Hedef kitleye ait nitel ve nicel değerlendirmeler

– Tanıtım politikası

– Sunulacak ürünler hakkında detaylı bilgi

– Doğrudan ve dolaylı dağıtım kanalları politikası

– Fiyatlandırma, yeni üretim ve aktarım politikaları

– Portföy yönetimi ve yatırım politikaları

– Faaliyet gösterilmesi öngörülen diğer sigorta branşlarına ilişkin politikalar

 4. Kuruculara İlişkin Bilgiler

Ek-4 ve Ek-6 ile istenen ve bunları tamamlayan bilgiler

– Kurulacak şirketin ortaklık yapısı

– Tüzel kişi kurucuların malî tablolarının güncel örnekleri

5. Gelir ve Gider Tahminleri

Kümülatif kârın pozitif olduğu bilanço yılını içeren ve her durumda asgari 5 yılı gösteren projeksiyonlarda yer alacak kalemler:

– Kuruluş ve temel örgütlenme giderleri

– Tanıtım ve eğitim giderleri

– Pazarlama fonksiyonu esaslı, üretime bağlı direkt giderler

– Portföy yönetimi giderleri

– Genel yönetim giderleri

– Giriş aidatına dayalı gelirler

– Katkı payına dayalı gelirler

– Fon yönetimine dayalı gelirler

– Diğer gelir ve giderler

Özkaynaklar esaslı gelirler

Projektif malî tablolar (kâr/zarar ve bilanço)

 

 

 

EK-2

 

TAAHHÜTNAME

 

T.C. BAŞBAKANLIK

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞINA

 

             Tasfiyeye tâbi tutulan bankerler, bankalar ve sigorta şirketleri ile para ve sermaye piyasalarında faaliyet gösteren diğer kurumlarda doğrudan veya dolaylı yüzde on ve daha fazla bir oranda pay sahibi olmadığımı ya da bu oranın altında olsa bile yönetim ve denetim kurullarına üye belirleme imtiyazı veren veya intifa hakkı tanınan pay sahibi olmadığımı beyan ve taahhüt ederim.    

 

 

                                                                                                                                                       ……./……./…………

 

 

 

                                                                                                                                       ADI-SOYADI/ TİCARET UNVANI

                                                                                                                                                          İMZA/KAŞE

 

 

 

EK-3

 

TAAHHÜTNAME

 

T.C. BAŞBAKANLIK

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞINA

 

             Emeklilik Şirketi kurma/hisselerini devralma talebimizde belirtilen kuruluş sermayesinin/alış bedelinin sanayi, ticaret ve hizmetler sektörlerindeki kendi faaliyetlerimizden kaynaklandığını beyan ve her türlü muvazaadan arınmış olarak nakden temin ve tevdi edileceğini taahhüt ederiz.

 

 

                                                                                                                                                       ……./……./…………

 

 

 

                                                                                                                                       ADI-SOYADI/ TİCARET UNVANI

                                                                                                                                                          İMZA/KAŞE

 

 

 

EK-4

EMEKLİLİK ŞİRKETİ KURUCULARINA/HİSSE DEVRALACAKLARA İLİŞKİN BEYANNAME (GERÇEK KİŞİLER) 

ADI-SOYADI:

 

DOĞUM YERİ VE TARİHİ

 

UYRUĞU

 

ANA ADI

 

BABA ADI

 

İKAMETGAH ADRESİ

 

TELEFON NO

 

FAKS NO

 

E- POSTA ADRESİ

 

VERGİ KİMLİK NO

 

T.C.KİMLİK NO 

 

ÖĞRENİM DURUMU

 

OKUL

MEZUNİYET YILI

LİSE

 

 

LİSANS

 

 

YÜKSEK LİSANS

 

 

DOKTORA

 

 

 

HALEN ÇALIŞTIĞI İŞYERİNİN UNVANI VE ADRESİ

 

MESLEĞİ VE GÖREV UNVANI 

 

İŞE GİRİŞ TARİHİ 

 

VERGİ KİMLİK NUMARASI

 

DAHA ÖNCE ÇALIŞTIĞI İŞYERLERİ

 

İŞYERİNİN UNVANI (1)

GİRİŞ-AYRILIŞ TARİHİ

GÖREV UNVANI

1

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SON YILA AİT YILLIK NET GELİRİ

 

 

ORTAĞI BULUNDUĞU ŞİRKETLER (2) 

 

ŞİRKETİN UNVANI

FAALİYET ALANI

SERMAYESİ

HİSSE ORANI

HİSSE TUTARI

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

SAHİP OLDUĞU GAYRİMENKULLER

 

BİLANÇO DEĞERİ

RAYİÇ BEDELİ

BİNA

 

 

ARSA

 

 

DİĞER

 

 

 

SAHİP OLDUĞU MENKUL KIYMETLER (4)

 

BİLANÇO DEĞERİ

PİYASA DEĞERİ

TAHVİL

 

 

BONO

 

 

HİSSE SENEDİ

 

 

DİĞER

 

 

 

TAAHHÜT EDİLEN SERMAYENİN KARŞILANACAĞI KAYNAKLARIN AYRINTILI DÖKÜMÜ

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

 

ÇALIŞTIĞI BANKALAR

 

1

2

3

4

5

BANKA ADI

 

 

 

 

 

ŞUBE ADI

 

 

 

 

 

MEVDUAT TUTARI  (BİN YTL)

 

 

 

 

 

VADELİ

 

 

 

 

 

VADESİZ

 

 

 

 

 

KREDİ (BİN YTL)

 

 

 

 

 

 

BANKALAR DIŞINDA DİĞER GERÇEK VE TÜZEL KİŞİLERE BORÇLARI: 

 

DAHA ÖNCE TÜRKİYE’DE VEYA BAŞKA BİR ÜLKEDE MALİ SEKTÖRDE FAALİYET GÖSTERMEK AMACIYLA İZİN İÇİN BAŞVURUDA BULUNUP BULUNMADIĞI, EĞER BAŞVURU REDDEDİLMİŞ VEYA ALINAN İZİN İPTAL EDİLMİŞ İSE NEDENLERİ (5):

 

 

 

HAKKINDA AÇILMIŞ BİR KAMU DAVASININ BULUNUP BULUNMADIĞI; VARSA DAVANIN KONUSU:

 

 

HAKKINDA KAMU DAVASI DIŞINDA AÇILMIŞ BİR DAVA BULUNUP BULUNMADIĞI; VARSA DAVANIN KONUSU:

 

 

HALEN TARAF OLDUĞU ÖNEMLİ HUKUKİ  İHTİLAFLAR HAKKINDA AYRINTILI AÇIKLAMA (BİTMİŞ DAVALAR İLE İLGİLİ BİLGİ):

 

 

İMZA:                                                                                                     BEYAN TARİHİ: ……/……/……

 

AÇIKLAMALAR:

(1) Çalışılan kurumun, işverenin ya da şirketin adı ya da ticari unvanı yazılacaktır.

(2) İştirak oranı, iştirak edilen şirketin sermayesinin %5 veya daha fazlası ise doldurulacaktır.

(3) İştiraklere ait hisse senetleri hariç tutulacaktır.

(4) Banka, sigorta, finansal kiralama, faktoring şirketleri, yetkili müessese ve Sermaye Piyasası Kanununa göre faaliyet gösteren kurumlar vb. yazılacaktır.

(5) Eklerde yer alan parasal büyüklükler YTL cinsinden yazılacaktır.

(6) Formda ayrılan kısımların yeterli gelmemesi halinde ek form kullanılabilir.

 

 

 

 

EK- 5

ADLİ SİCİL VE İSTATİSTİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE

(CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA)

……………………………

                T.C Başbakanlık Hazine Müsteşarlığına verilmek üzere, arşiv kayıtlarını da içeren adli sicilimin tarafıma verilmesini arz ederim.

 

                                                                                                                                                             ……/……/……

                                                                                                                           ADI-SOYADI/TİCARET UNVANI

                                                                                                                                                  İMZA/KAŞE

 

                SOYADI                                   
                ADI                                           
                BABA ADI                               
                ANA ADI                                  
                DOĞUM YERİ/TARİHİ        
                NÜFUSA KAYITLI OLDUĞU
                İL                                             
                İLÇE                                        
                MAHALLE/KÖY                    
                CİLT NO                                 
                AİLE SIRA NO                       
                SIRA NO                                 
                T.C.KİMLİK   NO                  
                ADRESİ                                   

 

 

 

 

EK-6

EMEKLİLİK ŞİRKETİ KURUCULARINA/HİSSE DEVRALACAKLARA İLİŞKİN BEYANNAME    (TÜZEL KİŞİLER)

TÜZEL KİŞİNİN

UNVANI:

 

MERKEZ ADRESİ:

 

TELEFON NO:

 

FAKS NO:

 

İNTERNET ADRESİ:

 

ELEKTRONİK POSTA ADRESİ:

 

KURULUŞ  TARİHİ:

 

SERMAYESİ (Açıklamalı):

 

VERGİ DAİRESİ VE NUMARASI:

 

FAALİYET KONUSU:

 

 

SON BEŞ YILA AİT BAZI BİLANÇO BÜYÜKLÜKLERİ (BİN YTL)

 

1

2

3

4

5

NET KÂR/ZARAR (1)

 

 

 

 

 

ÖZKAYNAKLAR

 

 

 

 

 

KISA VADELİ BORÇLAR

 

 

 

 

 

UZUN VADELİ BORÇLAR

 

 

 

 

 

KISA VADELİ ALACAKLAR

 

 

 

 

 

UZUN VADELİ ALACAKLAR

 

 

 

 

 

AKTİF TOPLAMI

 

 

 

 

 

 

İŞTİRAKLERİ (2)

 

ŞİRKETİN UNVANI

FAALİYET ALANI

SERMAYESİ

HİSSE ORANI

HİSSE TUTARI

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

SAHİP OLDUĞU GAYRİMENKULLER

 

BİLANÇO DEĞERİ

RAYİÇ BEDELİ

BİNA

 

 

ARSA

 

 

DİĞER

 

 

 

SAHİP OLDUĞU MENKUL KIYMETLER (3)

 

BİLANÇO DEĞERİ

PİYASA DEĞERİ

TAHVİL

 

 

BONO

 

 

HİSSE SENEDİ

 

 

DİĞER

 

 

 

TAAHHÜT EDİLEN SERMAYENİN KARŞILANACAĞI KAYNAKLARIN AYRINTILI DÖKÜMÜ

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

 

ÇALIŞTIĞI BANKALAR

 

1

2

3

4

5

BANKA ADI

 

 

 

 

 

ŞUBE ADI

 

 

 

 

 

MEVDUAT (BİN YTL)

 

 

 

 

 

VADELİ

 

 

 

 

 

VADESİZ

 

 

 

 

 

KREDİ (BİN YTL)

 

 

 

 

 

 

FAALİYET ALANINDA DAHA ÖNCE GERÇEKLEŞTİRDİĞİ ÖNEMLİ İŞLER:  

 

VERGİ BORCU:

 

SSK BORCU:

 

DAHA ÖNCE TÜRKİYE’DE VEYA BAŞKA BİR ÜLKEDE MALİ SEKTÖRDE FAALİYET GÖSTERMEK AMACIYLA İZİN İÇİN BAŞVURUDA BULUNUP BULUNMADIĞI, EĞER BAŞVURU REDDEDİLMİŞ VEYA ALINAN İZİN İPTAL EDİLMİŞ İSE NEDENLERİ (4):

 

 

 

ŞİRKETİN HALEN TARAF OLDUĞU ÖNEMLİ HUKUKİ İHTİLAFLAR HAKKINDA AYRINTILI AÇIKLAMA: (BİTMİŞ DAVALAR İLE İLGİLİ BİLGİ) 

 

 

İMZA:                                                                                                               BEYAN TARİHİ: ……/……/…… 

 

 

 AÇIKLAMALAR          :

(1) Vergi karşılığı ayrıldıktan sonraki tutar yazılacaktır.

(2) İştirak oranı, iştirak edilen şirketin sermayesinin %5 veya daha fazlası ise  doldurulacaktır.

(3) İştiraklere ait hisse senetleri hariç tutulacaktır.

(4) Banka, sigorta, finansal kiralama, faktoring şirketleri, yetkili müessese ve Sermaye Piyasası Kanununa göre faaliyet gösteren kurumlar vb. yazılacaktır.

(5) Eklerde yer alan parasal büyüklükler YTL cinsinden yazılacaktır.

(6) Formda ayrılan kısımların yeterli gelmemesi halinde ek form kullanılabilir.Bireysel Emeklilik Sistemi Hakkında Yönetmelik
Ocak 20, 2009, 11:22 pm
Filed under: Yönetmelikler

YÖNETMELİK

                Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı)’tan:

BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ HAKKINDA YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

                Amaç ve kapsam

                MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, kişilerin bireysel emeklilik sistemine girmesine, emeklilik sözleşmesinin yapılmasından sona ermesine kadar geçen süreçte emeklilik sözleşmesine taraf olanların hak ve yükümlülüklerine ve bireysel emeklilik sisteminin işleyişine ilişkin esas ve usulleri düzenlemektir.

                Dayanak

                MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik 28/3/2001 tarihli ve 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanununa dayanılarak hazırlanmıştır.

                Tanımlar

                MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

                a)  Bakan veya Bakanlık: Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan veya Bakanlığı,

                b) Birikim: Bireysel emeklilik hesabına ödenen katkı payları ve bunların getirilerinden oluşan tutarı,

                c) Emeklilik gözetim merkezi: Müsteşarlıkça emeklilik gözetim merkezi olarak görevlendirilen tüzel kişiyi,

                ç) Emeklilik planı: Emeklilik sözleşmesinin uygulama biçimini belirleyen teknik esasları,

                d) Fon: Emeklilik yatırım fonunu,

                e) Giriş bilgi formu: Bireysel emeklilik sisteminin işleyişine ilişkin önemli hususlar hakkında katılımcıya veya sponsor kuruluşa bilgi vermek için hazırlanan ve içeriği Müsteşarlıkça belirlenen formu,

                f) Grup kurucusu: Çalışanları veya üyeleri adına şirket ile birlikte grup emeklilik planı oluşturan, bu plana ilişkin şartları müzakere eden ve planın işletilmesine yardımcı olan işveren, dernek, vakıf, tüzel kişiliği haiz meslek kuruluşu ve sair kuruluşu,

                g) Kanun: 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanununu,

                ğ) Katılımcı: Emeklilik sözleşmesine göre ad ve hesabına şirket nezdinde bireysel emeklilik hesabı açılan fiil ehliyetine sahip gerçek kişiyi,

                h) Katkı payı: Emeklilik sözleşmesine göre şirkete ödenen tasarrufa yönelik tutarı,

                ı) Kurul: Sermaye Piyasası Kurulunu,

                i) Müsteşarlık: Hazine Müsteşarlığını,

                j) Risk getiri profili formu: İçeriği Kurulca belirlenen, katılımcının risk ve getiri tercihini belirlemeye yardımcı olan formu,

                k) Sponsor kuruluş: İşveren sıfatıyla, bir işveren grup emeklilik sözleşmesine göre çalışanları ad ve hesabına katkı payı ödeyen grup kurucusunu,

                l)  Şirket: Kanuna göre kurulmuş emeklilik şirketini,

                m) Teklif formu: Emeklilik planı, plan kapsamında sunulan fonlar, yapılan kesintiler, katkı payı tutarı ile emeklilik sözleşmesinin taraflarına ilişkin bilgileri içeren ve şirket hariç diğer taraflar ile bireysel emeklilik aracısı tarafından imzalanan formu,

                ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Emeklilik Sözleşmesi ve Bireysel Emeklilik Sistemine Giriş

                Emeklilik sözleşmesi ve tarafları

                MADDE 4 – (1) Emeklilik sözleşmesi, katılımcının bireysel emeklilik sistemine girmesine, katkı paylarının ödenmesine ve fonlarda yatırıma yönlendirilmesine, birikimlerin bireysel emeklilik hesaplarında izlenmesine, yapılacak kesintilere, katılımcının sistemden ayrılmasına, emekli olmasına, katılımcı veya lehdarlarına yapılacak ödemelere ilişkin esaslar ile tarafların diğer hak ve yükümlülüklerine ilişkin hususları düzenleyen sözleşmedir. Teklif formu ve giriş bilgi formu emeklilik sözleşmesinin ayrılmaz birer parçasıdır. Emeklilik sözleşmesi bireysel veya grup emeklilik sözleşmesi olarak yapılabilir. Grup emeklilik sözleşmesi, gruba bağlı bireysel veya işveren grup emeklilik sözleşmesi olarak düzenlenir.

                (2) Bireysel emeklilik sözleşmesi, bireysel emeklilik planına bağlı olarak şirket ile katılımcının taraf olarak yer aldığı emeklilik sözleşmesidir.

                (3) Gruba bağlı bireysel emeklilik sözleşmesi, grup emeklilik planına bağlı olarak şirket ile  katılımcının taraf olarak yer aldığı emeklilik sözleşmesidir.

                (4) İşveren grup emeklilik sözleşmesi, grup emeklilik planına bağlı olarak şirket ile sponsor kuruluşun taraf olarak yer aldığı ve katılımcı lehine yapılan emeklilik sözleşmesidir.

                Bilgilendirme ve teklif

                MADDE 5 – (1) Şirket, bireysel emeklilik sistemine girmek isteyenlere, sisteme girme kararını etkileyebilecek hususlar hakkında bilgi verir; dürüstlük ilkeleri çerçevesinde, emeklilik sözleşmesinin müzakeresi ve yapılması sırasında katılımcıya veya varsa sponsor kuruluşa sistemin işleyişine ilişkin teknik konularda yardımcı olur, tarafların hak ve yükümlülüklerine ilişkin gerekli her türlü bilgiyi sözlü ve yazılı olarak sağlar, yanıltıcı her türlü hâl ve davranıştan kaçınır.

                (2) Şirket kişinin emekliliğe yönelik beklentilerine, gelir düzeyine ve risk getiri profili formundaki bilgilere göre uygun bir emeklilik planı ve fon dağılımı teklifi sunar. Katılımcı, giriş bilgi formunu ve teklif formunu usulüne uygun olarak doldurup imzalar. İmzalı formların birer örneği ile tanıtım kılavuzu derhal katılımcıya verilir. Tanıtım kılavuzu, bireysel emeklilik sistemine, şirkete, emeklilik planına, plan kapsamındaki fonlara ve tarafların hak ve yükümlülüklerine ilişkin bilgileri içerir. Şirket, risk getiri profili formunu, teklif formunu ve giriş bilgi formunu katılımcı bazında muhafaza eder.

                (3) İşveren grup emeklilik sözleşmesinde, teklif formu ve giriş bilgi formu sponsor kuruluş tarafından doldurulup imzalanır; tüm katılımcılar için genel bir risk getiri profili oluşturulabilir.

                Emeklilik sözleşmesinin yürürlüğe girmesi

                MADDE 6 – (1) Emeklilik sözleşmesi, şirket tarafından reddedilmediği takdirde teklif formunun katılımcı veya varsa sponsor kuruluş tarafından imzalandığı tarihi takip eden otuzuncu günde yürürlüğe girer.

                (2) Emeklilik sözleşmesinin yürürlük tarihi, katılımcının bireysel emeklilik sistemine giriş tarihi olarak kabul edilir. İşveren grup emeklilik sözleşmesinde, gruba sonradan dahil olan ve daha önceden yapılmış bir emeklilik sözleşmesi bulunmayan katılımcının sisteme giriş tarihi, ilgili grup emeklilik planına göre katılımcı ad ve hesabına ödenen katkı payının şirket hesaplarına intikal ettiği tarihtir. 

                 (3) Şirket, emeklilik sözleşmesini, emeklilik sözleşmesinin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç beş iş günü içinde matbu halde katılımcıya veya varsa sponsor kuruluşa gönderir. İşveren grup emeklilik sözleşmesinde şirket, katılımcıya işveren grup emeklilik sertifikasını, emeklilik sözleşmesinin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren veya gruba sonradan dahil olması durumunda ad ve hesabına ödenen katkı payının şirket hesaplarına intikal ettiği tarihten itibaren en geç beş iş günü içinde matbu halde gönderir. İşveren grup emeklilik sertifikası, grup emeklilik planının genel esasları ile sistemin işleyişine ilişkin temel bilgileri içerir. 

                Cayma hakkı ve yapılan ödemeler

                MADDE 7 – (1) Katılımcı veya varsa sponsor kuruluş emeklilik sözleşmesi yürürlüğe girmeden önce cayma hakkına sahiptir. Cayma halinde durum, şirketin çağrı merkezine veya mektup, faks yahut güvenli elektronik imza ile şirkete bildirilir; ödemeye ilişkin olarak şirkete verilen her türlü ödeme talimatı iptal ettirilir.

                (2) Emeklilik sözleşmesinin yürürlük tarihinden önce şirket hesabına intikal eden giriş aidatı dışındaki ödemeler, en geç ikinci iş gününde önceden tanımlanmış ve Müsteşarlığa bildirilmiş bir fonda değerlendirilir. Cayma veya teklifin şirket tarafından reddedilmesi halinde, yapılan tüm ödemeler hiçbir kesinti yapılmadan ve varsa fon gelirleri ile birlikte yedi iş günü içinde ödeyene iade edilir.

                 (3) Teklif formunun imzalanmasından itibaren altmış gün içinde hiç bir ödeme yapılmamış olması halinde, emeklilik sözleşmesi, sözleşmede hüküm bulunması kaydıyla şirket tarafından feshedilebilir. Bu durumda katılımcı bireysel emeklilik sistemine girmiş sayılmaz.

                Emeklilik planı

                MADDE 8 – (1) Emeklilik planı, plan kapsamında katılımcıya sunulan fonların unvanlarını, asgari katkı payı tutarını, giriş aidatını, yönetim giderini, fon işletim giderini ve bunlara ilişkin hesaplamalar ile emeklilik sözleşmesinin uygulanmasına ilişkin diğer teknik esasları içerir. Emeklilik planı bireysel emeklilik planı veya grup kurucusu ile birlikte oluşturulan grup emeklilik planı olarak düzenlenebilir.

                (2) Müsteşarlık, emeklilik planında mevzuata aykırı bulunan veya katılımcının ve varsa grup kurucusunun hak ve menfaatlerinin korunması açısından uygulanmasında sakınca görülen hususların değiştirilmesini; emeklilik planına ek olarak, harcama ve kârlılık analizleri ile diğer ilgili aktüeryal hesaplama ve tabloların gönderilmesini isteyebilir.

                (3) Emeklilik planı, Müsteşarlık tarafından belirlenen esaslara göre numaralandırılır ve şirket nezdinde sıralı olarak saklanır.

                Asgari katkı payı

                MADDE 9 – (1) Asgari katkı payı, hedef kitlenin gelir durumu ile emeklilik planının yönetim ve fon işletim giderleri dikkate alınarak belirlenir. Asgari katkı payı aylık brüt asgari ücretin yüzde beşinden az olamaz. İşveren grup emeklilik sözleşmesine göre ödenen katkı paylarında bu sınırlama uygulanmaz.

                Katkı payının yatırıma yönlendirilmesi

                MADDE 10 – (1) Katkı payı, emeklilik sözleşmesinin yürürlüğe girmesinden sonra ve şirket hesaplarına intikalini takip eden en geç ikinci iş gününde katılımcı veya varsa sponsor kuruluş tarafından belirlenen fonlar için gerekli talimatlar verilerek yatırıma yönlendirilir.

                (2) Şirket hesaplarına intikal etmekle birlikte, katkı payının ait olduğu katılımcının tespit edilemediği durumlarda, bu tutar, önceden tanımlanmış ve Müsteşarlığa bildirilmiş bir fonda değerlendirilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Emeklilik Sözleşmesi Taraflarının Hakları ve Yükümlülükleri

                Fon dağılımı değişikliği

                MADDE 11 – (1) Bireysel emeklilik hesaplarındaki birikimlerin ve ödenen katkı paylarının fonlar arasındaki dağılım oranları veya tutarları, bir yılda azami altı kez değiştirilebilir. Bu yöndeki değişiklik talebi, değişikliğin yapılması istenen tarihten en az iki iş günü önce şirkete yazılı olarak veya şirketin çağrı merkezinden yahut şirketin internet sitesinde katılımcı adına oluşturulan güvenli sayfadan yapılır. Şirket değişiklik talebini, değişiklik istenen tarih itibarıyla gerekli talimatları vermek suretiyle gerçekleştirir.

                (2) Şirket, katkı paylarının fonlar arasında paylaştırılması sırasında ortaya çıkan artık değeri en aza indirmeye yönelik tedbirleri alır.

                Emeklilik planı değişikliği

                MADDE 12 – (1) Emeklilik planı bir yılda azami dört kez değiştirilebilir. Bu yöndeki değişiklik talebi, değişikliğin yapılması istenen tarihten en az iki iş günü önce şirkete yazılı olarak yapılır. Yeni emeklilik planına değişiklik tarihi itibarıyla geçiş yapılır ve beş iş günü içinde yeni emeklilik sözleşmesi katılımcıya ve varsa sponsor kuruluşa gönderilir. İşveren grup emeklilik sözleşmesinde, gruba dahil olan katılımcılara işveren grup emeklilik sertifikası gönderilir.

                Birikimlerin aktarımı

                MADDE 13 – (1) Yürürlük tarihinden itibaren en az bir yıl süreyle şirkette kalan emeklilik sözleşmesi kapsamındaki birikimler başka bir şirkete aktarılabilir. Aktarım birikimlerin tamamını kapsayacak şekilde yapılır. 22 nci maddeye göre yapılacak aktarımlarda bu fıkra hükmü uygulanmaz.

                (2) Aktarım talebi, 15 inci madde hükümlerine göre katılımcı veya sponsor kuruluş tarafından yapılabilir.

                (3) Şirket, aktarım amacıyla hesap özeti talep eden katılımcının veya sponsor kuruluşun tanımlı elektronik posta adresine veya faksına, bunlar yoksa posta adresine beş iş günü içinde aktarım bilgi formunu ve hesap özetini gönderir. Şirket, isteyen katılımcının veya sponsor kuruluşun hesap özetini ve aktarım bilgi formunu, şirketin internet sitesinde kendi adına oluşturulan güvenli sayfadan alabilmesi için gerekli düzenlemeyi yapar. Katılımcı veya sponsor kuruluş, hesap özetiyle birlikte aktarım yapılacak şirkete başvurur. Aktarım yapılacak şirket talebi uygun bulması halinde bir plan önerir ve planda öngörülen kesintilere ilişkin bilgi verir.

                (4) Katılımcı veya sponsor kuruluş imzaladığı aktarım talep formunu faks veya posta ile aktarım yapacak şirkete gönderir. Aktarım talep formunun şirkete ulaştığı tarihten itibaren en geç yedi iş günü içinde birikimler aktarım yapılacak şirkete aktarılır. Katılımcının bireysel emeklilik hesabına ilişkin bilgi ve belgeler eş zamanlı olarak elektronik ortamda aktarım yapılacak şirkete gönderilir. Katılımcıya ait gerekli bilgilerin eksiksiz olarak ve uygun şekilde aktarılmasından aktarım yapacak şirket sorumludur.

                (5) Şirket, aktarım talep formunun kendisine ulaşmasını takiben iki iş günü içinde hesap özetini elektronik veri olarak emeklilik gözetim merkezine gönderir.

                (6) Aktarım yapılan şirketteki emeklilik sözleşmesi, birikimlerin aktarıldığı tarihte yürürlüğe girer ve beş iş günü içinde yeni emeklilik sözleşmesi katılımcıya veya varsa sponsor kuruluşa gönderilir. Yeni emeklilik sözleşmesi için giriş aidatı alınmaz. Katılımcının bireysel emeklilik sistemine giriş tarihinden kaynaklanan süreye ilişkin hakları ile varsa hak kazanma süresine ilişkin hakları aktarım yapılan şirkette aynen korunur.

                Hesapların birleştirilmesi

                MADDE 14 – (1) Aynı veya farklı şirketlerde açılmış olan bireysel emeklilik hesapları birleştirilebilir. Birleştirme talebi, katılımcı veya varsa sponsor kuruluş tarafından  yapılabilir.

                (2) Aynı şirkette bulunan bireysel emeklilik hesaplarının birleştirilmesinde şirket, bu yöndeki yazılı talebin kendisine ulaştığı tarihten itibaren katılımcı veya varsa sponsor kuruluşu birleştirme işleminin sonuçları hakkında bilgilendirir ve en geç yedi iş günü içinde birleştirmeyi gerçekleştirir. Hesap birleştirme sonucunda katılımcının bireysel emeklilik sistemine giriş tarihinden kaynaklanan süreye ilişkin hakları korunur.

                (3) Hesapların farklı şirketlerde olması durumunda birleştirme işlemi, birikimlerin aktarımı için belirlenen şartlara ve usule göre yapılır.

                (4) Hesapların birleştirilmesi sonucunda emekliliğe hak kazanılmasına esas süre 18 inci maddenin beşinci fıkrası uyarınca hesaplanır. 18 inci maddenin dördüncü fıkrasına göre emeklilik nedeniyle yapılan hesap birleştirmelerinde bir yıllık bekleme süresi şartı aranmaz.

                (5) Hesap birleştirme ile fon dağılımı değişikliği ve plan değişikliği hakları birleştirilemez. Bu hakların kullanımına ilişkin sınırlamalarda birleştirme sonrası devam eden sözleşme kapsamında kullanılmamış olan haklar dikkate alınır.

                Hakların kullanımı

                MADDE 15 – (1) Bireysel emeklilik sözleşmesinde ve gruba bağlı bireysel emeklilik sözleşmesinde, sözleşmeden doğan haklar kural olarak katılımcı tarafından kullanılır. Fon dağılımı değişikliği, emeklilik planı değişikliği ve birikimlerin aktarımı haklarının, katılımcı ad ve hesabına katkı payı ödeyen kişi tarafından veya grup kurucusu tarafından kullanılması kararlaştırılabilir.

                (2) İşveren grup emeklilik sözleşmesinde, fon dağılımı değişikliği, emeklilik planı değişikliği ve birikimlerin aktarımı hakları, 21 inci maddeye göre belirlenen hak kazanma süresi sonuna kadar kural olarak sponsor kuruluş tarafından kullanılır. Sponsor kuruluşun devretmesi durumunda, fon dağılımı değişikliği hakkı katılımcı tarafından kullanılabilir. Katılımcının devretmesi durumunda, bu fıkrada belirtilen haklar, hak kazanma süresi tamamlandıktan sonra da sponsor kuruluş tarafından kullanılabilir.

                Katkı payının değiştirilmesi ve ödemeye ara verme

                MADDE 16 – (1) Emeklilik sözleşmesi süresi içinde katkı payı tutarı, emeklilik planında tanımlı asgari katkı payından daha az olmamak üzere değiştirilebilir.

                (2) Emeklilik sözleşmesi süresi içinde katkı payı ödenmesine ara verilebilir. Ancak katkı payı ödenmeyen süre emekliliğe hak kazanılması için gereken sürenin hesabında dikkate alınmaz. 

                (3) Ödenmeye ara verildikten sonra tekrar katkı payı ödenmeye başlanması durumunda, ödenen tutar ödemenin yapıldığı aydaki katkı payı ödemesi olarak kabul edilir. Emeklilik sözleşmesine göre ödenmesi gereken katkı payını aşan ödemeler, ödeme tarihinden itibaren on iki aylık dönemde ödenmesi gereken katkı paylarından mahsup edilebilir veya katılımcının yazılı olarak talep etmesi halinde ödeme tarihinden önceki on iki aylık döneme ait ödenmemiş katkı paylarına mahsup edilebilir.  

                (4) Sponsor kuruluşun ödemesi gereken bir katkı payını ödeme tarihinden itibaren otuz gün içinde ödememesi halinde, bu durum şirket tarafından, katılımcının tanımlı elektronik posta adresine veya faksına, bunlar yoksa posta adresine beş iş günü içinde bildirilir.

                Sistemden ayrılma

                MADDE 17 – (1) Katılımcı, emekliliğe hak kazanmadan sistemden ayrılması halinde bireysel emeklilik sistemine giriş tarihinden kaynaklanan süreye ilişkin haklarını kaybeder.

                (2) Şirket ayrılma amacı ile kendisine yapılan başvuru üzerine, sistemden ayrılmanın doğuracağı mali sonuçları içeren ayrılma bilgi formunu ve hesap özetini katılımcının tanımlı elektronik posta adresine veya faksına, bunlar yoksa posta adresine iki iş günü içinde gönderir. Katılımcının ayrılma talep formunu imzalayarak şirkete göndermesi halinde, bireysel emeklilik hesabındaki birikimler yasal kesintiler yapılarak formun şirkete ulaştığı tarihten itibaren yedi iş günü içinde katılımcıya ödenir.

                (3) Katılımcının maluliyet hali nedeniyle sistemden ayrılma talebinde bulunabilmesi için sosyal güvenlik mevzuatına göre maluliyet gelirine hak kazanmış olması gerekir. Katılımcının sosyal güvencesinin bulunmaması halinde, maluliyet halinin resmi sağlık müesseseleri tarafından verilecek bir rapor ile tespit edilmesi gerekir.

                (4) Katılımcının vefat etmesi halinde birikimleri, 22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu hükümleri saklı kalmak kaydıyla varsa emeklilik sözleşmesinde belirtilen lehdarlara veya kanunî mirasçılarına ödenir.

                Emekliliğe hak kazanma ve birikimlerin ödenmesi

                MADDE 18 – (1) Katılımcı, bireysel emeklilik sistemine giriş tarihinden itibaren en az on yıl sistemde bulunmak ve on yıl süreyle katkı payı ödemek koşuluyla 56 yaşını tamamladıktan sonra emekliliğe hak kazanır.

                (2) Emekliliğe hak kazanan katılımcı, ilgili bireysel emeklilik hesabındaki birikimlerinin tamamını veya bir kısmını alabilir. Şirket, kendisine yapılan başvuru üzerine emekliliğe hak kazanan katılımcıya emeklilik bilgi formunu ve hesap özetini, katılımcının tanımlı elektronik posta adresine veya faksına, bunlar yoksa posta adresine beş iş günü içinde gönderir. Emeklilik bilgi formu, katılımcının birikimlerine ilişkin örnek mali projeksiyonlar ile sistemde kalma ve yıllık gelir sigortası dahil emekli olma seçeneklerini içerir; formda katılımcının varsa diğer emeklilik sözleşmelerinden de emekli olabileceği belirtilir.

                (3) Şirket emekliliğe hak kazanan ve seçenekler konusunda bilgilendirdiği katılımcının, birikimlerinin tamamının ödenmesine ilişkin yazılı talebini yedi iş günü içinde yerine getirir. Birikimlerini kısmen almak isteyen katılımcı, hazırlanacak bir program çerçevesinde aylık, üç aylık, altı aylık veya yıllık dönemlerde bireysel emeklilik hesabından birikimlerinin ödenmesini talep edebilir. Bu şekilde belirlenen ödeme dönemleri ve ödeme tutarları yılda en fazla iki kez değiştirilebilir. Birikimlerini kısmen almaya başlayan katılımcı, ilgili bireysel emeklilik hesabına katkı payı ödeyemez ve hesap birleştirmesi yapamaz. Katılımcının birikimlerinin tamamını istediği anda alma hakkı saklıdır. Katılımcı, kalan birikimleri için fon dağılımını değiştirme ve aktarım haklarını kullanmaya devam edebilir.

                (4) Katılımcının birden fazla emeklilik sözleşmesi bulunması halinde, tüm sözleşmelerden emekliliğe hak kazanması için en az birinden bu hakkı kazanması yeterlidir. Katılımcının diğer sözleşmelerden emekliliğe hak kazanması, emeklilik hakkının kullanılmasına ilişkin talebin yapılması ile birlikte, emekli olmak istediği diğer sözleşmelerinden de hesap birleştirmesi yaparak bu hakkı kullanacağını şirkete bildirmesine bağlıdır. Katılımcının bu hakkı kullanmaması halinde diğer sözleşmeler, emekliliğe hak kazanmak için gereken süre bakımından birinci fıkra hükümlerine tabi olur. Şirket, katılımcı adına diğer şirketlerde açılmış bireysel emeklilik hesabına ilişkin olarak emeklilik gözetim merkezinden alacağı bilgiye göre işlem yapar.

                (5) Katılımcının birden fazla emeklilik sözleşmesi olması ve bu sözleşmeler kapsamındaki  ödeme sürelerinin birleştirilmek istenmesi durumunda, hesapların birleştirilmesi sonucu emekliliğe hak kazanılması için gereken sürenin hesabı, her bir sözleşme kapsamında aynı dönemler için katkı payı ödenmişse bu süreler tek bir süre kabul edilerek, farklı dönemler için katkı payı ödenmişse bu süreler toplanarak emeklilik gözetim merkezi tarafından yapılır.

                (6) Katılımcının 56 yaşını tamamlamış ve en az on yıl sistemde bulunmuş olması kaydıyla, ödemeye ara verilen dönem için işlem tarihi itibarıyla geçerli asgari katkı payı üzerinden ödeme yapılması durumunda, ara verilen dönem emekliliğe hak kazanılması için gereken sürenin hesabında dikkate alınır.

                Yatırım tercihinin yönlendirilmesi

                MADDE 19 – (1) Şirket, emekliliğe hak kazanılmadan asgari iki yıl önce, katılımcının birikiminin mali piyasalardaki risklerden daha az etkilenmesini sağlamak amacıyla düşük risk düzeyine sahip fonlara geçişini sağlamak üzere katılımcıya yazılı öneride bulunur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Grup Emeklilik

                Katkı paylarının takip edileceği hesaplar

                MADDE 20 – (1) Sponsor kuruluş tarafından bir işveren grup emeklilik sözleşmesine dayanarak çalışanlarının ad ve hesabına ödenen katkı payları ile bunların getirileri, işveren grup emeklilik sözleşmesine bağlı olarak açılan katılımcılara ait bireysel emeklilik hesaplarında takip edilir. Katılımcının ödediği katkı payları ile bunların getirileri gruba bağlı bireysel emeklilik sözleşmesine göre açılan bireysel emeklilik hesabında takip edilir.

                (2) Sponsor kuruluş olmayan bir grup kurucusu tarafından oluşturulan grup emeklilik planına dahil olan katılımcı tarafından ödenen katkı payları ile bunların getirileri, gruba bağlı bireysel emeklilik sözleşmesine göre açılan bireysel emeklilik hesabında takip edilir.

                Hak kazanma süresi ve hak kazanılan birikim

                MADDE 21 – (1) Hak kazanma süresi, sponsor kuruluş tarafından ödenen katkı payları ile bunların getirilerinin tamamına katılımcı tarafından hak kazanılması için işveren grup emeklilik sözleşmesinde belirlenen süredir. Bu süre beş yılı aşamaz.

                (2) İşveren grup emeklilik sözleşmesinde, birikimlerin tamamına hak kazanılması için beş yıl süre öngörülmesi durumunda katılımcı, her bir yıllık sürede bireysel emeklilik hesabındaki birikimin yüzde yirmisine, dört yıl süre öngörülmesi durumunda ise her bir yıllık sürede birikimin yüzde yirmi beşine hak kazanır. Üç yıl ve daha az hak kazanma süresinin öngörüldüğü durumlarda bu sınırlamalar uygulanmaz.

                (3) Sponsor kuruluş tarafından bu kuruluştaki işine haklı nedenle feshi haricinde son verilmesi veya katılımcının 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununa göre haklı nedenle işinden ayrılması veya maluliyet ve sürekli işgöremezlik gibi zorunlu nedenlerle işinden ayrılması yahut sponsor kuruluşun aktarımı durumu hariç işveren grup emeklilik sözleşmesini feshetmesi veya iflas yahut konkordato ilan etmesi halinde katılımcı, sponsor kuruluş tarafından kendi ad ve hesabına ödenen katkı payları ile bunların getirilerinin tümüne, hak kazanma süresinin tamamlanmasını beklemeksizin hak kazanır. Katılımcının vefatı halinde bu şekildeki birikimler, hak kazanma süresinin tamamlanmasını beklemeksizin 22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu hükümleri saklı kalmak kaydıyla varsa emeklilik sözleşmesinde belirtilen lehdarlara veya kanunî mirasçılarına ödenir.

                Hak kazanılan birikimlerin aktarılması ve ödenmesi

                MADDE 22 – (1) Emeklilik sözleşmesinde belirtilen hak kazanma süresi tamamlandıktan sonra, işveren grup emeklilik sözleşmesi kapsamındaki hesabında bulunan birikimler katılımcının hesabında kalır veya yazılı talebi doğrultusunda katılımcının bireysel veya gruba bağlı bireysel emeklilik sözleşmesine aktarılır. Katılımcının sistemden ayrılmak istemesi halinde bu şekildeki birikimler yasal kesintiler yapılarak kendisine ödenir.

                (2) Katılımcının hak kazanma süresi tamamlanmadan sponsor kuruluştaki işinden ayrılması durumunda, sponsor kuruluş tarafından katılımcı ad ve hesabına ödenen katkı payları ve bunların getirilerinden 21 inci maddeye göre katılımcının hak ettiği tutar, katılımcının varsa bireysel veya gruba bağlı bireysel emeklilik sözleşmesine aktarılır yoksa yasal kesintiler yapılarak kendisine ödenir.  Katılımcı istediği takdirde, ilgili grup emeklilik planı çerçevesinde katkı payı ödediği gruba bağlı bireysel emeklilik sözleşmesini devam ettirebilir.

                 (3) 21 inci maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen sebepler haricinde herhangi bir sebeple, işten ayrılma veya grup emeklilik planından çıkarılma durumunda, katılımcı tarafından hak edilmeyen tutarlar, sponsor kuruluşun talebi doğrultusunda gruptaki diğer katılımcılara katkı payı olarak dağıtılır veya yasal kesintiler yapılarak sponsor kuruluşa ödenir.

                Standart fon ve finansal bilgilendirme

                MADDE 23 – (1) Gruba bağlı bireysel emeklilik sözleşmesinde ve işveren grup emeklilik sözleşmesinde, fon seçimi yapmayan katılımcı ile sponsor kuruluşun katkılarının yatırıma yönlendirilmesinde kullanılmak üzere, emeklilik sözleşmesinin tarafları, grubun genel risk getiri profiline uygun bir standart fon veya fon karması uygulanmasını kararlaştırabilir.

                (2) Grup emeklilik planındaki katılımcıların, fon tercihlerini bilinçli bir şekilde yapabilmesini teminen, grup kurucusu ve şirket, grup katılımcılarına yönelik olarak uygun dönemlerde ortaklaşa bilgilendirme programı düzenler. Program asgari olarak;

                a) Yatırım araçlarına ilişkin genel bilgilere,

                b) Finansal piyasalardaki güncel gelişmelere,

                c) Grup emeklilik planında sunulan fonlara ilişkin yatırım ve performans bilgilerine,

                d) Katılımcıların maruz kalabileceği yatırım riski ve diğer finansal risklere

                ilişkin konuları kapsar.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Diğer Hükümler

                Giriş aidatı, yönetim gideri ve fon işletim gideri

                MADDE 24 – (1) Şirket, bireysel emeklilik faaliyetlerinin gerektirdiği masrafların karşılanması amacıyla aşağıda belirtilen kısıtlar çerçevesinde yeterli miktarda gider kesintisi yapabilir.

                a) Katılımcının, bireysel emeklilik sistemine ilk defa katılması sırasında veya yeni bir bireysel emeklilik hesabı açtırması halinde, katılımcıdan veya sponsor kuruluştan, teklif formunun imzalandığı tarihte geçerli aylık brüt asgari ücretin yarısını aşmamak üzere giriş aidatı alınabilir.

                b) Bireysel emeklilik hesabına yapılan katkı payları üzerinden azami yüzde sekiz oranında yönetim gideri kesintisi alınabilir.

                c) Fon net varlık değeri üzerinden hesaplanmak suretiyle günlük azami yüz binde on oranında fon işletim gideri kesintisi alınabilir.

                ç) Bir yıldan fazla ödemeye ara verme durumunda, bireysel emeklilik hesabına ilişkin olarak emeklilik gözetim merkezine ve saklayıcı kuruluşa şirket tarafından ödenen sabit giderler, emeklilik planında belirtilmek kaydıyla bireysel emeklilik hesabındaki birikimlerden indirilebilir.

                (2) Giriş aidatı, katılımcının ödediği katkı paylarından ayrı olarak takip edilir. Giriş aidatı azami bir yıl için taksitlendirilebilir veya tahsilatı, beş yılı aşmamak kaydıyla ertelenebilir. Katılımcının bireysel emeklilik sisteminden ayrılması veya başka bir şirkete aktarım talebinde bulunması durumunda şirket, giriş aidatının ödenmemiş kısmını katılımcının bireysel emeklilik hesabındaki birikimlerinden indirebilir.

                (3) Giriş aidatı tutarı, yönetim gideri kesintisi oranı ve fon işletim gideri kesintisi oranı ile bunların uygulanma şekli teklif formunda ve emeklilik sözleşmesinde açıkça belirtilir. 

                Emeklilik sözleşmelerinin numaralandırılması

                MADDE 25 – (1) Katılımcı, bireysel emeklilik sisteminde Müsteşarlıkça belirlenen esaslar dahilinde tanımlanır.

                (2) Katılımcının taraf olduğu her bir emeklilik sözleşmesi, Müsteşarlığın belirlediği esaslara göre verilmiş olan numarayı alır. Bu numara sözleşme yürürlükte kaldığı sürece sabit kalır ve aktarım olması durumunda önceki sözleşme numarası olarak aktarım yapılan şirket tarafından saklanır.

                Katılımcılara verilecek bilgi, belge ve formlar

                MADDE 26 – (1) Şirket bu Yönetmelikte yer alan bilgi, belge ve formlara ek olarak katılımcıya, hesap dönemlerini takip eden on iş günü içinde yıllık hesap bildirim cetveli ile birlikte emeklilik planındaki yönetim ve fon işletim gideri kesintilerine, fon unvanlarına, asgari katkı payı tutarına ve benzeri mahiyetteki değişikliklere ilişkin bilgi notunu tanımlı elektronik posta adresine veya faksına, bunlar yoksa posta adresine gönderir.

                (2) Müsteşarlık, Kurul tarafından düzenlenenler hariç olmak üzere, bu Yönetmelikte belirtilen bilgi, belge ve formların şekil ve içeriğini, gönderilme süreleri ile şeklini ve hesaplama dönemlerini değiştirmeye, gerekli gördüğü hallerde bunlara ek olarak yeni bilgi, belge ve formlar istemeye yetkilidir.

                Kayıtların saklanması

                MADDE 27 – (1) Katılımcının, fon dağılımı değişikliği, emeklilik planı değişikliği, hesap birleştirme, birikimlerin aktarımı, yatırım tercihinin yönlendirilmesi ve benzeri işlemlerle ilgili olarak şirketin çağrı merkezini veya internet sitesini kullanarak yaptığı tüm işlemler ve verdiği talimatlar şirket tarafından en az beş yıl süreyle saklanır.

                Fon paylarına ilişkin uygulamalar

                MADDE 28 – (1) Katılımcının sistemde bulunduğu ay sayısı ile haciz, rehin veya iflas tarihinde geçerli brüt asgari ücret tutarının çarpımına karşılık gelen birikim tutarının üzerindeki tutar nafaka borcu alacaklılarının hakkı saklı kalmak kaydıyla haczedilebilir, rehnedilebilir ve iflas masasına dahil edilebilir. Emekliliğe hak kazanan katılımcının bireysel emeklilik hesabındaki birikimleri ile yaptırdığı yıllık gelir sigortası çerçevesinde kendisine maaş bağlanması veya hazırlanan bir program çerçevesinde düzenli ödeme yapılması halinde, bu şekildeki ödemelerin aylık ödemeye isabet eden miktarının aylık brüt asgari ücret tu-tarının üzerinde kalan kısmı nafaka borcu alacaklılarının hakkı saklı kalmak kaydıyla hacze-dilebilir, rehnedilebilir, iflas masasına dahil edilebilir.

                (2) Katılımcı olan borçlunun aynı şirkette veya farklı şirketlerde birden çok bireysel emeklilik hesabı olması halinde, haczedilemeyecek tutar, tüm hesaplardaki toplam tutar üzerinden hesaplanır.

                (3) Haciz bildiriminin yapılması üzerine şirket katılımcının mevcut birikimi üzerinden ve bu maddede belirtilen hükümlere göre hesaplanan haczedilemeyecek kısım düşüldükten sonra bakiyeyi, alacağa karşılık gelen kısmına kadar olmak üzere, derhal öder.

                (4) Birinci ve üçüncü fıkra uyarınca yapılan işlemler emeklilik gözetim merkezine bildirilir. Emeklilik gözetim merkezi, bildirilen işlemleri katılımcı bazında kaydeder.

                (5) İşveren grup emeklilik sözleşmesine bağlı olarak açılan bireysel emeklilik hesaplarına uygulanacak hacizlerde, emeklilik sözleşmesine hak kazanma süresi koşulunun konulmuş olması halinde, hak kazanma süresi sonunda katılımcının hak kazandığı birikim tutarı bu hesaplamaya dahil edilir.

                (6) Bu maddede geçen hacze ilişkin hükümler rehin, iflas ve ihtiyati haciz durumunda da kıyasen uygulanır. Haciz uygulamasında, alacaklar ve üçüncü şahıslar elinde haczedilen mallara dair 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine göre işlem yapılır.

                GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce uygulamada olan emeklilik planları ile emeklilik sözleşmeleri, yayım tarihinden itibaren dört ay içinde bu Yönetmelik hükümlerine uygun hale getirilir. Bu Yönetmeliğin yürürlük tarihinden önce yapılan emeklilik sözleşmelerinde yer alan giriş aidatı tutarına ve uygulama şekline ilişkin hükümler, aksi kararlaştırılmadıkça sözleşme sona erene kadar geçerliliğini korur. 

                Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

                MADDE 29 – (1) 28/2/2002 tarihli ve 24681 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bireysel Emeklilik Sistemi Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

                Yürürlük

                MADDE 30 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinden dört ay sonra yürürlüğe girer.

                Yürütme

                MADDE 31 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.